Có thể tìm nguồn lực pháp lý miễn phí? Nơi tôi có thể nhận được trợ giúp miễn phí nhập cư?

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Do you need a lawyer? Do you need help with immigration or asylum? Find free or low-cost legal resources for refugees and immigrants. Learn how to protect yourself from immigration fraud.

Do you need a lawyer? Do you need help with immigration or asylum? Find free or low-cost legal resources for refugees and immigrants. Learn how to protect yourself from immigration fraud.

legal resources for refugees

legal resources for refugees

Những gì hiện pro bono có nghĩa là?

What does pro bono mean?

A pro bono lawyer is a lawyer who gives free services. Nhiều luật sư sẽ tặng thời gian của họ để giúp những người tị nạn hoặc những người không có đủ tiền để trả cho một luật sư hoặc nguồn lực pháp lý. Các dịch vụ pháp lý miễn phí được gọi là pro bono Dịch vụ.

A pro bono lawyer is a lawyer who gives free services. Many lawyers will donate their time to help refugees or people who do not have enough money to pay for a lawyer or legal resources. These free legal services are called pro bono services.

Cảnh báo chống gian lận

Anti-fraud warning

Đọc thông tin này để tự bảo vệ mình từ những người không phải là thực sự luật sư! Có những người sẽ giả vờ để giúp bạn để họ có thể giữ tiền của bạn. Tìm hiểu làm thế nào để nhận ra chúng và tự bảo vệ mình! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. Bạn có thể read and download the information in English. Hoặc bạn có thể read and download the information in Spanish.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Where can I find pro bono legal services?

Where can I find pro bono legal services?

Lawhelp.org connects you to free legal aid and information. It will help you find pro bono and low-cost legal help.

Lawhelp.org connects you to free legal aid and information. It will help you find pro bono and low-cost legal help.

Tôi có thể tìm luật sư nhập cư pro bono ở đâu?

Where can I find pro bono immigration lawyers?

Nếu bạn cần trợ giúp với những vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh, đó là nhập khẩu bạn sẽ nhận được giúp đỡ từ một luật sư được cấp phép hoặc được công nhận đại diện. Nếu bạn yêu cầu bạn bè hay gia đình của bạn để được giúp đỡ, họ vô tình có thể cho bạn biết thông tin không chính xác có thể giúp bạn gặp rắc rối với các dịch vụ nhập cư.

If you need help with immigration-related matters, it is import that you should get help only from a licensed attorney or accredited representative. If you ask your friends or family for help, they might accidentally tell you incorrect information that could get you in trouble with immigration services.

Find a lawyer who is a member of the American Immigration Lawyers Association.

Find a lawyer who is a member of the American Immigration Lawyers Association.

ImmigrationLawHelp.org is part of of LawHelp.org. It helps low-income immigrants find legal help.

ImmigrationLawHelp.org is part of of LawHelp.org. It helps low-income immigrants find legal help.

Use the map to choose your state and find a list of pro bono lawyers in your state.

Use the map to choose your state and find a list of pro bono lawyers in your state.

Where can I find legal help for someone who is detained?

Where can I find legal help for someone who is detained?

Use map or form to search for immigration legal services providers by state, county, or detention facility. Only nonprofit organizations that provide free or low-cost immigration legal services are included in this directory.

Use map or form to search for immigration legal services providers by state, county, or detention facility. Only nonprofit organizations that provide free or low-cost immigration legal services are included in this directory.

Tôi cần giúp đỡ buôn người

I need help with human trafficking

If you or someone you know is a victim of human trafficking, Bạn có thể:

If you or someone you know is a victim of human trafficking, you can:

  • live chat on the website
  • cuộc gọi 1-888-373-7888
  • text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733)
  • send an email to help@humantraffickinghotline.org
  • live chat on the website
  • call 1-888-373-7888
  • text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733)
  • send an email to help@humantraffickinghotline.org

I need immigration help in my community

I need immigration help in my community

CLINIC is a network of organizations that offer legal and other services to immigrants. Use their directory to find an organization near you.

CLINIC is a network of organizations that offer legal and other services to immigrants. Use their directory to find an organization near you.

You can look for help near you with FindHello, our list of services and resources in the USA. Chọn ngôn ngữ của bạn. Enter the name of your city. Then chooseCitizenship and Immigration.

You can look for help near you with FindHello, our list of services and resources in the USA. Choose your language. Enter the name of your city. Then choose “Citizenship and Immigration.”

I need legal help in another country

I need legal help in another country

The Rights in Exile Programme lists free and low-cost legal services in countries all over the world. Check the list for free legal services in your country.

The Rights in Exile Programme lists free and low-cost legal services in countries all over the world. Check the list for free legal services in your country.

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn
Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!