Làm thế nào để áp dụng cho trường đại học?

Anh cũngKhông có tiếng Anh

How do I apply for college

How do I apply for college

 

 

Làm thế nào để áp dụng cho trường đại học?

How do I apply for college?

Để áp dụng cho trường cao đẳng mất rất nhiều thời gian và công việc. Nhưng nó là giá trị các nỗ lực!

To apply for college takes a lot of time and work. But it is worth the effort!

Yêu cầu nhập học đại học

College admission requirements

Để được nhận vào một trường cao đẳng hai năm, bốn năm collge hoặc đại học, bạn sẽ cần một bằng tốt nghiệp THPT. Nếu bạn đã không đi đến trường trung học, hoặc nếu bạn để lại trước khi tốt nghiệp, bạn có thể nhận được một văn bằng tương đương trung học thay thế. Điều này cho thấy bạn có đủ nền giáo dục để đi học đại học.

To be admitted to a two-year college, four-year collge or university, you will need a high school diploma. If you did not go to high school, or if you left before graduating, you can get a high school equivalency diploma instead. This shows you have enough education to go to college.

Bạn có thể kiếm được bằng tốt nghiệp tương đương trung học của bạn (gọi là GED hoặc HiSET) tại trường cao đẳng cộng đồng, thông qua các lớp học buổi tối cho người nhập cư và người tị nạn, hoặc trực tuyến với các Lớp học miễn phí của RCO chuẩn bị GED.

You can earn your high school equivalency diploma (called GED or HiSET) at community colleges, through evening classes for immigrants and refugees, or online with the RCO’s free GED preparation class.

Những loại trường cao đẳng có?

What types of colleges are there?

Cao đẳng cộng đồng

Community college

Trường cao đẳng cộng đồng là trường công lập hai năm chủ yếu tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp từ trường cao đẳng cộng đồng thường xuyên nhận được giấy chứng nhận hoặc liên kết văn bằng. Trường cao đẳng cộng đồng có thể giúp sinh viên đạt được các kỹ năng quan trọng để bắt đầu sự nghiệp với một mức lương sinh hoạt (Điều này có nghĩa là bất kỳ công việc mà phải trả đủ tiền cho những người sống mà không cần phải làm việc hai công việc khác nhau hoặc có được sự giúp đỡ từ chính phủ). Một số trường cao đẳng cộng đồng có chương trình để giúp sinh viên chuyển tiếp lên trường đại học bốn năm. Trường cao đẳng cộng đồng thường rẻ hơn so với trường đại học bốn năm.

Community colleges are primarily two-year public schools that focus on career skills. Students who graduate from community colleges often receive certificates or associate degrees. Community colleges can help students gain important skills to begin careers offering a living wage (this means any jobs that pay enough money for people to live without needing to work two different jobs or get help from the government). Some community colleges have programs to help students transfer to four-year colleges. Community colleges are typically cheaper than four-year colleges.

Trường cao đẳng và đại học

College and university

Nhiều người Mỹ đi đến một trường đại học bốn năm sau khi họ hoàn thành trường trung học. Một trường đại học là một trường cao đẳng cung cấp không chỉ cử nhân (chương trình đại học) độ nhưng sau khi tốt nghiệp độ quá (Thạc sĩ hoặc tiến sĩ). Tuy nhiên, trong bài phát biểu hàng ngày ở Hoa Kỳ, người ta thường nói “trường cao đẳng” cho tất cả các giáo dục sau trung học.

Many Americans go to a four-year college after they finish high school. A university is a college that offers not just bachelor’s (undergraduate) degrees but post-graduate degrees too (Master’s or PhD). However, in everyday speech in the United States, people often say “college” for all education that comes after high school.

Khu vực chung và riêng

Public and private

Trường cao đẳng có thể là trường học tư nhân hay công cộng. Trường cao đẳng tư nhân thường chi phí nhiều tiền hơn cả công lập. Tuy nhiên, trường cao đẳng tư nhân cũng có thể có nhiều học bổng tiền có sẵn.

Colleges can be either private or public schools. Private colleges normally cost more money than public colleges. However, private colleges may also have more scholarship money available.

Trường đại học ứng dụng yêu cầu

College application requirements

Nếu bạn biết trường cao đẳng mà bạn tham gia, bạn có thể xem trên trang web của mình để thông tin về làm thế nào để áp dụng. Dưới đây là danh sách các yêu cầu ứng dụng thông thường, đúng trách nhiệm của bestcolleges.com:

If you know which college you with to attend, you can look on its website for information about how to apply. Below is a list the usual application requirements, courtesy of bestcolleges.com:

Bất cứ ai đang tìm kiếm để tham dự một hai- hoặc bốn năm cao đẳng hoặc đại học được yêu cầu để đáp ứng yêu cầu nhập học của trường. Trong khi đó có thể khác nhau từ trường học, quá trình ứng dụng thông thường bao gồm việc gửi:

Anyone seeking to attend a two- or four-year college or university is required to meet the school’s admission requirements. While these can differ from school to school, the application process typically consists of submitting:

 • một hình thức ứng dụng trực tuyến;
 • một thư mục đích hoặc tuyên bố cá nhân;
 • ít nhất một bài luận bổ sung (Các chủ đề thường được cung cấp bởi các trường học);
 • hai hay nhiều thư giới thiệu từ các giáo viên trước đây;
 • học bạ THPT;
 • điểm thi tiêu chuẩn hóa;
 • ứng dụng lệ phí
 • an online application form;
 • a letter of intent or personal statement;
 • at least one supplemental essay (the topic is typically provided by the school);
 • two or more letters of recommendation from previous teachers;
 • high school transcripts;
 • standardized test scores;
 • application fees

Hướng dẫn từng bước

Step-by-step guide

Bạn có thể tìm thấy một hướng dẫn từng bước chi tiết trên các trang web của trường đại học ngôn ngữ dịch vụ: Áp dụng cho trường cao đẳng Step by Step

You can find a more detailed step-by-step guide on the website of University Language Services: Applying to College Step by Step

Thông tin hữu ích khác

Other helpful information

Làm thế nào có thể trả cho trường đại học?

How can I pay for college?

Sinh viên phải trả tiền học đại học trước khi họ bắt đầu các lớp học. Dưới đây là một số cách bạn có thể trả tiền cho giáo dục của bạn:

Students must pay to attend college before they start classes. Here are some ways you can pay for your education:

Sinh viên vay vốn

Student loans

Một số học sinh phải trả cho trường đại học với các khoản vay, một trong hai từ các chính phủ hoặc các khoản vay tư nhân. Để áp dụng cho một khoản vay từ chính phủ, bạn phải hoàn thành FAFSA, đó là các ứng dụng miễn phí cho sinh viên liên bang viện trợ. Khi bạn áp dụng cho các khoản vay từ chính phủ, bạn phải trả nợ họ với lãi suất. Điều này có nghĩa bất cứ khoản tiền nào bạn mượn bạn phải trả lại cho chính phủ, thông thường với thêm tiền gọi là lãi suất. Khoản vay tư nhân đôi khi có thể có mức lãi suất rất. Trước khi bạn quyết định đi cho sinh viên vay, bạn nên nói chuyện với cố vấn trường hoặc một người nào đó có thể giúp bạn và đảm bảo rằng bạn hiểu các khoản vay.

Some students pay for college with loans, either from the government or private loans. To apply for a loan from the government, you have to complete the FAFSA, which is the Free Application for Federal Student Aid. When you apply for loans from the government, you have to repay them with interest. This means any money you borrow you have to pay back to the government, normally with extra money called interest. Private loans can sometimes have very interest rates. Before you decide to take student loans, you should talk to a school counselor or someone who can help you and make sure you understand the loans.

Đây là trang web chính thức của chính phủ cho các ứng dụng miễn phí cho sinh viên liên bang viện trợ. Sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập thấp có thể nhận được trợ cấp hoặc học bổng để giúp họ trả tiền cho các trường học. Hoàn thành FAFSA là rất phức tạp và khó hiểu đối với gia đình người Mỹ cũng như các gia đình người tị nạn.

This is the official government website for the Free Application for Federal Student Aid. Students from low-income families can receive grants or scholarships to help them pay for school. Completing the FAFSA is very complicated and confusing for American families as well as refugee families.

Công việc bán thời gian

Part-time work

Một số học sinh phải trả cho trường đại học bằng cách đi học bán thời gian và làm việc bán thời gian. Đôi khi, trường học sẽ cung cấp cho sinh viên và tài trợ cho phép họ làm việc trên khuôn viên trường và được trả tiền từ quỹ liên bang hoạt động nghiên cứu. Bạn cũng có thể tìm thấy một công việc bán thời gian có giờ linh hoạt để bạn có thể tham dự các trường cao đẳng. Tuy nhiên, nó có thể rất khó để đi học đại học trong khi bạn đang làm việc, đặc biệt là nếu bạn có một gia đình.

Some students pay for college by going to school part-time and working part-time. Sometimes, schools will give students grants that allow them to work on campus and get paid from Federal Work Study funds. You can also find a part-time job that has flexible hours so that you can attend college. However, it can be very hard to go to college while you are working, especially if you have a family.

Học bổng

Scholarships

Trực tuyến Trung tâm tị nạn có một danh sách Học bổng cho người tị nạn và nhập cư. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng cho bất kỳ học bổng từ Đại học của bạn, từ tổ chức địa phương, và từ các tiểu bang.

The Refugee Center Online has a list of Scholarships for refugees and immigrants. However, you can apply for any scholarships from your college, from local organizations, and from the state.

Nếu bạn có thắc mắc thêm về làm thế nào để áp dụng cho các trường cao đẳng, bạn có thể truy cập vào diễn đàn trực tuyến của chúng tôi để yêu cầu tư vấn.

If you have more questions about how to apply for college, you can visit our online forums to ask for advice.

Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!