Vidokezo vya Tawasifu(CV) - jinsi ya kuandika CV nzuri

Kiingereza piaKiingereza hakuna

Je! Unataka kupata kazi nzuri? Unahitaji tawasifu nzuri. Tazama video hii ujifunze vidokezo 10 vya kuandika tawasifu nzuri.

Do you want to get a good job? You need a great resume. Watch this video to learn 10 tips for a great resume.

Vidokezo vya jumla vya uandishi wa tawasifu: Fuata vidokezo hivi kumi ili utayarishe CV nzuri.

General resume tips: Follow these ten tips to make a great resume.

Tawasifu ni nini ?

What is a resume?

Ni waraka unayotengeneza inayoonyesha maelezo ya mawasiliano yako, kazi unayotaka, sifa zako, ujuzi wa kazi, historia ya elimu na habari nyingine za kusema kwa nini unastahiki nafasi hio ya kazi.

It is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background and other information to say why you are qualified for the position.

Tawasifu yako ni kitu cha kwanza kampuni itaangalia wakati wanaamua kama watakuhoji kwa ajili ya kazi hio au kuzingatia kukuajiri kufanya kazi kwenye kampuni yao. Makampuni hupokea mamia ya nyaraka za CV. Mtu anapotazama tawasifu yako, una muda wa sekunde 10 kumvutia mtu huyo. Tambua kuwa mwajiri anataka kujifunza kukuhusu wewe na sio wafanyakazi wenzako. Hakikisha unatumia neno “mimi”, badala ya “sisi”. Unaweza kuwa hujazoea kuzungumza juu yako lakini Marekani

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job or consider hiring you to work at their company. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remeber that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in America.

Wakimbizi wengi na wahamiaji wana ujuzi mkubwa na stadi lakini wanahitaji tawasifu bora.

Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

Sample Resume

Sample Resume

Vidokezo kumi vya kutayarisha tawasifu nzuri

Ten tips for making a great resume

Haya kuna vitu 10 unayoweza kufanya ili kukusaidia kuhakikisha kuwa tawasifu yako inachaguliwa na waajiri.

Here are 10 things you can do to help make sure your resume goes into the “Good” stack.

1. Sehemu ya juu ya mwanzo wako kwa jina lako ni muhimu sana!

1. The top part of your resume with your name is very important!

Hakikisha kuwa ni rahisi kusoma. Andika jina lako kwa herufi nzito na kwa ufupi ambayo ni rahisi kwa waajiri kusoma. Usijumuishe jina lako la kati, hasa ikiwa ni ndefu.

Make sure it is easy to read. Bold your name and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

2. Hakikisha unatumia nambari ya simu ya “Amerika” na anwani ya barua pepe.

2. Make sure you use an “American” phone number and email address.

Wakati mwingine, wakimbizi au wahamiaji hutumia nambari ya Whatsapp au nambari za simu za Kimataifa. Tumia nambari ya simu ya Marekani na uandike kwa kutumia muundo wa kawaida nchini Marekani ambao huandikwa kwa namna ya nambari hii ya eneo katika mabano, namba tatu za kwanza, halafu mstari mfupi, kisha nambari nne zifuatazo:

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or International number. Use a U.S. phone number and write it using the standard format in the U.S. which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers:

(503) 544-1195.

(503) 544-1195.

Tumia anwani ya barua pepe ya Marekani, iliyo rahisi kutaipu mara nyingi. Usitumie anwani ya barua pepe inayoisha katika nchi ya nje kama vile: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr Badala yake tumia barua pepe ya Marekani iliyorahisi kutaipu. Kwa mfano: mo.ali@gmail.com. Na kumbuka kuiangalia anwani hii ya barua pepe! Jambo jema ni kuwa na anwani moja ya barua pepe unayotumia kwa maombi yote ya kazi.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr Instead, use an easy to type U.S. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use for all job applications.

3. Tumia mpangilio rahisi kupitia kwa haraka.

3. Use a layout that is easy to review quickly.

Hii inamaanisha uhakikishe kila kitu ni rahisi kuelewa. Unaweza kufanya hivyo kwa kutumia muundo sawa kwa kila eneo na uhakikishe kila kitu iko sawa. Unaweza kupakuwa na kuchapisha muundo wa bure wa tawasifu kwenye tovuti yetu hapa (ongeza kiungo).

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website here (add link).

4. Weka kazi yako ya msingi ya Marekani au uzoefu wa kujitolea juu mwanzoni wa tawasifu yako.

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume.

Ni muhimu kujumuisha uzoefu wako wa kufanya kazi nchini Marekani. Ikiwa huna uzoefu wowote wa kazi nchini Marekani, fikiria kujitolea au kusaidia katika kampuni ya Marekani ili kupata uzoefu wa kazi Marekani. Unaweza pia kuchukua madarasa ya bure ya mtandaoni ili kuongeza sifa zako na ujumuishe haya kwenye tawasifu yako.

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

5. Weka ujuzi wako wa lugha lakini usijumuishe Kiingereza

5. Include your language skills but do not include English

Orodhesha lugha zozote unazozungumza, ikiwa pamoja na kama unazizungumza pekee au pia kuandika katika lugha hizo. Lakini, usijumuishe Kiingereza. Unaonyesha usanifu wako kwa Kiingereza kwa kuandika tawasifu nzuri kwa sarufi sahihi, utumizi wa herufi kubwa na ndogo na muundo mzuri.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. But, do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

6. Hakikisha kuingiza uzoefu wako wa kujitolea.

6. Be sure to include your volunteer experience.

Wakimbizi wengi na wahamiaji hawajumuishi njia nyingi ambazo wanasaidia jamii yao. Kwa mfano, wakimbizi wengi tunaowajua hutafsiri kwa wanajamii wengine wa jamii yao. Wanafanya hivi ili kuwa wema na kwa sababu ni sehemu ya jamii yao. Unapaswa kujumuisha aina hii ya kujitolea katika tawasifu yako. Kitu pekee ambacho haipaswi kujumuishwa ni wakati unaposaidia familia yako mwenyewe.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

7. Tumia herufi kubwa na vitenzi

7. Use capitals and verbs

Kuwa makini sana na herufi kubwa. Unahitaji kuhakikisha umeandika nomino/majina ya pekee yote kwa herufi kubwa Nomino za pekee ni maneno kama majina ya watu, miji, na makampuni. Tathmini tawasifu yako tena na uhakikishe unatumia herufi kubwa kwa majina, maeneo, makampuni yote. Kila sentesi unayoandika kuelezea uzoefu wako lazima uanze kwa kitenzi (neno lililoeleza kitendo). Hii inaifanya kuvutia zaidi kusoma. Pia inamwambia mwajiri nini majukumu yalikuwa nini mara moja.

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

8. Hakikisha tawasifu yako sio zaidi ya kurasa mbili

8. Make sure your resume is no more than two pages

Tawasifu yako inapaswa tu kuwa nafasi ya fungu moja na inapaswa wote kutoshea kwa ukurasa mmoja au mbili. Waajiri hawaasomi tawasifu ndefu kuliko hiyo.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

9. Hatimaye, hakikisha fonti yako ni sawa katika tawasifu nzima.

9. Finally, make sure your font is the same for the entire resume.

Mabadiliko madogo lakini muhimu unaweza kufanya ni kuhakikisha kuwa maandishi yote kwenye tawasifu yako ni fonti sawa. Mara nyingi, unapoandika tawasifu kwenye kompyuta, hasa ikiwa unakili sehemu za maandiko yako kutoka kwa waraka nyingine, fonti inaweza kubadilika kwa ajali. Hii inachanganyisha ikiangaliwa. Ili kuhakikisha font yako ni sawa, bonyeza “ctrl + a”. Mara baada ya faili yote kukaziwa, chagua fonti na ukubwa. Fonti mbili nzuri, za kawaida za kutumia ni: Times New Roman na Arial. Tumia angalau ukubwa wa fonti 12 ili ufanye tawasifu kusomeka kwa urahisi.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Many times, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is the same, type “ctrl+a”. Once all of the font is highlighted, select the font and the size. Two good, common fonts to use are: Times New Roman and Arial. Use at least size 12 font to make your resume easy to read.

10. Hifadhi resume yako kama PDF!

10. Save your resume as a PDF!

Ikiwa umehifadhi tawasifu yako kama waraka wa Word au aina nyingine ya waraka, inaweza kuharibika. Ni bora kuihifadhi kama faili ya PDF ili kuonekana jinsi unavyotaka. Pia, hakikisha kuwa una toleo lililohifadhiwa katika muundo wa Word pia. Unaweza kutumia toleo hili kurekebishe tawasifu yako upya.

If you save your resume as a word document or other type of document, it might get messed up. It is better to save it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. Also, make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

Vidokezo vya ziada kwa majukumu ya ngazi ya kuingia

Additional tips for entry-level roles

Elimu inaweza kusaidia kukufanya uwe kama mfanyakazi mwenye sifa. Huenda umechukua masomo shuleni ambapo umejenga ujuzi utakayotumia katika kazi yako. Ikiwa ndivyo, weka majina ya masomo hayo katika elimu yako. Unaweza kufanya vivyo hivyo na karatasi za utafiti ndefu au miradi muhimu.

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Uzoefu wa maisha pia yaweza kuwa na manufaa katika orodha hii. Hata kama ulifanya kazi au karibu na nyumba yako, unaweza kuandika ujuzi uliotumia. Kwa mfano, baadhi ya mama wa kukaa nyumbani wanaweza kusema kuwa walisawisha bajeti ya familia.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Epuka kuweka “ujuzi dhaifu” katika CV yako. Hii ina maana kwamba haipaswi kuzingatia sifa zako za utu. Badala yake, zingatia vitu ulivyofanya au ujuzi uliyojifunza. Unaweza kuifanya mara kadhaa lakini si zaidi ya hiyo. Kwa mfano, jaribu kusema kuwa wewe ni “mtu wa kirafiki”, au “mtu mwenye furaha”.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

 

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

Vidokezo vya ziada kwa majukumu ya kitaaluma

Additional tips for professional roles

Tawasifu yako haipaswi kuwa zaidi ya kurasa 2, hata kama umekuwa unafanya kazi kwa muda mrefu. Jumuisha pekee ujuzi wako wa miaka 15 iliyopita ya uzoefu wako wa kazi.

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

Ikiwa ulienda shule ambayo ilikuwa maarufu au vigumu kuingia, hakikisha umeiashiria kwenye sehemu yako ya “elimu”.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

Orodhesha mafanikio yako pamoja na kazi ulizozifanyia. Ikiwa ulifanya kazi kwenye mradi unaovutia, andika maelezo madogo juu yake. Mfano itakuwa mradi uliofanya iliyokuwa ghali sana au ulipaswa kusimamia watu wengi.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

Hapa ni muundo za tawasifu unaweza kutumia ili kuandika CV yako.

Here is a resume template you can use to create your resume.

When doing your resume, it is easiest to start with a template

When doing your resume, it is easiest to start with a template

Hapa kuna mfano nyingine za tawasifu:

Here are some example resumes:

Tunatarajia vidokezo hivi vya uandishi wa tawasifu vilikusaidia. Kwa kuwa umejifunza jinsi ya kuandika tawasifu nzuri, ni wakati wa kujiandaa kwa mahojiano yako ya kazi.

Resume Customization: how to create a job-specific resume

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. MostInstead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Since your resume is reviewed by a computer, you have to make sure you create a job-specific resume. This means that each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. However, a job specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

Writing a job specific resume might involve changing words to other words with a very similar meaning. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer” when you have previously worked as a “content creator.” Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important and make sure to add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have exprience with. A helpful website for this process is called jobscan.co. You can upload your resume and job description and see if you have enough matches or need to do more.

We hope these resume tips helped you. Now that you have learned how to make a great resume, it is time to get ready for your job interview.

Start your job search

Learn how to find a job and make a great resume.

Find job help now
Ukurasa huu alimsaidia wewe? Uso Unaocheka Ndio Frown uso La
Asante kwa maoni yako!