Ppagsasapanahon sa Executive Order utos ng taggapan ng pangulo

Takođe na engleskomNe zna engleski

Ppagsasapanahon sa Executive Order utos ng taggapan ng pangulo

Ppagsasapanahon sa Executive Order utos ng taggapan ng pangulo

Ngayong araw, pinahayag ng Supreme Court na papayagan nilang mangyari ang pinakamarami sa Executive Order ni President Trump, simula sa Thursday, ika-29 ng July, 2017.

Ngayong araw, pinahayag ng Supreme Court na papayagan nilang mangyari ang pinakamarami sa Executive Order ni President Trump, simula sa Thursday, ika-29 ng July, 2017.

Unang sinulat ni President Trump ang Executive Order noong January at pinigil nang pansamantala ng mga hukuman sa United States.

Unang sinulat ni President Trump ang Executive Order noong January at pinigil nang pansamantala ng mga hukuman sa United States.

Ang Supreme Court ay ang pinakamakapangyarihang hukuman sa United States. Magiging panghuli ang kanilang pagpasya hanggang October. Titigilin ng pagpasya ang pinakamarami sa mga refugee resettlement [pagpapatira ng tumakas] sa susunod ng 90ng araw at pipigilin ang mga tao mula sa 6 na ban (Iran, Libija, Somalija, Sudan, Syria at Yemen) na maglakbay sa United States sa sumusunod na 120ng araw.

Ang Supreme Court ay ang pinakamakapangyarihang hukuman sa United States. Magiging panghuli ang kanilang pagpasya hanggang October. Titigilin ng pagpasya ang pinakamarami sa mga refugee resettlement [pagpapatira ng tumakas] sa susunod ng 90ng araw at pipigilin ang mga tao mula sa 6 na ban (Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen) na maglakbay sa United States sa sumusunod na 120ng araw.

Pinapayagan ng pagpasya ang mga refugee o iba pang mga tao mula sa iyon 6 na bansa na may kaugnayan na sa United States na pumasok pa rin sa United States. Halimbawa, papayagan na pumasok sa United States ang mga refugee na darating upang makisama nang muli sa pamilya o mga taong papasok sa college sa United States. Hindi namin tiyak kung anong uring kaugnayan ang kikilalanin.

Pinapayagan ng pagpasya ang mga refugee o iba pang mga tao mula sa iyon 6 na bansa na may kaugnayan na sa United States na pumasok pa rin sa United States. Halimbawa, papayagan na pumasok sa United States ang mga refugee na darating upang makisama nang muli sa pamilya o mga taong papasok sa college sa United States. Hindi namin tiyak kung anong uring kaugnayan ang kikilalanin.

Sa panahong 90ng araw na pagbawal, ika ni President Trump na ire-review ng pamahalaan ang kaligtasan at katiwasayan ng program pang-resettlement ng United States Pakatapos ng panahon na ito, inaasahang magsisimula muli ng program pangresettlement. Ngunit, nababatay ang pagpasyang ito kay President Trump, sa pamahalaan, at ang mga hukuman sa United States.

Sa panahong 90ng araw na pagbawal, ika ni President Trump na ire-review ng pamahalaan ang kaligtasan at katiwasayan ng program pang-resettlement ng United States Pakatapos ng panahon na ito, inaasahang magsisimula muli ng program pangresettlement. Ngunit, nababatay ang pagpasyang ito kay President Trump, sa pamahalaan, at ang mga hukuman sa United States.

Enter your email address to receive the latest information on policies for refugees and immigrants.