ፈጻሚ ትእዛዝ ስደተኛታት እንታይ ማለት እዩ?

ሓዲሽ ዋይም ካልኣይ ኣዋጅ ብፕረስደንት ትራምፕ ዝታዋጀ ብዕልት ሽድሽተ መጋብት 2017::

ነቲ ኣቀዲሙ ዝትኣዘዘ ኣዋጅ ብውርሒ ጠሪ 2017 ዝትክእ ክምኡ ድማ ንቲ ናይ ስደተኛታት  ሓግዝ ፕሮጀክት ብኸመይ ገሩ ክምዝይ ሠርሕ ፤፤

ሓደ   ፈጻሚ   ትእዛዝ  ዝውጸ   ሓደ   ትእዛዝ   ብዩናይትድ   ስቴትስ   ውሽጢ   ሕጊ   ኮይኑ   ምሓዝ  እዩ  ፕረሲደንት  ዝተዋህበ  ትእዛዝ  እዩ  ናይ  ስደተኛ  ምድቓስ  ነገር  አሜሪካ   ውሽጢ  ፕረሲደንት  ቁጽጽር እዩ  ምኽንያቱ  ንሱ  ምድቓስ  ነገር  ፕሮግራም  ለውጢ  ምግባር  ይኽእሉ  ይኹን  እምበር  ሓደ  ፈጻሚ  ትእዛዝ  ቅዋማዊ  ወይ  ከኣ  ኮንግረስ  ውሳኔ  ሕግታት  ዝጥሕስ  ኣይክእልን ።

ፈጻሚ  ትእዛዝ  ስደተኛታት  እንታይ  ማለት  እዩ?

 1. እዚ  ትእዛዝ  ንዝምጽእ  120 መዓልታት  ብስደተኛታት  እዚ  ወልሓንቲ  ስደተኛታት  ንዝምጽእ  120 መዓልታት  ዝተኣገደ  ብዩናይትድ  ስቴትስ  ውሽጢ  120 መዓልታት  ብዩናይትድ  ስቴትስ  ውሽጢ  ናይ ስደተኛ  ዳግመምጥያስ  ጠጠው  ይበለ::

ብሓድ ሓደ ንጹር መዓልታት ን 120 መዓልታት (መጋብት ሽድሽተ ክሳብ ሓምለ 14, 2017) ናይ ስደተኛታት  ምድቓስ  ነገር  ጠጠው ክብል  አዮ :: መስርሕ  ወጻኢ  ቃለ  ከምኡውን  ናይ  ድሕሪት  ቼክ  ድንጓየ  ይበለ::

 • እዚ  ትእዛዝ  ናብ  አሜሪካ  ምምጻእ  ስደተኛታት  ካብ  ሶርያ:  (Syria) ዝክልክል  አዮ  ክሳብ  ሓድሽ  ትእዛዝ  ለውጢ ዝምጽእ  ውስን  ግዜ  ይልን፥፥
 • እዚ  ትእዛዝ  ኸኣ   90 መዓልታት  ብዩናይትድ  ስቴትስ  ብሑትነት  ሓድሓደ  ሃገራት  ዝመጽ  ውልቀሰባት  ተኣጊዱ (መጋብት ሽድሽተ ክሳብ ሓምለ 14, 2017):: እዚኣቶም  ሃገራት  ኢራን(Iran), ሱዳን(Sudan),  ሶርያ (Syria), ሊቢያ (Libya), ሶማሊያ(Somalia), የመን(Yemen). ካብ  90 መዓልታት  ድሕሪ  እገዳ  ሓድሓደ  ሰባት  ይልዕል:: ግሪን  ካርድ  ዘለዎም  ስባት  ክልተ  ዜጋታት  ዘለውም ኢዚ  ሕጊ  ኣይ  ምልክትሙን  አዮ::

ዜጋ  ናይዝን  ህግራት  ዝትጠቐላ  ኢንት  ዝይብልካ  ግሪን  ካርድ  ኣብዚ  ግዜ  ኢዚ  ዝይምጋሽ  ይሓይሽ፥፥

ግሪን  ካርድ  ዘለዎም  ስባት  ኢንትዳኣ  ጉዕዞ  ሓስብኩም  ዩናይትድ  ስታተስ ተመልስሎ  ዕልት  ጠብቓ (lawyer) ዝትሓባብር  ይድለይካ  ንዝኻኽረካ  ብዚ  ዝስዕብ  አሜል   ርክብ  ግብር:- airport@refugeerights.org ውይም ድውሉ ACLU

ይኹን  እምበር  ብትውስኺ  ክሉ  ሓበሬታ  ናይ  መጐዓዝያ  ኣየር  ሓበሬታ  ኣይርፖርት  ምስ  ብጽሕካ  ኢንትድኣ  ዝይ  ኣቃልሉካ  ናትካ  መሰላት  ምሕታት  ኁቡካ  አዮ

 1. 35,000  ስደተኛታት ትፍቅድልም ዝኣትዉ: ብትውሳኺ 15,000 ስደተኛታት ይፍቀድ  ንዩናይትድ   ስቴትስ  ድሕሪ  ሓምለ 14, 2017 ክገሹ::
 2. ስደተኛታት  ንዩናይትድ   ስቴትስ  ክገሹ ትቅርብም ዘልው ቅድሚ መጋብት ሽድሽተ 2017 ሕጂእውን  ይፍቅድልም  ንኽገሹ::

ከመይ  እዩ  ፈጻሚ  ትእዛዝ  ናዓይ  ተጽዕኖ  ይገብር?

 • ብዩናይትድ  ስቴትስ  ውሽጢ  ስደተኛታት  ተጽዕኖ  ኣይክህልዎንዩ   ድሕሪ  መንበሪ  ሓደ  ዓመት  ግሪን  ካርድ  ንምርካብ  ይኽእሉ  ኢዩ::
 • ናይ  ቤተሰብ  ኣባል  ብዩናይትድ  ውሽጢ  ክሓብሩ  ትጽብት  ብዙሕ  ግዜ  ኽወስድ  ኢዩ::

ቤተሰብ  ኣባል  ካብዝን  ሸውዓተ  ሃገራት  ብዩናይትድ  ስቴት  እትኽልኸለ  

ክሳብ  ትእዛዝ  ዝቐይር  ኣይፍቀድልምን  እዩ::

እንታይ  ናይ  ሕጊ  ሓገዝ  እንተድኣ  ደሊኩም?

ስለ  ነዚ  ህጹጽ  ሕጋዊ  ኣጨናቒ  ወይ  ከኣ  ቈጸራ  እዮም  ስደተኛ  ናይ  ቤተሰብ  ኣባላት  ናብ ዩናይትድ  ስቴትስ  ይመጹ  ምእንቲ  ኣብ  ዓለም  ኣሕባሪ  ሓቛፊ  ናይ  ስደተኛታት  ሓገዝ ፕሮጀክት  ምዝርራብ  ይኽእሉ. (IRAP) ምዕዶ  ምኽሪ  ሓበሬታ  ብሓንሳብ  ምቕራብ  ይኽእሉ,  ነገር ግን  ፈጻሚ  ትእዛዝ  እዩ  አሜሪካ  ውሽጢ  ወለሓደ  ሰብ  ንምርካብ  ናብ ሓይሊ  የብሉን:

info@refugeerights.org

እንታይ  ምግባር  ትኽእል  ኢኻ?

ከም   ስደተኛ,  ካብዚ  ዝሓለፈ  ዝቐደመ  ብጣዕሚ  ብዙሕ  መከራታት  ጸንሐ.  ነገር  ግን, ንሕና  ኸኣ  ሓያል  ሕጂ  ሰለስተ  ነገራት  ኣለዉ  ምግባር:

 • ኣሜሪካውያን  መብዛሕትኦም  ንስደተኛታት  ኣቀባብላ  ዓቢ  ቦታ  ሃገር  ጠቓሚ  ኮይንም  ይእምንልም::
 • ድሕነቱ  ከም  ዚተሓለወ  ተኾነ,  ናይ ገዛእ  ርእስኻ  ታሪኽ  ተሻረኸ.  ካልኦት ኣሜሪካውያን  ሕጂ  ስደተኛታት  ዛንታታት  ምርዳእ  ከምኡውን  ምስማዕ  ብጣዕሚ ኣድላይ  እዩ.
 • ሓገዝ  ከም  ንስኹም  ከም  በዓል  ካልኦት  ናይ  ስደተኛታት  ማእከል  ኢንተርነት  ነዚ ተሻረኸ: https://therefugeecenter.org/
 • ኣይኮኑን,  ከምኡውን  እኹል ጊዜ  ብዩናይትድ  ስቴትስ  ውሽጢ  ዝጸንሑ  ተኾነ,  ሕጂ ሓደ  አሜሪካዊ  ዜጋ  ንሙኻን  ጊዜ  እዩ.  ናይ ዜግነት  ፈተና  ድሉው  ንምሕጋዝ  ናይ ስደተኛታት  ማእከል  ኢንተርነት  ናጻ ናይ  መስመር  ዜግነት  ምድላው  ኮርስ  ምውሳድ ይኽእሉ:

http://classroom.therefugeecenter.org/programs/citizenship-preparation

እንታይ  ንስኻትኩም  ኣድልዎ  ግዳይ  ወይ  ከኣ  ሕያውነት  ወይ  ሓልዮት  ዘይብሉ  ወንጀል  ዕላማ  ምስ  ኮኑ?

ሓደ  ወንጀል  ግዳይ  ምስ  ኮኑ,  ንፖሊስ  ምድዋል  911  ንስኹም  ይኣምኑ  ወይ  ከኣ  ስለ  ሃይማኖት  ወይ  ከኣ  ጉጅለ  ኣባልነት  ኣድልዎ  ተገበረ  ትፈልጥ  ሰብ,  ሪፖርት  ግብር::

https://www.splcenter.org/reporthate

እንታይ  ካልኦት  ሕቶታት  እንተድኣ  ኣለኩም?

ካልኦት  ሕቶታት  ናይ RCO ሜይል  ይግበሩ.

info@therefugeecenter.org

መን  እዩ  ተኸላኸለ  ንስደተኛታት?

ብዩናይትድ  ስቴትስ  ውሽጢ  ምምሕድዳር  ብሓንሳብ  መዓደኒ  ምኻኑ  ናይ  ስደተኛታት  ምዕዶ  ምኽሪ  ቤት  ዩናይትድ  ስቴትስ  ዝበሃል  ጉጅለ  ኣብ  ዓለም  ኣብ  ዙርያ  ከም  በዓል  ስደተኛታት  ምኻኑ  ንምርግጋጽ.  ብዙሕ  ውድባት  ሃገራዊ  ብምሉእ  እንኮላይ  ናይዚ  ጉጅለ ክፋል እዮም.  እዚኣቶም  ውድባት,  ኣሜሪካውያን  ኣብ  መንጎ  መብዛሕትኦም  ብሓንሳብ ምቹእ,  ኩሉ  ስደተኛታት  ስሕበት  እዮም.