ក្នុងផ្នែកនេះ

វប្បធម៍អាមេរិច

វប្បធម៍អាមេរិចគឺខ្លាំងណាស់ដោយផ្ទាល់. ជនភៀសខ្លួនជាច្រើននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ឆក់វប្បធបទពិសោធដែលពួកគេបានមកដល់នៅក្នុងពេលដែលអាមេរិក។ អាន​បន្ថែម

ការទទួលបានតាំងទីលំនៅ

ពមូលដ្ឋានសម្រាប់នៅពេលដែលអ្នកមកដល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក. ស្វែងយល់ពីរបៀបស្វែងរកផ្ទះល្វែងមួយ. សិក្សាសម្រាប់ប័ណ្ណបើកបរ។ អាន​បន្ថែម

ការ​ថែទាំ​សុខភាព

អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវរកគ្រូពេទ្យម្នាក់. អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាធានារ៉ាប់រង. អាន​បន្ថែម

ប្រាក់និងពន្ធ

ជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់បង់ពន្ធ. រៀនអំពីពន្ធនិងពេលបង់ពន្ធ. ស្វែងយល់ពីរបៀបថវិកាប្រាក់របស់អ្នក។ អាន​បន្ថែម

More life in America resources

សូមមើលទំព័ររបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកនេះ. Find more information about culture, getting settled, ការ​ថែទាំ​សុខភាព, and money. អាន​បន្ថែម

សែ្វងរកជំនួយនៅជិតអ្នក

ប្រើ FindHello ដើម្បីស្វែងរកសេវានិងធនធាននៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក.

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នក