Վարորդի ձեռնարկ

անգլերեն նաեւՈչ անգլերեն

Միացյալ Նահանգներում, Դուք պետք է ունենաք վարորդական իրավունք, որպեսզի կարողանաք մեքենա վարել:

To start driving in America, you must learn how to drive safely and to pass a test showing you know the US driving laws. Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving, and if you move to a different state you must exchange your old license for a new license in that state. You may need to drive to work or for work. Here are some important things to know about how to drive in the USA.

Վարորդական Իրավունք ստանալու համար Դուք պետք է քննություն հանձնեք Ձեր նահանգի Տրանսպորտի Նախարարությունում, որը կվկայի այն մասին, որ Դուք հասկանում եք Ձեր նահանգում գործող վարելու օրենքները:

How do learn to drive

Սույն Վարորդական ձեռնարկը թարգմանվել է Կալիֆորնիայի Տրանսպորտի Նախարարության կողմից:

 

Կարևոր է հիշել, որ Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր նահանգ ունի մեքենա վարելու տարբեր օրենքներ: Ձեր վարորդական քննությունը հանձնելիս` Դուք պետք է հանձնեք Ձեր նահանգի օրենքները: Այնուամենայնիվ, շատ փախստականներ և ներգաղթողներ գտնում են, որ Վարորդական ձերնարկը իրենց առաջնային լեզվով ուսումնասիրելով` շատ ավելի հեշտ է հասկանալ օրենքները և հանձնել վարորդական իրավունքի քննությունը:

Getting a driver’s license

Ինչպես ստանալ վարորդական իրավունք`

It is illegal to drive without a driving license. Each state in the US has different driving laws. you can learn these laws by reading a US driver’s manual in many languages. You will also need to read the actual driver’s manuals for your state. Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time, You can go online or visit or call the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license.

Երբ Դուք կարդաք և հասկանաք օրենքները, Դուք պետք է հանձնեք ինչպես գրավոր այնպես էլ վարելու քննություն, որպեսզի ստանաք վարորդական իրավունքը:

Car insurance

Տվյալ քննությունը հանձնելու համար` Դուք պետք է նախապես պայմանավորվածություն հաստատեք առցանց կամ զանգահարելով Ձեր տան մոտակա DMV office: Դուք պետք է վճարում կատարեք, որպեսզի կարողանաք ստանալ Ձեր Վարորդական իրավունքը:

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

Ինչպես նաև Դուք պետք է ապահովագրություն ունենաք, որպեսզի կարողանաք մեքենա վարել: Անգամ եթե Դուք վարում եք Ձեր ընկերոջ մեքենան, ապա դա Ձեր պատասխանատվությունն է վտահ լինելու, որ այն մեքենան, որը Դուք վարում եք ապահովագրված է:

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Armenian Driver's Manual

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

 

Safety and driving tips

Անվտանգության կանոններ մեքենա վարելը սովերելու համար`

The USA has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

ԱՄՆ-ում գործում են օրենքներ, որոնք պաշտպանում են Ձեզ վարելու ընթացքում: Դուք պետք է միշտ հետևեք այդ օրենքներին: Այդ օրենքները կարող են տարբերվել այն օրենքներից, որոնք գործում են Ձեր հայրենիքում: Դուք պետք է սովորեք Ձեր նահանգի համար հատկանշական օրենքները: Ահա որոշ կարեւոր անվտանգության կանոններ, որոնք պահանջվում են նահանգներից մեծ մասի կողմից`

• Car seats

Երեխայի համար հատուկ նստելատեղ ավտոմեքենայում (Car Seat)

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

Նորածինները և երեխաները պետք է երթևեկեն հատուկ նստելատեղերում, որոն համապատասխանում են իրենց չափերին եւ պատշաճ կերով ամրացված են մեքենայում: Այն տարիքը, երբ երեխաները կարող են դադարեցնել հատուկ նստելատեղի օգտագրծումը տարբեր է կախված նահանգից: Եթե Դուք վստահ չեք, դիմեք Ձեր տեղական DMV Office. Երբեք մի պահեք երեխային Ձեր գրկում մեքենա վարելու կամ մեքենայով երթևեկելու ժամանակ. դա ինչպես վտանգավոր է, այնպես էլ արգելված է օրենքով:

• Seatbelts

Ամրագոտիներ

You must wear a seatbelt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seatbelt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, people without seatbelts could fly out of their seats, injuring themselves and others.

ԱՄՆ – ում մեքենա վարելու կամ մեքենայով երթևեկելու ժամանակ Դուք պետք է ամրագոտի կրեք: Մեքենայում յուրաքանչյուրը պետք է ամրագոտի կրի, լինի դա մեքենա վորողը, թե մեքնայում երթևեկող ուղևորը: Պատճառն այն է, որ ավտովթարի ժամանակ ամրագոտի չամրակցած յուրաքանչյուր ուղևոր կարող է դուրս թռնել մեքենայից, վնասելով ուրիշներին, ինչպես նաև ինքնիրեն:

• Helmets

Սաղավարտ

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the USA requires motorcyclists to wear helmets.

Եթե Դուք վարում կամ երթևեկում եք մոտոցիկլետով, ապա Դուք պետք է սաղավարտ կրեք: Միացյալ Նահանգներում գրեթե յուրաքանչյուր նահանգ մոտոցիկլիստներից պահանջում է սաղավարտներ կրել:

• Drinking

Խմելը

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

Ձեզ չի թույլատրվում ոգելից խմիչքներ օգտագործել վարելուց առաջ կամ վարելու ընթացքում, և որոշ նահանգներ արգելում են անգամ ցանկացած տեսակի ըմպելիքներ օգտագործելը, քանի որ դրանք շեղող հանգամանք են հանդիսանում: Դա շատ կարևոր է, քանի որ Դուք կարող եք զրկվել Ձեր վարորդական իրավունքից եթե խմում և միաժամանակ վարում եք, և հարկադրված լինեք շատ մեծ տուգանքներ վճարել կամ անգամ ազատազրկման ենթարկվել: Դուք կարող եք նաև լրջորեն վնասել կամ սպանել որևէ մեկին եթե խմում եք վարելու ընթացում:

• Cellphones and other distractions

Բջջային հեռախոսներ

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

ԱՄՆ-ի նահանգների մեծ մասում վարելու ընթացքում հեռախոսով խոսելը կամ հաղորդագրություն գրելը անօրինական է համարվում: Բջջային հեռախոսները կարող շեղել քեզ ճանապարհին: Եթե Ձեզ անհրաժէշտ է օգտագործել Ձեր հեռախոսը, ապա Դուք պետք է կանգ առնեք և դուրս գաք ճանապարհից:

• Children in vehicles

Երեխաները ավտոմեքենայում

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store, you must bring your children with you. If children are left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

Ընդհանուր առմամբ, չի թույլատրվում թողնել երեխաներին մեքենայում, երբ Դուք մեքենայում չեք: Օրինակ. եթե Դուք խանութ եք գնում, ապա Դուք պետք է Ձեզ հետ վերցնեք Ձեր երեխաներին: Մենակ մնալու դեպքում, նրանք կարող են վնսասվել դուրս գալու փորձ կատարելիս, հանել մեքենան արգելակից, գերտաքանալ կամ սառչել, կամ կորել:

• Driving when tired

Վարել հոգնած լինելու ժամանակ

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

Մի վարե՛, եթե Դուք հոգնած եք: Եթե Դուք նստած եք Ձեր մեքենայում եք եւ գիտակցում եք, որ չափազանց հոգնել եք վարելու համար, ապա ազդանշան արձակեք եւ դուրս եկեք ճանապարհից դեպի անվտանգ տեղ, որտեղ Դուք չեք խոչընդոտի երթեւեկությունը եւ վտանգի չեք ենթարկվի, ցանկալի է որ դա լինի հանգստի համար թույլատրված կանգառ: Միշտ փակեք Ձեր դռները եւ այնուհետև մի փոքր ննջեք:

• Honking and other noise

Ազդանշանել

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

ԱՄՆ -ում մարդիկ ոչ շատ հաճախ են օգտագործում իրենց մեենայի ձայնային ազդանշանը: Խուսափեք Ձեր ձայնային ազդանշանը օգտագրծելուց, եթե չկա անվտանգության խնդիր: Որոշ վայրերում, ձայնային ազդանշանի անպատեհ կամ կամ որոշակի ժամերի ընթացքում օգտագործելը անօրինական է: Մեենաներում ռադիոների բարձր ձայնը նույնպես չի խրախուսվում կամ անօրինական է որոշ վայրերում:

• Locks and keys

Փականներ և բանալիներ

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

Մինչդեռ դա ամենուր չի, որ պահանջվում է օրենքով, սակայն կարեւոր է, որպեսզի միշտ փակ պահեք Ձեր դռները, նույնիսկ երբ Ձեր մեքենայում եք, եւ միշտ Ձեզ հետ վերցնեք Ձեր բանալիները երբ դուրս եք գալիս մեենայից: Տեսադաշտից հեռացրեք արժեքավոր իրերը: Մեքենաների առևանգումը և մեքենաներից գողությունները շատ մեծ խնդիր է ԱՄՆ որոշ վայրերում:

• Pets in vehicles

Ընտանի կենդանիները ավտոմեքենայում

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

Եթե եղանակը շատ տաք կամ շատ սառն է. սովորաբար բարձր է 70 * F -ից կամ ցածր է 40 * F-ից , Ձեր ընտանի կենդանիներին (շուն, կատու եւ այլն) մեքենայում թողնելը դա շատ վատ գաղափար է նույնիսկ բաց պատուհանների պայմանով, քանի որ նրանք կարող են մահանալ: Ընտանի կենդանիները և անգամ երեխաները հայտնի են վարորդի վրա դուռը փակելու համար, այնպես որ բանալիները միշտ Ձեզ մոտ պահեք:

Accidents

Պատահարներ

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

Եթե Դուք պատահարի եք ենթարկվում վարելու ընթացում, ապա Դուք պետք է արգելակեք: Մի լքեք պատահարի վայրը առանց արգելակելու: Եթե Ձեր մեքենան դեռևս սարքին է, ապա փորձեք դուրս գալ ճանապարհից: Եթե որևէ մեկը վնասված է, Դուք պետք է անմիջապես զանգահարեք 911:

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

Եթե ոչ ոք վնասված չէ, ապա Դուք պետք է գրանցեք այն անձի անունը, հեռախոսահամարը, հասցեն, վարորդական իրավունքի համարը, իրավունքի սերիական համարը և ապահովագրության տվյալները, որին Դուք բախվել եք, կամ որը Ձեզ է բախվել: Եթե եղել է որևէ վկա, մարդիկ, ովքեր տեսել են պատահարը Դուք նույնպես պետք է գրանցեք նրանց անունները եւ հեռախոսահամարները: Եթե Դուք տեսախցիկ ունեք, ապա Դուք կարող եք լուսանկարել բոլոր վնասվածքները: Դուք պետք է նաեւ գրի առնեք վթարի վայրը, եւ Դուք նույնպես կարող եք լուսանկարել գտնվելու վայրը:

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

Պատահարից հետո, Դուք պետք է անմիջապես այդ մասին զեկուցեք Ձեր ապահովագրական ընկերությանը:

Driving in bad weather

Վատ եղանակին վարելը

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

Կախված այն բանից թե Դուք երբ եք հաստատվել ԱՄՆ-ում, եղանակը կարող է շատ տարբերվել այն եղանակից, որը Ձեր հայրենիքում էր: Հնարավոր է դա լինի արտակարգ պայմաններում վարելու Ձեր առաջին փորձը:

  • If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. They can help you stop better in ice or snow.
  • Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

Եթե ճանապարհը սառցեպատ է կամ ձյունածածկ, ապա Դուք պետք է խուսափեք վարելուց: Եթե Դուք պետք է վարեք, ապա դանդաղ ընթացեք և շղթաններ օգտագործեք Ձեր անիվների վրա: Շղթաները Ձեզ կօգնեն ավելի լավ արգելակել սառույցի կամ ձյան ժամանակ:

Road rage

Ձեր մեքենայում պահեք արտակարգ իրավիճակում անհրաժեշտ միջոցների պայուսակը, որը կպարունակի անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ պարագաներ, ինչպես օրինակ առաջին բուժօգնության պայուսակ, տաք հագուստ, ջուր, շղթաներ և լապտեր:

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

Ճանապարհային զայրույթ

Buying a car

Ճանապարհային զայրույթը դա մի տերմին է, որը վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք զայրանում են վարելու ընթացում: Մարդիկ կարող են բղավել կամ ձայնային աժդանշան արձակել կամ չափազանց մոտ վարել Ձեր մեքենային, եթե նրանք զայրանում են Ձեր վարելուց: Եթե Դուք հասկանում եք, որ սխալ եք թույլ տվել Ձեր վարելու ընթացում, ապա Դուք կարող եք ձեռքով թափահարել այդ անձին ցույց տալու համար, որ Դուք ներողություն եք խնդրում: Եթե որևէ մեկը բարկացած է Ձեզ վրա, մի՛ պատասխանեք: Փորձեք պարզապես վարել որքան հնարավոր է հանգիստ և հեռանալ իրենց ճանապարհից: Մի հակադրվեք կամ մարտահրավերի կանչեք զայրացած վարոդի, և ինքներդ մի վարեք երբ զայրացած եք կամ անտրամադիր: Վարելը պահանջում է կենտրոնացում և համբերատարություն:

Is it your first time buying a car in the USA? Buying a car is a serious commitment. We recommend that you have an American friend or mentor help you the first time you buy a car. You can sometimes get a loan from the bank or credit union to purchase a car. But if you get a loan, you will pay interest on it every month so the car will cost more than if you saved money to buy it with cash.

Սրանք բոլորը պարզապես առաջարկություններ են` օգնելու փախստականներին ավելի լավ հասկանալ վարելու կանոնները ԱՄՆ-ում: Այս տեղեկատվությունը նախատեսված չէ ծառայելու որպես իրավական խորհրդատվություն: Վարելու վերաբերյալ ցանկցած հարց պետք է ուղղվի նահանգի DMV գրասենյակներ կամ տարածքային ոստիկանություն:

When you have paid for your car or paid off your loan completely, you will get the “title” to your car – the official document proving you own it.

 

How to buy a car

It is generally cheaper to buy a used car than a new car. You can buy a used car from the owner or from a car dealer. You can negotiate on the price. If you are buying a used car, it is a good idea to have a mechanic look at the car before you buy it to make sure that nothing is wrong with the car. You will also want to test drive the car. This means you will take it for a drive and check to make sure everything is working before you buy it.

When you buy a used car, you need to make sure that the car “title” (which shows proof that the person you are buying it from owns it) is clear. You should get the car title notarized (officially signed) and make sure you get a receipt, even if it is hand-written, from the owner of the car.

Requirements for buying and owning a car

  • To buy a car, you will need a driver’s license.
  • You will have to register the car with the department of motor vehicles in your state to get license plates, which are required.
  • You will also have to pay for monthly insurance to drive the car and gas and maintenance for the car.

Learn more

These are all just suggestions to help you better understand driving in the USA. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Start your search
Արդյոք սա էջ օգնել ձեզ? smiley դեմքը այո կնճիռ դեմքը ոչ
Շնորհակալություն ձեր արձագանքի համար!