Refijye yo vwayaje dokiman ak vwayaj dwa

Angle touPa gen anglè
A refugee travel document helps refugees travel outside the US. Photo copyright World Relief Spokane, CC.
Foto D' mondyal soulajman Spokane, CC.
A refugee travel document helps refugees travel outside the US. Photo copyright World Relief Spokane, CC.
Photo copyright World Relief Spokane, CC.

Yon moun ak refijye oswa azil politik estati ki souhaite pou vwayaje andeyò Etazini ki bezwen yon refijye vwayaje dokiman. San dokiman sa a, ou pa ka elijib pou ka re-antre nan Etazini ak ou te kapab mete l ' nan tribinal imigrasyon. Kòm yon refijye, ou bezwen konprann sa jiskaske ou se yon sitwayen, se kèk ris pou vwayaje andeyò Etazini a paske ou te kapab pèdi estati ou. RCO a konprann pou ou wè si yon bon anpil rezon pou vwayaje andeyò Etazini a. Sepandan, nou vle nou konprann potansyèl imigrasyon ki te enplike.

A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the United States needs a Refugee Travel Document. Without this document, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in immigration court. As a refugee, you need to understand that until you are a US Citizen, there is some risk to traveling outside of the US because you could lose your status. The RCO understands that you may have a very good reason to travel outside of the US. However, we want you to understand the potential immigration challenges involved.

Nan pifò ka, yon refijye oswa yon moun yo akòde azil pou sèvi ak refijye vwayaje dokiman pou vwayaj olye de yon paspò.

In most cases, a refugee or asylee may use the Refugee Travel Document for travel instead of a passport.

Konbyen ki fè mwen aplike pou yon dokiman vwayaj refijye?

How do I apply for a Refugee Travel Document?

Pou aplike pou yon dokiman vwayaj refijye, ou bezwen pou ranpli Fòm I-131, Aplikasyon pou dokiman pou vwayaj. Nan lòd pou ranpli fòm, souple avec swiv eksplikasyon sou fòm. Plis enfòmasyon, sa pou nou fè ak fòmilè ki disponib nan www.uscis.gov. Bòn fòmilè legal yo ka gen anpil ki pa klè, menm pou moun ki fèt nan peyi Etazini. Si ou bezwen pou ranpli yon fòmilè legal, li se yon bon lide pou jwenn èd nan ajans transfè ou.

To apply for a Refugee Travel Document, you need to file Form I-131, Application for Travel Document. In order to file the form, please carefully follow the instructions on the form. More information, instructions and forms are available at www.uscis.gov. Completing legal forms can be very confusing, even for people born in the US. If you need to complete a legal form, it is a good idea to get help from your resettlement agency.

En sou kote ou rete, ou gen pou poste fòm pou yon diferan adrès. Asire w ou poste fòm pou kòrèk adrès la. Sa a Sit USCIS lis diffusion diferan adrès pou dokiman pou vwayaj refijye ou.

Depending on where you live, you will have to mail the form to a different address. Make sure you mail the form to the correct address. This USCIS site lists the different mailing addresses for your Refugee Travel Document.

Li koute lajan pou ranpli yon dokiman pou vwayaj?

Does it cost money to file a travel document?

Wi. En sou de laj ou, ou ka bezwen peye yon frè pou tou de fòm lan ak pou biométrie ou (D' yo ak fotograf). Ou ka anmezi pou aplike pou yon dispans frè (depans) si ou kapab montre difikilte finansyèl. Gade USCISC Fòm I-192 aprann kijan pou aplike pou yon dispans frè (depans).

Yes. Depending on your age, you may have to pay a fee for both the form and for your biometrics (fingerprinting and photographs). You may be able to apply for a fee waiver if you can show financial hardship. Please see USCISC form I-192 to learn how to apply for a fee waiver.

Ka mwen ranpli yon fòmilè I-131 pou yon dokiman vwayaj refijye aprè mwen kite peyi Etazini?

Can I file a Form I-131 for a Refugee Travel Document after I leave the United States?

Ou dwe ranpli yon fòmilè I-131 pou yon dokiman vwayaj refijye anvan ou kite peyi Etazini. Si ou pa ranpli pou yon dokiman vwayaj refijye anvan ou kite peyi Etazini, ou te kapab pèdi estati ou kòm yon refijye pa gen lè li tounen nan peyi Etazini pou. Ou ka sèlman aplike si ou te andeyò Etazini pou mwens pase 1 ane nan moman an ladan l nan aplikasyon w lan. Sepandan, ou pa kapab pwan pou yon lòt bò dlo biwo pwal aksepte aplikasyon w lan si li evidan ou te kapab gen tan depose I-131 fòm ou anvan ou te kite nan Etazini.

You should file a Form I-131 for a Refugee Travel Document before you leave the United States. If you do not file for a Refugee Travel Document before you leave the United States, you could lose your status as a refugee or have a hard time coming back to the US. You may only apply if you have been outside the United States for less than 1 year at the time of turning in your application. However, you cannot assume that an overseas office will accept your application if it is evident you could have filed your Form I-131 before you left the United States.

Si mwen ranpli fòmilè I-131 pou jwenn yon dokiman vwayaj refijye antan m' la nan Etazini, ap USCIS refize I-131 fòm a si mwen kite peyi Etazini pandan fòm se toujou rete pandye?

If I file Form I-131 to get a Refugee Travel Document while I am in the United States, will USCIS deny the Form I-131 if I leave the United States while the form is still pending?

Malgre ke USCIS rekòmande pou fè sa ou ranpli Fòm I-131 pandan ou nan Etazini, ou pa oblije bay moun ka kanpe devan yo tout nan Etazini pou apwouve yon ak yon pwoblèm refijye yon vwayaj dokiman si ou te soumèt biométrie ou (fè potre, anprent dwèt moun).

Although USCIS recommends that you file Form I-131 while you are in the United States, you are not required to be present in the United States for an approval and an issue of a Refugee Travel Document if you have submitted your biometrics (photograph, fingerprints).

Kapab mwen vwayaje pou peyi a kote mwen konn pase pèsekisyon oubyen reklame yon krentif pou pwochen pèsekisyon?

Can I travel back to the country where I experienced past persecution or claim a fear of future persecution?

Nan kèk ka espesifik, ou ka retounen nan peyi a, nou te vole kite. Pa ekzanp, Si yon manm fanmi rapwoche malad oubyen ki te mouri, ou ka elijib pou retounen nan peyi w orijin. Men, si ou se yon moun yo akòde azil e retounen a kote ou te deklare ke azil politik nan, ou pafwa kapab pèdi estati azil politik ou. Si ou bezwen pou yo retounen pou ou te kite peyi a, RCO a an rekòmande tès pou ou kòmanse pale ak ajans transfè ou oswa yon avoka.

In some specific situations, you can return to the country you fled. For example, if a close family member is ill or has died, you may be eligible to return to your country of origin. But if you are an asylee and return to the place you claimed asylum from, you can sometimes lose your asylum status. If you need to return to the country you left, the RCO recommends you first talk to your resettlement agency or a lawyer.

Pou plis detay sou dokiman pou vwayaj refijye yo ak Fòm I-131, lire sa USCIS lacharite oswa ale nan http://www.uscis.gov/i-131.

For more details about the Refugee Travel Document and Form I-131, read this USCIS handout or visit http://www.uscis.gov/i-131.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

RCO a pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, souple vizite Lawhelp.org oubyen e-mail nou pou yon referans nan info@therefugeecenter.org.

The RCO does not provide legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, please visit Lawhelp.org or email us for a referral at info@therefugeecenter.org.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!