Kijan pou yo fè yon biznis

Angle touPa gen anglè

Kijan pou yo fè yon biznis: Enfòmasyon pou refijye yo ak imigran antrepwenèAprann kijan pou yo fè pwòp biznis ou

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneursLearn how to make your own business

Eske ou tout tan tout tan yo te vle aprann kijan pou yo fè yon biznis? Gen pwòp biznis ou se yon gwo fason pou fè endepandan epi yo vin pi angaje yo nan kominote w lan. Isit la se dènye dis ti mak ou ka pran pou fè yon biznis:

Have you ever wanted to learn how to make a business? Having your own business is a great way to be independent and become more engaged in your community. Here are ten steps you can take to make a business:

Kijan pou yo fè yon biznis: Enfòmasyon pou refijye yo ak imigran antrepwenè1. Chèche konnen ou

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneurs1. Find your idea

Kòmanse avèk yon gwo lide! Genyen yon bann lide biznis nan mond lan, Se konsa, li enpòtan pou pran tan pou yo vini ak lide inik ou. Yon lòt bon rezon ki te pou yo kòmanse yon biznis se si ou wè yon demann sa te rankontre sou mache a. Si ta gen yon demand pou li, petèt ou ka vire tèt ou nan yon siksè biznis. Mennen li a la yon rechèch sou mache a tou pou ou wè si pat gen yon demand pou pwodwi oswa sèvis ou. Ou kapab rasanble enfòmasyon sou endistri a, kliyan yo, tout pi bon pou ou pou yo kòmanse biznis ou. Kèk egzanp nan rechèch sou mache se sondaj, entèvyou, ak gwoup yo vize.

Start with a great idea! There are a lot of business ideas in the world, so it’s important to take the time to come up with your unique idea. Another good reason to start a business is if you see a demand that is not being met in the marketplace. If there is a demand for it, maybe you can turn your idea into a successful business. Conducting a market research will also let you see if there is a demand for your product or service. You can gather information about the industry, the customers, and the best places for you to start your business in. Some examples of market research are surveys, interviews, and focus groups.

2. Evalye aptitid ou

2. Assess your skills

Anvan ou kòmanse yon biznis, ou bezwen mande tèt ou: sa yo ye aptitid ou? Kisa ou ap fè tankou? Nou pa ta dwe antre nan biznis jis pou fè lajan, Se konsa, kanpe yon zòn nan sa ou gen yon enterè nan. Apre sa, ou jwenn yon bagay ki enterese ou, pran tan pou onètman evalye si ou genyen ansanm teknik nesesè yo kouri yon biznis. Èske ou gen ase konesans ak eksperyans pou fini ke yon biznis? Si ou fè sa, ou ka pi devan yo ak eskafand nan travay la epi aprann toutotan wap avanse. Men, si ou pa gen nenpòt aptitid ou konnen ase, pa gen anpil resous pou ede ou fèmen gap sa. Ou kapab ale nan bibliyotèk lokal ou a pou lwe liv ki nan administrasyon biznis, pran klas online, oubyen jwenn ak l' evènman. Fè sa a pral ede w jwenn dwat moun ki ta ka ede pote lide ou pou lavi.

Before you start a business, you need to ask yourself: what are your skills? What do you like doing? You shouldn’t go into business just to make money, so pick an area that you have an interest in. After you find something that interests you, take the time to honestly assess if you have the necessary skill sets to run a business. Do you have enough knowledge and experiences to effectively run a business? If you do, you can ahead and dive into the work and learn as you go along. But if you don’t have any skills or enough knowledge, there is a lot of resources to help you close that gap. You can go to your local library to rent books on business administration, take online classes, or join entrepreneurship events. Doing this will help you find the right people who would help bring your idea to life.

3. Ekri yon plan biznis

3. Write a business plan

Yon plan biznis yo se gid sa présente bi biznis nou yo ak jan ou gen plan pou yo rive a yo. Gen yon plan biznis enpòtan paske li identifies kle eleman biznis ou. Si ou bezwen sipò pou yo kòmanse biznis ou, ou ka montre plan biznis nou pou moun ki ka byen pou sipòte ou moralman oubyen financièrement.

A business plan is a guide that outlines your business goals and how you plan to achieve them. Having a business plan is essential because it identifies the key elements of your business. If you need support to start your business, you can show your business plan to people who may be willing to support you morally or financially.

4. Chwazi yon non ak kote yo ye

4. Pick a name and location

Ou kapab fè pou ou kanpe deyò depi dè milye de lòt biznis. Se pou chwazi yon non ki pi fasil pou moun yo pou yo pa bliye yon sèl chemen ou ka kanpe deyò. Kèk non yo fasil pou yo te raple paske yo di kliyan ekzateman kisa yo fè (Eg Dover pwason mache). Lòt moun ka kanpe deyò, paske Bondye yo kout ak snappy (Eg Amazon).

Your name can help you stand out from thousands of other businesses. One way you can stand out is to choose a name that’s easy for people to remember. Some names are easy to remember because they tell customers exactly what they do (eg Dover Fish Market). Others may stand out because they are they are short and snappy (eg Amazon).

Ou ka chwazi tou yon eslogan, oubyen slogan, ki kapab vann plis la ke pwopozisyon inik ou (USP). USP se yon estrateji pou ou ka sèvi ak ye li poko konn biznis ou de tout lòt bagay. Li ta dwe inik pou ou, e ou gen pou kapab bay prèv li ak akonpli li. Li dwe yon ti fwaz ke moun ka sonje e li ta dwe leta benefis sa kliyan yo y' ap.

You can also choose a slogan, or tagline, which can be your unique selling proposition (USP). USP is a strategy you can use to distinguish your business from everybody else. It should be unique to you, and you have to be able to prove it and execute it. It must be a short phrase that people can remember and should state the benefit that the customers will get.

Dezyèmman, ou bezwen chèche yon lokal pou biznis ou. En sou nou kalite biznis, kote ou ye tou kapab afekte siksè biznis ou. Asire w ou rechèch ak jwenn bon kote yo ye. endèks = 2 ka nou petèt pi pa yon gwo efò, ki kote moins ka pi bon pou ekonomize lajan. Nan lòt ka, ou p ap reyisi amwen ke nou nou nan yon premye kote kote moun ka wè ou.

Secondly, you need to find a location for your business. Depending on your type of business, your location may also affect the success of your business. Make sure you research and find the right location. In some cases, the cheapest location may be the best to save money. In other cases, you won’t succeed unless you are in a prime location where people can see you.

5. Chwazi èstrikti biznis ou

5. Choose your business structure

Gen plizyè kalite biznis yo nan Etazini. Yo gen diferan kondisyon yo ak estrikti. Se pi bon kalite biznis yo; Sèl Individuelle, Tèt ansanm, Kòperasyon, ak konpayi limite anpil responsablite. Yo tout gen les inconvénients lè li rive pou òganize èstrikti biznis ou. Sa ki pi enpòtan se pou konprann ki sa sa ou bezwen biznis yo epi chwazi èstrikti biznis la ta pwòp biznis sa ou bezwen. Aprann plis sou biznis estrikti.

There are several types of businesses in the United States. They have different requirements and structure. The most common types of businesses are; Sole Proprietorship, Partnership, Corporation, and Limited Liability Company. All of them have pros and cons when it comes to setting up your business structure. The important thing is to understand what your business needs are and choosing the right business structure would fit your business needs. Learn more about business structures.

6. Anrejistre biznis ou

6. Register your business

Plizyè bagay ou ka bezwen pou yo fè pou enskri nan biznis ou:

There are several things you may need to do to register your business:

  • Anrejistre non biznis ou ak eta ou, Se konsa, li parèt tankou yon rèsponsab legal ak (nan pifò ka) p'ap rete lòt moun nan eta la fè biznis sou menm non.
  • Aplike pou ou federal ak leta nimewo Didantite taks. W ap bezwen anpil sa yo pou peye taks. Nimewo Didantite taks federal ou tou rele nimewo idantifikasyon Anplwayè ou (EIN) e te dwe bay IRS pa. Eta taks Didantite nimewo ou yo se pou peye taks leta ak pibliye pa yon leta w. (Titulaires sèl pa bezwen anpil eta Didantite.)
  • Anpil biznis yo kap mande lisans ak pèmi pou opere legalman biznis ou. Chèche konnen pèmi federal ak leta ak lisans ou bezwen ouvè biznis ou legalman.
  • Èske ou bezwen pou pwoteje konpayi ou non, machandiz, oswa sèvis? ou kapab mak sa yo se konsa ne lòt moun nan eta Zini yo itilize yo. Ou ta dwe tou tcheke pou asire ou pap itilize yon non ki te trademarked pa yon lòt biznis.
  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) will stop others in the state from doing business under the same name.
  • Apply for your federal and state tax ID numbers. You will need these numbers to pay taxes. Your federal tax ID number is also called your Employer Identification Number (EIN) and is issued by the IRS. Your state tax ID number is for paying state taxes and is issued by your state. (Sole proprietors do not need a state ID number.)
  • Many businesses require licenses and permits to legally operate your business. Find out the federal and state permits and licenses you need to open your business legally.
  • Do you need to protect the name of your company, goods, or services? You can trademark these so nobody else in the United States uses them. You should also check to make sure you are not using a name trademarked by another business.

7. Finanse biznis ou

7. Finance your business

Jwenn lajan pou fè biznis ou se yon gwo defi pou yon entrepreneur. Nou pa ka sèvi ak resous tankou ou epay, oubyen envèstisman nan fanmi e zanmi yo. Oubyen ou ka aplike pou yon kredi de yon bank. Se sa rele ou jwenn bank dwat la pou ede degaje ou finansye tan kap vini yo ak ouvri yon kont labank biznis nan ki pwen.

Finding the money to finance your business is a big challenge for an entrepreneur. You may be able to use resources such as your savings, or investment from family and friends. Or you may apply for a loan from a bank. This is the point at which you find the right bank to help manage your financial future and open a business bank account.

8. Ouvè biznis ou

8. Open your business

Yon sèl fwa ou gen ase finansye resous pou louvri biznis ou, se tan pou li mete li sou pye. En sou biznis ou, ou ka bezwen yon biwo, magazen, oubyen lòt lokal. Ou ka bezwen pou deside si ou ap achete oswa Location pase pou biznis ou.

Once you have enough financial resources to open your business, it’s time to set it up. Depending on your business, you may need an office, store, or other premises. You may need to decide if you will purchase or lease the space for your business.

Apre nou jwenn biwo ou a oubyen boutik ansanm, Lè sa a, travay di a ki pote nou pwodwi ak sèvis kòmanse. Nou bezwen pou mete sou pye tout bagay se sak rive vre kliyan ou mande pou rejije. Ou ka menm anplwaye yon pwofesyonèl pou ede w pou yo desine magazen ou oswa biwo.

After you get your office or store set up, then the hard work of bringing your products and services begins. You need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

Kliyan ap chèche pou yon eksperyans lè yo fè komès ak yon biwo. Si ou genyen resous yo, sa se yon gwo lide pou kreye yon eksperyans pou kliyan ou. Men, si nou jis ap kòmanse, sa ki pi enpòtan pou gen gwo kliyan sèvis.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. If you have the resources, it’s a great idea to create an experience for your customers. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

9. Jwenn bon moun

9. Find the right people

Ki kalite travay ou bezwen pou pote biznis ou lavi? Manm nan fanmiy, zanmi, e biznis asosye yo kapab yon gwo avantaj pou kòmanse. Oubyen ou ka bezwen yon pwosesis embauche pou jwenn plis anplwaye yo. Li ka yon pwosesis lontan, Men, si ou pran tan pou jwenn bon moun, li pral peye Dividann pou biznis ou.

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, friends, and business partners can be a great asset for starting out. Or you may need a hiring process to find more employees. It may be a long process, but if you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

10. Komès ak vant

10. Marketing and sales

Plan biznis nan nivo fondamantal li, se pou kreye yon bagay de valè li. bay moun pou lajan. Komès ak lavant se jis machin yo lè yo kominike aklè ak fournir valè sa pou kliyan ou. Si ou te kreye yon bagay de valè ke moun vle, ou pa dwe gen laperèz fè lajan nan sa. Ak, Si nou delivwe pwodwi oswa sèvis ou ak ekselans akademik, distenksyon, ak sèvis Kliyantèl bon, ou ap depase ekspetasyon pèp la. Si ou kontinye ap fè sa, nou pral jwenn plis kliyan chak jou, fè plis lajan pou agrandi biznis ou pran swen tèt ou ak fanmi ou.

The purpose of business at its fundamental level is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you have created something of value that people want, you shouldn’t be afraid of making money from it. And, if you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will exceed people’s expectations. If you keep doing it, you will get more customers every day and make more profit to enlarge your business and take care of yourself and your family.

Sa se zafè ki la nan fè biznis: se sou tan moun ak amelyore vie ou, ak kominote w nan tout wout la. Mwen swete ke w anpil siksè nan karyè biznis ou. Kounye-a, ale kòmanse biznis ou!

That’s what matters in doing business: it’s about serving people and improving your lifestyle and your community along the way. I wish you great success in your business career. Now, go start your business!

Lyen lòt:

Other links:

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!