Ki nan tèt dis travay pou refijye yo-sou swen lasante

Angle touPa gen anglè

woman talking to her doctor - healthcare jobs

woman talking to her doctor - healthcare jobs

Chèche konnen kijan pou li ale travay sou swen lasante.

Find out how to get healthcare jobs.

Santé se yon endistri milya dola ak dè milyon de anplwaye yo. Deja resevwa swen lasante travayè yo nan anwo nan syèl la mande. Imigran ak refijye yo gen yon bon chans jwenn yon travay sou swen lasante nan yon lopital paske sa yo gwo lieux souvan sèvi divès laplipa moun lan zile. Lopital souvan chèche pou pèp multilingual, Se konsa, aptitid lang ou pral ede.

Healthcare is a billion-dollar industry with millions of employees. Trained healthcare workers are in high demand. Immigrants and refugees have a good chance of finding a healthcare job at a hospital because these large workplaces often serve diverse populations. Hospitals often look for multilingual people, so your language skills will be a help.

vil an tèt yo pou jobss sou swen lasanteKi travay?

top cities for healthcare jobssWhich job?

Travay sou swen lasante kapab byen peye ak aux. Ak bon antrènman, ou ka jwenn yon travay stab ak anpil opòtinite pou avanse nan karyè ou. Genyen anpil diferan kalite travay sou swen lasante. Isit la nan se kèk nan yo:

Healthcare jobs can be well-paid and fulfilling. With the right training, you can find a stable job with many opportunities to advance in your career. There are many different types of healthcare jobs. Here are some of them:

Azil pou granmoun asistan- Yon asistan sètifye enfimyè ki pa atanplen (CNA) se yon moun ki te ede yon enfimyè anrejistre oswa azil ak resevwa iy lavi, òganize ekipman medikal, Administration bains enyen ak yon eponj, li pi plis. Pou kapab tounen sètifye, w ap bezwen pou konplete antrènman pou yo ka sètifye. Chak leta gen pwòp règleman, Men, dabitid osijè de 75 Lè yo sal klas sa pou nou fè ak antrènman nan klinik. Apre ou antrènman ak pase yon egzamen, ou pral sètifye pou travay.

Nursing assistant – A Certified Nursing Assistant (CNA) is someone who helps a registered or licensed nurse with obtaining vital signs, organizing medical equipment, administering sponge baths, and more. In order to become certified, you will need to complete training to get certified. Each state has its own rules, but it’s usually about 75 hours of classroom instructions and clinical training. After your training and passing an exam, you will be certified to work.

Phlebotomist- Phlebotomists fòse san pou donasyon, transfusions, tès, ak rechèch. Yo dwe konprann kouman san trase yon ekipman opere. Yo pa gen pou pase anpil tan nan lekòl pou jwenn yon certification. Phlebotomy antrènman marye 4 pou 8 mwa.

Phlebotomist – Phlebotomists draw blood for donations, transfusions, tests, and research. They must understand how blood drawing equipment operates. They do not have to spend a long time in school to get a certification. Phlebotomy training takes 4 to 8 months.

Swen nan kay- Yon swen nan kay se an chaj ede andikape, ye granmoun, oubyen pasyan malad ak pat travay tankou chòt, twal gaz, ak entretien. Sekretè lakay yon ka vwayaje ant plizyè malad oubyen viv ak yon moun ki malad a plen tan. Ran yon sètifye swen nan kay, ou dwe konplete 75 Lè ki antrènman, demontre aptitid ou, epi yo fè mwayèn yon egzamen.

Home health aide – A home health aide is in charge of helping disabled, elderly, or sick patients with day-to-day tasks such as bathing, dressing, and housekeeping. A home aide may travel between several patients or live with a patient full-time. To become a certified home health aide, you must complete 75 hours of training, demonstrate your skills, and pass an examination.

Asistan dòktè dan- Asistan yo fèt dan fè devwa administratif yo ak de baz swen medikal nan yon biwo dan. Pa ekzanp, asistan dòktè dan yon ka pwepare yon moun ki malad pou netwaye sewòm oubyen li ka an chaj ranpli ak òganize dosye malad pou biwo a. Antrènman ka pran nenpòt kote nan nèf mwa pou de ane pou konplete, en sou si ta gen yon sètifika, diplòm oubyen degre.

Dental assistant – Dental assistants do administrative duties and basic patient care in a dental office. For example, a dental assistant may prepare a patient for oral cleaning or he may be in charge of filling out and organizing patients records for the office. Training can take anywhere from nine months to two years to complete, depending on whether it’s a certificate, diploma or degree.

Erapis-bay/fè masay Erapis komisyon di yon se yon moun ki itilize touche pou kontwole venn nan kò sa a. Sa ka soulaje tansyon, tèt chaje, pou doulè ak pèmèt pasyan yo pou Lache kò ou. Ou bezwen yon lisans pou yon erapis masaj. Èdtan minimòm legal pou resevwa yon lisans terapi komisyon di yo varye, selon leta, ak sa yo minimums de 330 pou 1,000 tan.

Massage therapist – A massage therapist is a person who uses touch to manipulate muscles in the body. This can relieve tension, stress, and pain and allows the patients to relax. You need a license to be a massage therapist. Legal minimum hours for obtaining a massage therapy license vary by state, and these minimums range from 330 to 1,000 hours.

Doktè ki- Doktè ki vle di doktè. Doktè yo onde ak trete malad. Anpil nan yo travay nan lopital, Men, yo tou pou opere pwatik pwòp. Doktè yo ka travay nan anpil anpil espesyalite, ki genyen maladi timoun, swen fanmi, nkoloji, ak wenyay espesyal lopital. Ran yon doktè, elèv yo te mande pou konplete kat ane kolèj premier kat ane yo medikal lekòl ki te swiv pa twa pou te gen laj rezidans korije.

Physician – Physician means doctor. Physicians diagnose and treat patients. Many of them work in hospitals, but they may also operate their own practices. Physicians can work in many specialties, including pediatrics, family care, oncology, and intensive care. To become a physician, students are required to complete four years of undergraduate college four years of medical school followed by three to eight years of residency training.

Sante enfòmasyon teknisyen- Teknisyen enfòmasyon sante (FRAPE) kenbe dosye medikal sekirite, byen mezire, ak a jou. Prèske tout rekò sa yo yo kite nan konpitè yo. Pifò moun ki travay nan sante enfòmasyon teknoloji kenbe degre yon asosye nan sante enfòmasyon teknoloji oubyen yon jaden ki.

Health information technician – A health information technician (HIT) keeps medical records safe, accurate, and up to date. Almost all these records are kept on computers. Most people working in health information technology hold an associate’s degree in health information technology or a related field.

Teknisyen famasi- Teknisyen famasi ede Famasyen kouche malad. Yo dwe konprann non dwòg ak itilizasyon. Famasi / konnen kijan pou dispanse medikaman epi detèminen a kòrèk kantite dòz, Men, yo pa Preski pa pran desizyon sou medikaman. Teknisyen famasi bezwen yon sètifika. Sètifika ak asosye degre pwogram yo ka pran yonn pou de an pou yo konplete.

Pharmacy technician – Pharmacy technicians help pharmacists assist patients. They must understand drug names and uses. Pharmacy techs know how to dispense medications and determine the correct dosage, but they do not prescribe or make decisions about medications. Pharmacy technicians need a certificate. Certificate and associate degree programs can take one to two years to complete.

Nfimyè diplome (TAN SYO N) - Enregistré enfimyè pran swen pasyan izole yo nan lopital ak klinik. Ou ka vin yon RN pa jwenn degre yon asosye, moun ki pa marye an degre oswa yon diplòm nan yon pwogram nan lopital. Lè sa a ou dwe pran epi pase egzamen UN konsèy nasyonal la. Gen kèk lekòl ki ofri degre online enfimyè ki pa atanplen.

Registered nurse (RN) – Registered nurses take care of patients in hospitals and clinics. You can become an RN by getting an associate’s degree, bachelor’s degree or a diploma through a hospital program. Then you must take and pass the national council licensure examination. Some schools offer online nursing degrees.

Médicale en- En médicale fè travay nan ekzamen itilize D', tankou radyografi ak CT analyse. Yo travay valè radiologues, Men yo yo pa te antrene onde rezilta ekzamen D' yo fè travay. Yon degre kòm asosye pou vin yon teknisyen doktè radyografi ka pran rive de zan.

Radiologic technologist – Radiologic technologists perform exams using imaging, such as X-rays and CT scans. They work alongside radiologists, but they are not trained to diagnose the results of the imaging exams they perform. An associate degree to become a radiologist technician can take up to two years.

Se santé bon travay pou m?

Is healthcare the right job for me?

Nou konnen ki pi wo pase, antrènman pou anpil travay sou swen lasante ka pran yon bon bout tan. Pandan tout tan sou swen lasante travay moun e souvan byen paiement, santé pwofesyonèl souvan kontra avèk anpil tèt chaje, Lè angajman, ak responsabilite. Li enpòtan pou panse osijè de bagay sa yo si ou vle fè santé ou yon tan ki long karyè. Ou kapab tou:

As you saw above, training for many healthcare jobs can take a long time. While healthcare jobs are rewarding and often well-paying, healthcare professional often deal with a lot of stress, time commitments, and responsibility. It’s important to think about these things if you wish to make healthcare your long-term career. You can also:

Si ou karyè mande ou pou achte yon asosye degre, ni moun ki pa marye an degre, ou dwe panse osijè de konnen si ou yo pwèt pou envèsti anpil tan ak lajan nan edikasyon ou. Genyen anpil opòtinite pou ou pou avanse nan karyè sante. Ou kapab byen konsidere pou yon shorter-term certification koulye a. sa te fè pou pwochen nivo pita nan karyè ou. Pa ekzanp, ou kapab kòmanse kòm CNA e travay wout nou pou vin yon RN.

If your career requires you to get an associate’s degree or bachelor’s degree, you should think about whether you are willing to invest a lot of time and money in your education. There are a lot of opportunities for you to advance in the health career. You might consider getting a shorter-term certification now and moving up to the next level later in your career. For example, you can start as CNA and work your way up to become a RN.

Ki kote mwen kòmanse?

Where do I start?

Premye, chwazi ou vle pou antrene pou travay la. apre, en sou kondisyon pou satisfè, ou ka ale nan kolèj nan kominote w oubyen yon lekòl teknik, ale nan Inivèsite katran, oubyen etid sou liy.

First, choose the job you want to train for. Then, depending on the requirements, you can attend community college or technical school, go to four-year university, or study online.

  • Si nou pa te resevwa diplòm lekòl segondè ou, sa ta dwe premye pa ou. RCO a lib pwogram GED ap ede ou pwepare pou yo pase egzamen GED a
  • Kò yo travay se yon pwogram gouvènman an ofri edikasyon gratis, vokasyonèl antrènman pou jenn gason yo ak fanm laj 16 pou 24. Antrènman kò Jòb yo gen ladann travay sou swen lasante ta fè bagay: CNA, asistan dòktè dan, teknisyen famasi, sekretè direksyon medikal, kòdonatè inite w la sante, ak mis sous/vokasyonèl.
  • Kijan pou aplike pou kolèj
  • If you haven’t received your high school diploma, that should be your first step. RCO’s free GED program will help you prepare to pass the GED exam
  • Job Corps is a government program that offers free education and vocational training to young and women ages 16 to 24. Job Corps training includes healthcare jobs such as: CNA, dental assistant, pharmacy technician, medical administrative assistant, health unit coordinator, and licensed/vocational nurse.
  • How to apply for college

travay ealthcare pou tan kap vini an.E si mwen menm ki deja kalifye nan lòt peyi?

ealthcare jobs for the future.What if I am already qualified in another country?

Si ou gen sou swen lasante kalifikasyon oubyen degre, Upwardly mondyal imigran ki ede otorize travay, refijye yo, asylees, ak viza imigran espesyal titulaires (SIVs) restat carrières pwofesyonèl yo nan Etazini.

If you have healthcare qualification or degree, Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and Special Immigrant Visa holders (SIVs) restart their professional careers in the United States.

Ki lòt bagay mwen bezwen?

What else do I need?

Sa kap vini an?

What next?

Jwenn èd tou pre w

Rechèch pou pwogram ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!