Lè mwen ta dwe rele polis?

Angle touPa gen anglè

It can be hard to know when to call the police for help

It can be hard to know when to call the police for help

Rele polis

Calling the police

Lè lè pou rele polis yo kapab se yon bagay enpòtan. Li ta pi bon pou yo konnen sa pou yo fè lè gen yon ijans. Lè w rele polis, ou ka ede pwoteje tèt ou epi tou kontribye pou vin yon sitwayen bon. Ou ka rele polis nan nenpòt telefòn nan nenpòt kote nan peyi Etazini pa dyal 9-1-1.

Knowing when to call the police is an important thing. It is good to know what to do when there is an emergency. When you call the police, you can help protect yourself and also contribute to being a good citizen. You can call the police from any phone in any place in the US by dialing 9-1-1.

Lis polis Ameriken ki gen yon sant kominikasyon an rive nan ofisye polis yo sou yon radyo nan machin yo. Grenn pa grenn ofisye polis yo pote casques (sa sanble kònè) pou kominikasyon an lè kite machin yo. Machin polis yo pote yon òdinatè ki gen yon rezo ki pèmèt yo pou yo wè machin enfòmasyon, dosye kriminèl, ak lòt enfòmasyon ki sansib.

Most American police departments have a communication center that reaches police officers on a radio into their vehicles. Individual police officers carry headsets (these look like earphones) for communication when away from their vehicle. Police cars carry a computer linked to a network that allows them to view vehicle information, criminal records, and other sensitive information.

Lè pou rele

When to call

Nan Etazini, moun ki rele polis la pou tout moun swiv sitiyasyon yo:

In the US, people call the police for all of the following situations:

 • Yon krim, sitou si se toujou nan pwogrè, tankou yon vòl oswa kanbriyolè antre
 • Yon aksidan machin, sitou si yon moun blese
 • Yon dife
 • Yon ijans medikal, tankou kriz kadyak, bay san incontrôlables, oubyen pikotman
 • Vyolans domestik oubyen mefyans pou yon timoun ki te al okipe, o oubyen seksyèlman abize
 • Yon lòt bagay ki sanble tankou yon ijans
 • A crime, especially if is still in progress, such as a theft or burglary
 • A car crash, especially if someone is injured
 • A fire
 • A medical emergency, such as heart attack, uncontrollable bleeding, or allergic reaction
 • Domestic violence or suspicion of a child being neglected, physically or sexually abused
 • Anything else that seems like an emergency

Ou kapab tou rele polis la lè pa gen aktivite sispèk, tèlke:

You may also call the police when there is suspicious activity, such as:

 • Yon moun pèdi nan kèk pa de nan katye a-sa te kapab yon siy pou moun ap eseye pou kraze nan yon kay
 • Yon moun ki tap eseye pou louvri pòt machin-sa te kapab yon siy pou moun la ap eseye vòlè yon machin
 • Someone wandering through yards in the neighborhood – this could be a sign that the person is trying to break in into a house
 • Someone trying to open car doors – this could be a sign that the person is trying to steal a car

Pa jwe yon lòt moun te deja te rele polis la lè pa gen yon sispèk aktivite yo rive. Moun ezite pou rele polis yo paske yo te pè patisipe oubyen te victimes. Sepandan, polis yo bezwen e vle pou anpeche krim.

Do not assume someone else has already called the police when there is a suspicious activity occurring. People hesitate to call the police for fear of getting involved or being victimized. However, the police need and want to help prevent crime.

Sa pou yo fè lè w rele polis

What to do when you call the police

Pou rele a polis à 911. Rete trankil lè rele ak bay non w, adrès, ak nimewo telefòn. Si w ap itilize yon telefòn selilè, bay leta ak vil nou rele nan. Lè sa a di moun la Poukisa n' ap rele.

To call the police dial 911. Remain calm when calling and give your name, address, and phone number. If you are using a cell phone, provide the state and city you are calling from. Then tell the person why you are calling.

Si ou fè 911 pa erè, pa rakwoche paske sa te kapab fè 911 otorite yo kwè ke yon ijans vrèman yon pwofon. Alaplas de jis di moun sa a rele ou pa erè.

If you dial 911 by mistake, do not hang up because that could make 911 officials think that an emergency really exists. Instead just tell the person that you called by mistake.

Responsablite polis

Responsibilities of the police

Ofisye lalwa, oubyen ofisye polis yo, ap fè konnen pouvwa pou pèmèt Ameriken yo pou yo fè travay yo. Lè pa gen yon rezon pou nou kwè ke yon moun ki te komèt yon krim ki grav, yon ofisye kapab pour ak arete yon moun. Moun ke yo kenbe la ap fè pou yon estasyon polis oubyen emprisonné selon yon kosyon.

Law enforcement officers, or police officers, are given certain powers to enable them to do their work. When there is a reason to believe that a person has committed a serious crime, an officer can handcuff and arrest a person. The detained person will be taken to a police station or jailed depending on a bail.

Wòl yon ofisye anfòsman lwa yo ka fè anpil toupatou epi yo varye depandan sou sitiyasyon Men, isit la se yon lofri objektif pwensipal yo pandan sèvis. Lè ofisye polis yo met deyò a Police kominote yo, objèktif pwensipal yo, se pou kenbe lòd. Travay yo implique pou mentni lapè epi anpeche konpòtman ki kapab enmède lòt moun. Plages se yon egzanp prevansyon sa a soti nan intervenir nan yon batay pou rete byen fò mizik yo ap jwe. Nan ka sa yo ke sitiyasyon an traitées ak diskresyon olye ke se te yon krim tankou. Sepandan, ka gen endividyèlman lè sitiyasyon sa yo kapab vyole lwa an.

The duties of a law enforcement officer can be very extensive and vary depending on the situation but here is a brief description of their main goal while serving. When police officers are out policing communities, their main objective is to maintain order. Their job entails keeping peace and preventing behaviors which might disturb others. An example of this prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. In these cases the situation is handled with discretion rather than as a crime. However, there might be instances when these situations can violate the law.

Pouvwa yo ki nan anfòsman lwa a bagay e ki vin ranfòse sèlman nan ka sa yo kote lwa a ki te vyole e yon sispèk se pou ka idantifye ak monte. Vyolasyon yo aklè se kanbriyolè antre, trafik dwòg, touye moun, ak vòl.

The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been violated and a suspect must be identified and apprehended. Obvious violations are burglary, drug trafficking, murder, and robbery.

Lòt sèvis ofisye polis atravè genyen ladan yo bay premye swen oswa touris enfòmasyon, oubyen aji menm jan ak edikatè. Ajans polis yo ki disponib l', 24 chak, Se konsa, sitwayen rele depatman lapolis pa sèlman lè nan pwoblèm nan pa te konvenyan sitiyasyon yo osi byen men lè. Kòm yon rezilta, polis sèvis ale dèyè la krim pou parèt ak machin pannes, bay enfòmasyon sou lòt ajans yo, e ede lokalize pèdi animaux ou byen.

Other services police officer carry out include providing first aid or tourist information, or acting as educators. Police agencies are available year-round, 24 hours a day, so citizens call the police department not only when in trouble but when in inconvenient situations as well. As a result, police services go beyond combating crime to assisting with vehicle breakdowns, providing information about other agencies, and helping locate lost pets or property.

Konnen dwa w

Know your rights

Li enpòtan pou konnen dwa w si ou tout tan tout tan nan yon sitiyasyon kote, pou n' ap jwenn arèstasyon li oubyen kesyone pa anfòsman lwa. Ploi ak respect. Pa janm manti, diskite, fè jefò ak, oubyen s'! Sonje, nan Etazini polis jeneralman yo bon e vle pou ede w.

It is important to know your rights if you are ever in a situation where you are being arrested or questioned by law enforcement. Be polite and respectful. Never lie, argue, resist, or flee! Remember, in the United States the police generally are good and want to help you.

Si ou fèmen nan yon machin

If you are stopped in a car

 • Ou gen dwa pou yo rete silans ak pa reponn tout kesyon. Men lè resevwa yon citation (yon tikè pou san pa ekzanp) ou gen pou bay ou Didantite, asirans, ak machin enskripsyon si te mande.
 • Pa o reziste pat yon tonbe ni fouye. Pito yo di, "Mwen pa dakò pou yon rechèch." Yon pat desann se sonje bagay yon sifas chache fè sou rad si ofisye a gen yon rezon pou kwè gen yon bagay dwòl se, Men, li pa ka pase nan pòch ou. Nan yon rechèch, yo gen yon metòd pi bon jan. Ou legalman pèmèt pou refize fè tou de peyi yo.
 • Mande ofisye a si ou yo lib pou yo kite, Si ofisye a menm ki di sa wi, Lè sa a mache ale dousman. Sepandan, Si ofisye a te di pa gen lè sa a ou dwe rete.
 • Pa janm kouri ale bè rout!
 • You have the right to remain silent and not answer any questions. However when receiving a citation (a ticket for speeding for example) you have to provide your ID, insurance, and car registration if requested.
 • Don’t physically resist a pat down or search. Instead say, “I do not consent to a search.” A pat down is typically a surface search done over clothes if the officer has a reason to believe there is something suspicious happening, but he or she cannot go through your pockets. In a search, they have a more thorough method. You are legally allowed to refuse both of them.
 • Ask the officer if you are free to leave, and if the officer says yes, then walk away calmly. However, if the officer says no then you must stay.
 • Never run away!

Yon ofisye anfòsman lwa pou nan kout arete yon moun ak tèt nou mefyans pou enplikasyon li nan yon krim si pa gen ase k'ap probable pou arèstasyon.

A law enforcement officer may briefly detain a person with reasonable suspicion of involvement in a crime if there is not enough probable cause to arrest.

Si ou jwenn arèstasyon li osinon pou yon estasyon polis

If you are arrested or taken to a police station

 • Ou gen dwa pou yo rete silans ak pale ak yon avoka
 • Ou yo gen dwa pou yo fè 3 apèl telefòn yo nan 3 Lè yo vin jwenn arèstasyon
 • Ou kapab di polis la enfòmasyon debaz sou tèt ou men pa plis jiskaske avoka ou rive
 • Pa diskite estati imigran ou ak yon moun, men avoka ou
 • You have the right to remain silent and talk to a lawyer
 • You are allowed to make 3 phone calls within 3 hours of getting arrested
 • You can tell the police basic information about yourself but no more until your lawyer arrives
 • Don’t discuss your immigrant status with anyone but your lawyer

Si yon ofisye polis vle pou fè rechèch lakay ou oswa nan machin

If a police officer wants to search your home or car

 • Ou ta dwe kite yon ofisye antre lakay ou amwen ke yo gen yon te jistifye
 • Jistifikasyon an a ta dwe siyen pa yon jij
 • Si yon ofisye toujou ensiste nan k ap antre nan san ki te jistifye yon pa fè jefò ak men, èske eta sa nou pa pèmèt li, Lè sa a imedyatman rele yon avoka
 • You should not let an officer enter your home unless they have a warrant
 • The warrant should be signed by a judge
 • If an officer still insists in entering without a warrant do not resist but do state that you do not allow it, then immediately call a lawyer

Lakou siprèm lan sèlman ki pèmèt yon lwa anfòsman ofisye pou antre nan yon kay san frapman si yo gen "yon rezonab dout" ke anonse ke pwezans yo te ka danjere oubyen te ka pèmèt sispèk pou detwi tout evidans, dezyem prèv.

The Supreme Court only allows a law enforcement officer to enter a house without knocking if they have “a reasonable suspicion” that announcing their presence might be dangerous or might allow the suspect to destroy any evidence.

Pou plis enfòmasyon pou ede ou konprann dwa ou, vizite nou Konnen dwa w paj.

For more information to help you understand your rights, visit our Know Your Rights page.

Kesyon ak repons

Questions and answers

Kesyon: Mwen gen pou reponn kesyon mande l nan anfòsman lwa?

Question: Do I have to answer questions asked by law enforcement?

Reponn: Ou gen yon konstitisyonèl dwa pou rete silans se konsa, ou pa bezwen pou reponn kesyon. Ou pa gen pou pale ak nenpòt ofisye yo, ni okenn lòt moun, li se yon bon lide pou pale ak yon avoka devan reponn tout kesyon. Di ofisye polis a ou chwazi pou pa reponn. Men, toujou respect ak ploi plis ke nou kapab. Tou eseye pou yo avanse pi dousman ak toujou kenbe men ou vizib.

Answer: You have a constitutional right to remain silent so you do not need to answer questions. You do not have to talk to any officers or anyone else, and it is a good idea to talk to a lawyer before answering any questions. Tell the police officer you choose not to answer. But always be respectful and polite as much as possible. Also try to move slowly and always keep your hands visible.

Kesyon: E si ofisye lalwa Moyiz rete m' nan machin mwen?

Question: What if law enforcement officers stop me in my car?

Reponn: Ou dwe montre ou lisans w chofè la, machin enskripsyon, ak prèv pou asirans si ou gen pou dokiman sa yo mande yon ofisye. Asire ou kenbe men ou aparan pou ofisye a. Ofisye a kapab mande w pou nan machin lan. Yo pa pèmèt pou tcheke machin lan amwen ke gen "probable kòz."

Answer: You must show your driver’s license, vehicle registration, and proof of insurance if you are asked for these documents by an officer. Make sure you keep your hands visible to the officer. The officer can ask you to step out of the car. They are not allowed to check the car unless there is “probable cause.”

Kesyon: E si mwen menm ki pwan swen anpil nan men ofisye lalwa?

Question: What if I am treated badly by law enforcement officers?

Reponn: Ou gen dwa mande ofisye a pou enfòmasyon l' tankou l' anpil non ak plak. Eseye jwenn temwen e si ou blese pran foto pli vit ke posib. Rele yon avoka oswa biwo pwoteksyon dwa zimen lokal ou a.

Answer: You have the right to ask the officer for his information such as his name and badge number. Try to find witnesses and if you are injured take pictures as soon as possible. Call a lawyer or your local human rights protection office.

Kesyon: Ka ofisye lalwa a jwenn kay mwen?

Question: Can law enforcement officers search my home?

Reponn: Anfòsman lwa pa te pèmèt pou fè rechèch lakay ou san konsantman ou oswa yon kat blanch. Si ou kite peyi lakay, polis la kapab jwenn kay ou si gen kèk lòt moun consents pou li.

Answer: Law enforcement is not allowed to search your home without your consent or a search warrant. If you are away from home, the police can search your home if some else consents to it.

Kesyon: Èske mwen genyen pou mwen montre ofisye dokiman imigrasyon m?

Question: Do I have to show officers my immigration documents?

Reponn: Etranje ki sitwayen Amerken ki 18 ane oswa plis ta dwe pote dokiman yo ansanm ak yo tout tan. ni ni. Si ou gen ki pa nan dosye epi ou pa ka montre kat Ameriken. dokiman imigrasyon, ou ka chwazi pou pa reponn kesyon sou estati ou, tèlke, “Èske ou se yon sitwayen Ameriken?” ni ni, “Kibo ou soti?” Pa kouche sou estati ou, Men yo di olye ke w chwazi pa reponn.

Answer: Non-citizens who are 18 years or older should carry their documents with them at all times. or. If you are undocumented and cannot show U.S. immigration documents, you can choose not to answer questions about your status, such as, “Are you a citizen?” or, “Where are you from?” Do not lie about your status, but say instead that you choose not to answer.

Kourikoulòm Etazini lwa kontwòl sistèm la

Overview of the US law enforcement system

Anfòsman lwa se yonn nan twa konpozan sistèm jistis kriminèl nan Etazini, ansanm ak tribinal depatmantal Ameriken ak koreksyon. Fonksyon anfòsman lwa kesyon sa te poze nan ajans gouvènman polis yo, ki yo varye nan nivo diferan. Lòt ajans yo travay ansanm pou eseye rete krim yo. Genyen twa diferan kalite ajans yo:

Law enforcement is one of the three components of the criminal justice system of the United States, along with courts and corrections. Law enforcement functions mainly through governmental police agencies, which vary at different levels. Different agencies work together to try to stop crimes. There are three different types of agencies:

Federal

Federal

Ajans yo ki travay anba nivo federal la gen jiridiksyon atravè nasyon an pou fè tande yo lalwa Moyiz la. Tout ajans federal ki te limite pou envestige sèlman ka sa yo nan pouvwa yo. Depatman lajistis ki rèsponsab pou pifò lwa chaj nan nivo federal. Te konnen lòt ajans yo genyen ladan yo a biwo envestigasyon Federal (FBI), Administrasyon pou kontwòl dwòg la (DEA), Sèvis Marshals nan Etazini, e la Federal biwo nan prizon. yo moute nan mitan lòt moun.

The agencies that work under the federal level have nationwide jurisdiction to enforce the law. All federal agencies are limited to investigate only cases that are within their power. The Department of Justice is responsible for most law enforcement duties at the federal level. Other known agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Drug Enforcement Administration (DEA), the United States Marshals Service, and the Federal Bureau of Prisons among others.

Eta

State

Pifò eta ajans yo fonksyone nan ajans gouvènman opotinite yo bay lalwa anfòsman sèvis. Devwa yo enkli envestigasyon yo ak patwouy eta – yo rele polis Deta, ni gran wout. Polis Kapitòl, lekòl campus polis, lopital polis ki lòt branch ki manevwe anba a ajans leta.

Most state agencies function in statewide government agencies that provide law enforcement services. Their duties include investigations and state patrols – they may be called state police or highway patrol. Capitol police, school campus police, and hospital police are other branches that operate under the state agency.

Muncipal

Muncipal

Anpil ak grenn pa grenn vil ki gen pwòp Depatman polis qui ak lòt lis anfòsman lwa pou nou asire sekirite. Vil yo sa, ni lavil ak pi gwo kominote yo gen lis pi gwo ak pi gwo bidyè, resous, ak responsablite.

Many towns and individual cities have their own police department merging with other law enforcement departments in order to ensure safety. Those cities or towns with larger communities have larger departments with greater budgets, resources, and responsibilities.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!