Kijan pou aplike pou azil politik

Angle touPa gen anglè
Aplikan azil politik 2018
Foto: Hector Silva-kliyan ak fontyè an pwoteksyon
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva – Customs and Border Protection

Konbyen ki fè mwen aplike pou azil politik? Paj sa a gen enfòmasyon pou ede w aprann kijan pou aplike pou azil politik.

How do I apply for asylum? This page has information to help you learn how to apply for asylum.

Nan ki sa wap azil politik?

What is asylum?

Azil politik se lè ou resevwa pwoteksyon nan men gouvènman nan Etazini a paske ou pa kapab byen retounen nan peyi lakay ou. Chak lanne moun vin jwenn nan Etazini ap chache pwoteksyon paske yo te soufri pèsekisyon oswa pè sa yo pral soufri pèsekisyon pou tèt: Fè kous, Relijyon, Nasyonalite, Manb nan yon gwoup sosyal patikilye, oubyen opinyon politik.

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the United States seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: Race, Religion, Nationality, Membership in a particular social group, or political opinion.

Paj sa a vle di pou ede ou konprann plis osijè de azil politik e pou ede w jwenn resous si ou bezwen pou aplike pou azil politik. Paj sa a pa fèt pou te avèti legal.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

Konbyen ki fè mwen aplike pou azil politik?

How do I apply for asylum?

Pou aplike pou azil politik, ou bezwen nan Etazini lè w ap aplike. Si ou rive Ozetazini ak yon viza valab oswa yon fason pou rantre Ozetazini, ou kapab antre nan Etazini ak soumèt aplikasyon azil politik ou. Prèske tout tan, ou dwe aplike pou azil politik nan yon ane ki te rive nan Etazini, byen ke ou ka mande pou yon pa ladan.

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

E si mwen menm ki sou fwontyè peyi Meksik Etazini an?

What if I am on the US-Mexico border?

Atou administrasyon an aktyèlman ap vyole lwa entènasyonal e pa ki pèmèt D' azil politik pou antre Ozetazini. Tout D' azil politik yo te kenbe yo nan kan yo oubyen nan detansyon sant. Moun te pran bay paran yo. Lire plis enfòmasyon sou nouvo pwensip pou D' azil politik nan fontyè Etazini an.

The Trump administration is currently breaking international law and not allowing asylum seekers to enter the US. All asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read more information about the new rules for asylum seekers on the US border.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Pou jwenn azil politik nan Etazini, li te ede ka w si ou pa gen okenn pwèv pou bay prèv ou te persécutés oubyen abize, ak sa ou gouvènman an te fè pa pwoteje ou. Evidans lan plis ou gen pi bon chans ou genyen pou genyen ka azil politik w gen dwa pou yo rete nan Etazini. Asire w toujou verite a, san sa te kapab imedyatman ou ka demanti ke. Ou bezwen to pou nou gen anpil byen presi sou detay. Li enpòtan pou pase tan se ekzateman sak te pase, nan dat egzat. Si nou fè yon erè, gouvènman an kapab panse ke ou ap bay manti.

In order to get asylum in the US, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Isit la se kalite evidans, dezyem prèv ou ka itilize pou sipòte ou ka azil politik:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Dokiman idantite (c'est-à-dire. paspò ou, ak denesans, elèv didantite, kay rejis, kat idantite nasyonal, oswa kat manm pati politik.)
 • Idantite dokiman nan manm fanmi yo ki te vwayaje Ozetazini ak ou
 • Papye maryaj ak sètifika fèt pou timoun yo
 • Akademik dosye (c'est-à-dire. dosye lekòl la, sètifika, ak diplòm)
 • Dosye medikal entènen oubyen tretman an aux nan peyi
 • Dosye detansyon oswa nan tribinal
 • Nenpòt projet aplikasyon pou azil politik oubyen affidavits sa ou ka fè te kreye
 • Nenpòt ki dokiman ki te ranpli avèk okenn pati nan gouvènman Etazini an
 • Nenpòt lòt dokiman sa yo ou kwè ta kab enpòtan
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Si ou pa t ' kapab pote dokiman sa a avè ou lè ou te vole kite peyi lakay ou, sa m pa pi mal. Ou kapab li pi ta nan paj sa sou prouver ou ka azil politik san dokiman.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

Resous plis sou kijan pou aplike pou azil politik

More resources on how to apply for asylum

Azil politik nan Etazini, Wikihow
Azil politik nan Etazini, Wikihow
Asylum in the United States, Wikihow
Asylum in the United States, Wikihow
Yon fasil pou li, etap pa etap eksplikasyon ak anpil enfòmasyon sou ap pwepare pou azil politik an aplikasyon.

An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

Vizite nou Resous Legal pwogram-Bono ak plis èd paj pou jwenn yon moun ki ka ofwi pwofesyonèl konsèy pou ou ka.

Visit our Pro-Bono Legal Resources and Additional Help page to find someone who can offer professional advice for your case.

Pwosè azil politik a, a pa la nan Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis. Vi I-589 aplikasyon pou azil politik ak bloke retire. Etid (n) an aplikasyon. Ou bezwen mete l' nan yon ane ki te rive Ozetazini.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

Ou te ka gen anpil kesyon. Isit la, gen kèk repons pou kesyon ki te mande pou moun ap chache pwoteksyon nan Etazini.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

Èske ou sou swa te fèt chak bò fontyè Etazini nan peyi Meksik ak pa si sa pou yo fè? N' ap chache refij, sipò legal, manje, ak èd ak reklame ke azil politik? Èske ou anba 18? A refijye sant Online ki kolekte kèk resous ak enfòmasyon sou òganizasyon ki ka anmezi pou ede bay ou nesesite de baz yo ak konsèy pou ou ka.

Are you on either side of the United States/Mexico Border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? The Refugee Center Online has collected some resources and information on organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Paj refigye UNHCR yo sou kouman pou aplike pou azil politik yo nan lang anglè, Fwansè, Panyòl ak Arabik.

The UNHCR pages about how to apply for asylum are in English, French, Spanish and Arabic.

Sa k rive koukouloukou pandan entèvyou azil politik a?

What happens during the asylum interview?

Videyo: Chare entèvyou azil politik

Video: Mock asylum interview

Yon avoka prétend pou yon ofisye azil politik e mande kesyon ki ta nòmalman mande pou ou pandan yon entèvyou. Sa ap ede ou pwepare kont ou repons pou kesyon yo pral mande w.

A lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

Ki kapab mwen genyen m' ka azil politik si m pa gen prèv ki te mal?

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

Videyo sa a se sou kouman pou genyen yon ka azil politik, menm si ou pa fè preuve sa ou te mal. Li kapab fè si ou kapab demontre ke genyen yon pa gen fòm oubyen/swiv, de mal nan peyi ou.

This video is about how to win an asylum case, even though you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.Videyo: Aplike pou azil politik-genyen ka w

Video: Applying for asylum – winning your case

Ansyen Imigrasyon ak Natiralizasyon sèvis avoka, Carl Shusterman, chita pale sou kouman ou ka genyen ou ka azil politik nan pweparasyon bab li alatranp.

Former Immigration and Naturalization Service Attorney, Carl Shusterman, talks about how you can win your asylum case through careful preparation.Videyo: Plizyè fason yon ka azil politik ka fèt nan peyi Etazini

Video: Several ways an asylum case can be made in the US

Plis enfòmasyon sou ki jan ou te kapab aplike ak kalifye pou azil politik nan Etazini.

More information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.Lòt resous

Additional resources

Aprann plis osijè de azil politik, anpeche retire, Konvansyon nasyon Zini kont fè pase mizè, pwosesis pou aplike pou azil politik, kijan pou chèche azil pandan ke yo nan detansyon imigran, estati tribinal pou timoun imigran espesyal, ak estati pwoteksyon tanporè, TPS.
Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.

Tcheke nou Ki kote pou jwenn resous legal paj pou jwenn yon moun ki ka ofwi nou gid pwofesyonèl ak konsèy sou ka ou.

Check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.

Konnen dwa w!

Know your rights!

Azil politik nan Etazini, Dwa zimen premye
Azil politik nan Etazini, Dwa zimen premye. Pa gen plis pase yon sèl chemen pou rantre eta Zini e resevwa sekou. Estati zidòl ki te montre ke jan chak antre nan Etazini se yon pwosede diferan. Remake ke kèk fason nan eta Zini yo ap gen ladan imigran detansyon.
Asylum in the United States, Human Rights First
Asylum in the United States, Human Rights First. There is more than one way to enter the United States and receive relief. This image shows how each way into the United States is a different process. Notice that some ways into the United States will include immigrant detention.
Sa yo manuels la pou bay enfòmasyon de baz pou bay imigran yon plan de konpreyansyon dwa yo anba Ameriken. lwa imigrasyon pandan pwosedi oubyen si yo te arete yo te arete pa a Depatman ki pou sekirite nasyonal. Enfòmasyon nan manuels sa yo ta dwe pa konsidere kòm konsèy legal, e ke yo kenbe imigran ak yo renmen anpil yo ap ankouraje pou chache kalifye konsèy legal nan sant nasyonal imigran jistis ou nan yon lòt crédible òganizasyon.

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

Si te gen yon lòd ki te bay pou retire w lan oswa depòtasyon, ou toujou gen yon chans pou aplike pou azil politik, menm si ou pa gen yon avoka. Isit la, gen kèk règleman pou avans pou azil politik san yon avoka.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!

Enfòmasyon pou kominote LGBTQ la

Information for the LGBTQ community

Yon dokiman se pou moun ki pè pou retounen nan peyi yo lakay yo paske yo menm yo madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd oubyen on (LGBT) ak/oubyen gen pou estati VIH yo. Ou ka gen yon defans kont depòtasyon si ou pè ou ap fè mal oswa tòtire si ou gen pou yo depòte li pou peyi lakay ou. Sant nasyonal imigran jistis la ki disponib pou bay konsèy legal ak bay références legal. Ou ka kontakte sant nasyonal imigran jistis la nan nimewo gratis alè moun li: (312) 263-0901.

A document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!

Ap aplike pou estati politik azil refijye nan Etazini: pratik ak òganizasyon ki ede

Applying for refugee status/political asylum in the United States: processes and organizations that help

ASHN travay ak hôtes pou bay ebèjman ak sipò sosyal pou azil politik D'. Hôtes genyen ladan yo yon gwoup kay nan Baltimore ak ki moun kap ki louvri yon chanm nan kay yo. Hôtes ak pi gwo kominote ASHN founi sipò sosyal pou kliyan.

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

Tel: 443-850-0627. Bay yon éducation kominote ak anpil sèvis pou D' azil politik e asylees, ki gen nplwaye jesyon, fòmasyon travay, Klas anglè, sou bòn sante ak nitrisyon pwogramasyon Lendi nan Jedi. Anplis sa a, ESKENTE bay tranzisyonèl kay fanm ap chèche azil politik. Zòn nan sèvis: Baltimore

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Additionally, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Pwogram pro bono reprezantasyon legal yo alimè bon avoka yo ak chachè azil yo ki moun ki bezwen èd pa san sa ta kapab gen mwayen reprezantasyon legal bon kalite.

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Tel: 410-230-2700. Òganizasyon nasyonal pou migrant ak refijye defans ak programmation ki travay ansanm ak anpil lòt gwoup nan fi a. Yo vize sou refijye entegrasyon transfè ak kominote, altènativ yo pou detansyon pou azil politik D', fanmi reyini ak swen adopsyon pou non jèn Imigwan. Zòn nan sèvis: Atravè nasyon an.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 oubyen tèks "Èd" oswa "Enfòmasyon sou" pou BeFree (233733). Yon nasyonal, liy nimewo gratis dirèk ki connects nan trafik viktim, pwofesyonèl, ak manb kominote pou enfòmasyon ak références, osi byen ke resous pou asistans antrènman ak teknik. Zòn nan sèvis: Atravè nasyon an.

Tel: 1-888-373-7888 or text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733). A national, toll-free hotline that connects trafficking victims, professionals, and community members to information and referrals, as well as resources for training and technical assistance. Service area: Nationwide.

De nò dès pwojè dwa imigran ofri sèvis nan kominote edikasyon, enpak litij, sèvis legal dirèk, sipò pou sivivan vyolans familyal yo ak lòt kalite krim, azil, sèvis fanmi, sipò pou timoun & jenès, sitwayènte, Aksyon différé & DACA, ak defans detansyon ak depòtasyon.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, asylum, family services, support for children & youth, citizenship, Deferred Action & DACA, and detention and deportation defense.

Paj sa a montre gratis oswa diminye menm kalite sèvis legal disponib nan peyi yo toupatou nan mond lan. Si peyi w gen sèvis legal gratis tou pre w!

This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. See if your country has free legal services near you!

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!

Tou, Tanpri, tchyeke nou Ki kote pou jwenn resous legal paj pou jwenn yon moun ki ka ofwi nou gid pwofesyonèl ak konsèy sou ka ou.

Also, please check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!