Koj cov cai

English kujTsis English

Thoj nam tawg rog cov cai

You have the right to be safe in the United States. Learn about the rights you have from the United States government and how to protect yourself with your legal rights. nyeem ntxiv

Nqa koj tsev neeg mus rau lub tebchaws United States (Tsev Neeg reunification)

Lub US tsoom fwv muaj ib qho kev pab uas tso cai rau cov neeg tawg rog hais kom lawv tus txiv / tus poj niam thiab cov me nyuam tuaj nyob nrog lawv nyob rau hauv lub US hu ua tsev neeg reunification. You must apply for this program within two years of living in the US as a refugee or two years of receiving asylum in the US. nyeem ntxiv

Immigrant rights

Even if you are not a citizen, you have legal rights in the United States to protect you and your family. nyeem ntxiv

Green card (permanent residency)

Tom qab nyob rau hauv lub US rau ib xyoo, koj yuav tsum tau thov los ua ib tug tas mus li nyob los yog tau txais koj cov npav ntsuab. Your green card is proof that you are allowed to live and work in the US. nyeem ntxiv

Thoj nam tawg rog mus ncig teb chaws daim ntawv

Raws li ib tug neeg tawg rog, koj yuav mus nyob qhov twg nyob rau hauv lub US. Txawm li cas los, if you need to travel outside of the US, you have to complete special travel papers and forms. nyeem ntxiv

Tus nab npawb ntawm cov neeg tawg rog tso cai nyob rau hauv lub US nyob rau hauv 2019

An announcement was made that the number of refugees allowed to come to the US in 2019 yog 30,000. Here are three things you must know if you are a refugee that is already here nyeem ntxiv

Los ntawm cov Community

Tsev Neeg reunification: Cov ntaub ntawv nyob rau hauv yuav ua li cas koj yuav thov tau rau koj tsev neeg tuaj rau hauv lub U.S.Tsev Neeg reunification: Information on how you can apply for your family members to come to the U.S.
A long walk to freedom: from Dadaab refugee camp to MinnesotaA long walk to freedom: From dadaab refugee camp to Minnesota. A refugee reflects his journey from Dadaab, the world's largest refugee camp located in Kenya