Yuav ua li cas yog GED ®?

English kujTsis English

Muaj coob tus neeg nug peb, "Yuav ua li cas yog GED ®?"Lub GED® piab yog kev tshuaj ntsuam koj coj mus khwv tau ib tug high school diploma Equivalency. This shows you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Tau koj GED® diploma can help you be more successful in the United States.

Many people ask us, “What is GED ®?” The GED® exams are tests you take to earn a high school equivalency diploma. This shows you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Getting your GED® diploma can help you be more successful in the United States.

Yuav ua li cas yog GED?
Yuav ua li cas yog GED? Koj muaj peev xwm khwv tau koj GED® thiab tas lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub tebchaws United States. Photo courtesy of Knowledge Aid Foundation.
What is GED?
What is GED? You can earn your GED® and finish school in the United States. Photo courtesy of Knowledge Aid Foundation.

Why do I need a GED® diploma?

Why do I need a GED® diploma?

 • Muaj ntau cov hauj lwm nyob rau hauv lub tebchaws United States kom koj yuav tsum muaj ib tug high school diploma los yog GED ® diploma.
 • Yog koj xav thov mus kawm ntawv qib siab los yog university nyob rau hauv lub tebchaws United States, tej zaum koj yuav xav tau ib tug GED ® diploma.
 • Txawm yog hais tias koj tas high school nyob rau hauv koj lub teb chaws, tej zaum koj yuav xav tau ib tug GED ® daim ntawv pov thawj los mus txhim kho koj kev paub thiab yuav tau npaj mus kawm ntawv qib siab.
 • Many jobs in the United States require you to have a high school diploma or GED ® diploma.
 • To apply to go to college or university in the United States, you might need a GED ® diploma.
 • Even if you did finish high school in your country, you might want to get a GED ® credential to improve your general knowledge and to get ready to go to college.

Yuav ua li cas thiaj li tau kuv daim GED® daim ntawv pov thawj?

How do I get my GED® credential?

Koj yuav tau txais ib tug GED® los ntawm xeem dhau plaub kev ntsuam xyuas txog lub ntsiab yam uas cov tub ntxhais kawm kawm nyob rau hauv high school nyob rau hauv lub tebchaws United States.

You can get a GED® by passing four tests about main subjects that students study in high school in the United States.

Yuav kom tau ib tug GED® , koj yuav tsum xeem dhau plaub txawv tests.The kev ntsuam xyuas yog:

To earn a GED® , you have to pass four different tests.The tests are:

 • Social Studies (civics, keeb kwm, economics, thiab geography)
 • Reasoning los ntawm Language Arts (nyeem ntawv thiab sau ntawv)
 • Kev kawm txog zauv
 • Science
 • Social Studies (civics, history, economics, and geography)
 • Reasoning through Language Arts (reading and writing)
 • Mathematics
 • Science

Xav paub ntxiv txog dab tsi hauv qhov kev xeem: Yog dab tsi nyob rau hauv lub GED® xeem?

Find out more about what’s on the test: What’s on the GED® test?

Yog hais tias koj xav paub tias koj yog npaj txhij mus rau noj lub GED® kev ntsuam xyuas, koj ua tau coj peb xyaum kev ntsuam xyuas thiab pom tias koj kis tau lawv.

If you want to know if you are ready to take the GED® tests, you can take our practice tests and see if you pass them.

Yuav ua li cas kuv yuav tsum tau kawm rau cov GED® xeem?

How should I study for the GED® test?

1. Kawm rau cov kev kuaj

1. Study for the test

Koj yeej kawm tau dawb uas siv peb online cov chav kawm ntawv. Peb tau GED® pab nyob rau hauv tag nrho cov plaub yaam kws: social studies, lej, language arts, thiab science.

You can study for free using our online class. We have GED® help in all four subjects: social studies, math, language arts, and science.

Feem ntau cov menyuam kawm ntawv tiav ib yam kev kawm tsis pub dhau ob lub lis piam mus rau ob lub hlis. Koj muaj peev xwm pib tau thiab nres txhua sij hawm. Koj muaj peev xwm rov qhia. Koj muaj peev xwm xaiv uas raug koj xav pib nrog.

Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

2. Kawm kom paub siv lub computer

2. Learn to use the computer

lub GED® kev kuaj ntawd yog rau ib tug computer. Yuav muaj cov lus nug uas muaj ntau xaiv, qhov chaw uas koj tau xaiv ib tug teb. Yuav muaj lus nug qhov twg koj yuav tau siv koj lub computer nas tshem cov lus teb rau hauv txoj cai qhov chaw. Yuav muaj cov lus nug uas koj teb los ntawm typing ua ke. Koj yuav tsum paub txog kev siv ib lub computer thiab noj ib txoj kev kuaj rau ib tug computer.

The GED® test is on a computer. There will be questions that are multiple choice, where you choose one answer. There will be questions where you have to use your computer mouse to move the answers into the right spaces. There will be questions that you answer by typing sentences. You should be familiar with using a computer and taking a test on a computer.

peb online cov chav kawm ntawv yuav pab tau koj npaj vim hais tias nws yog tag nrho cov nyob rau hauv ib tug computer. Koj yuav pom cov lus nug uas zoo xws li cov GED® nqe lus nug. Xyaum nyeem ntawv thiab teb cov lus nug nyob rau hauv ib tug computer screen thaum koj coj peb cov chav kawm ntawv.

Our online class can help you prepare because it is all on a computer. You will see questions that are similar to the GED® test questions. Practice reading and answering questions on a computer screen when you take our class.

Tsis lawv tau GED® kev ntsuam xyuas nyob rau hauv kuv lub xeev?

Do they have GED® tests in my state?

Tsis yog txhua txhua lub xeev muaj lub GED® xeem. Qee lub xeev muaj ntau kev ntsuam xyuas. Saib daim duab no seb xeem yog muaj nyob rau hauv koj lub xeev.

Not all states offer the GED® test. Some states have different tests. Look at this chart to see which test is offered in your state.

GED HiSET thiab TASC kev ntsuam xyuas los ntawm lub xeev

GED HiSET and TASC tests by state

Yuav ua li cas kuv yuav tau coj lub GED® kev ntsuam xyuas?

How do I take the GED® tests?

Yuav kom tau cov kev ntsuam xyuas, koj yuav tsum mus rau ib tug chaw xeem. Cov kev ntsuam xyuas yuav tsum yog nyob rau ib lub computer.

To take the tests, you have to go to a testing center. The tests will be on a computer.

Koj muaj peev xwm sau npe rau lub kawm nyob rau hauv tej kev txiav txim. Koj muaj peev xwm sau npe rau cov kev ntsuam xyuas tag nrho cov nyob rau tib lub sij hawm los yog koj yuav kawm ib tug kawm ntawm ib lub sij hawm thiab muab ib xeem ntawm ib lub sij hawm.

You can sign up for the subjects in any order. You can sign up for the tests all at the same time or you can study one subject at a time and take one test at a time.

Nws raug nqi nyiaj kom siv lub GED® kev ntsuam xyuas. Nws yog cas yog hais tias koj tsis dhau. Koj muaj cai coj cov xeem dua. Txawm li cas los, koj yuav tau them txhua txhua lub sij hawm koj coj lub xeem ces peb pom zoo kom hais tias koj tsuas muab lub xeem ib zaug koj npaj txhij.

It costs money to take the GED® tests. It is okay if you do not pass. You are allowed to take the test again. However, you have to pay every time you take the test so we recommend that you only take the test once you ready.

Thaum koj npaj txhij, sau npe rau qhov kev kuaj ntawd. Koj muaj peev xwm coj cov plaub kev ntsuam xyuas ib tug nyob rau ib lub sij hawm, nyob rau hauv tej kev txiav txim.

When you are ready, sign up for the test. You can take the four tests one at a time, in any order.

Ntawm no yog cov ntaub ntawv uas koj yuav tsum sau npe rau thiab muab koj lub xeem:

Here is the information you need to register for and take your test:

Tom qab lub xeem

After the test

Koj yuav tau yuav qhia hauv internet li peb teev tom qab. Thaum koj tau dhau tag nrho plaub yaam kws, lub GED® Xeem Service yuav email rau koj ib tug tseem ceeb thiab GED® diploma. Koj muaj peev xwm xa cov ntawv tseem ceeb thiab diploma rau cov tsev kawm ntawv los yog cov neeg uas koj ua hauj lwm rau.

Your score will show up online about three hours later. When you have passed all four subjects, the GED® Testing Service will email you a transcript and GED® diploma. You can send the transcript and diploma to schools or people that you work for.

FAQ

FAQ

Yuav ua li cas yog GED®?

What is GED®?

lub GED® certificate is a high school equivalency diploma. It is an educational credential that you can put on your resume to show an employer you have finished high school. Koj kuj siv tau nws mus thov kev kawm qib siab nyob rau hauv lub tebchaws United States thiab nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no.

The GED® certificate is a high school equivalency diploma. It is an educational credential that you can put on your resume to show an employer you have finished high school. You can also use it to apply for college in the United States and around the world.

Kuv muaj ib tug diploma los ntawm lwm lub teb chaws. Yuav tsum kuv tseem tau ib tug GED® daim ntawv pov thawj?

I have a diploma from another country. Should I still get a GED® credential?

Yog hais tias koj muaj ib tug high school diploma, koj yuav yog los kuj tsis xav tau ib tug GED® daim ntawv pov thawj. Tej zaum koj yuav xav tau pov thawj koj tas tsev kawm ntawv mus kawm ntawv qib siab los yog tau ib txoj hauj lwm. Ua haujlwm tau nyiaj koj GED® diploma might help you. Siv ib tug xyaum mus kuaj saib yog hais tias koj npaj txhij rau ntawv cov kev ntsuam xyuas tam sim no, los yog hais tias koj xav mus kawm ntau tshaj ua ntej koj kos npe.

If you have a high school diploma, you may or may not need a GED® credential. You may need proof you finished school to go to college or get a job. Earning your GED® diploma might help you. Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Yog hais tias koj muaj ib tug kawm ntawv qib siab degree los ntawm lwm lub teb chaws, ib co ntawm cov chav kawm ntawv thiab degrees yuav hloov.

If you have a college degree from another country, some of the classes and degrees might transfer.

Koj puas muaj nyiaj pab kawm ntawv rau cov GED® kev ntsuam xyuas?

Do you have scholarships for the GED® tests?

Tsis, lub RCO tsis muaj nyiaj pab kawm ntawv rau GED® kev ntsuam xyuas.

No, the RCO does not have any scholarships for GED® tests.

Ntawm no yog ib tug scholarship rau cov neeg uas nyob ze Portland, Oregon: Portland Literacy Council GED® Scholarship.

Here is one scholarship for people who live near Portland, Oregon: Portland Literacy Council GED® Scholarship.

Yog hais tias koj paub ntau nyiaj pab kawm ntawv, thov xa email rau peb thiab peb yuav muab kom ntau tib neeg yuav nrhiav tau GED® nyiaj pab kawm ntawv.

If you know of more scholarships, please email us and we will share so that more people can get find GED® scholarships.

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!