Yog koj TPS expiring? Nrhiav seb koj yuav ua li cas yog tias koj TPS los yog DED yog expiring.

English kujTsis English
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org

TPS los yog DED expiring? Kawm kom paub txog koj cov kev xaiv.

TPS or DED expiring? Learn about your options.

What is the latest news about TPS in 2019?

What is the latest news about TPS in 2019?

Lub ob hlis ntuj 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Hiati tuaj, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too.

February 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too.

Lub peb hlis ntuj 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan.

March 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan.

Lub peb hlis ntuj 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. The final date will depend on the result of a court case. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements.

March 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. The final date will depend on the result of a court case. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements.

Yuav ua li cas tshwm sim rau kuv TPS?

What happened to my TPS?

Nyob rau hauv 2017, lub US tsoom fwv hais tias lub TPS kev pab cuam yog maj mam xaus. TPS tag (xaus) rau cov neeg los ntawm cov teb chaws nyob rau nram qab no hnub:

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS expires (ends) for people from these countries on the following dates:

 • Liberia (DED): Lub peb hlis ntuj 31, 2019
 • Nepal: Lub rau hli ntuj 24, 2019 - (this deadline may change due to a court decision)
 • Sudan: Lub ib hlis ntuj 2, 2020
 • Nicaragua: Lub ib hlis ntuj 2, 2020
 • Hiati tuaj: Lub ib hlis ntuj 2, 2020
 • El Salvador: Lub ib hlis ntuj 2, 2020
 • Honduras: Lub ib hlis ntuj 5, 2020 - (this deadline may change due to a court decision)
 • Yemen: Lub peb hlis ntuj 3, 2020
 • Somalia: Lub peb hlis ntuj 17, 2020
 • South Sudan: Kaum ib hlis 2, 2020
 • Liberia (DED): March 31, 2019
 • Nepal: June 24, 2019 – (this deadline may change due to a court decision)
 • Sudan: January 2, 2020
 • Nicaragua: January 2, 2020
 • Haiti: January 2, 2020
 • El Salvador: January 2, 2020
 • Honduras: January 5, 2020 – (this deadline may change due to a court decision)
 • Yemen: March 3, 2020
 • Somalia: March 17, 2020
 • South Sudan: November 2, 2020

Qhov no txhais li cas rau kuv thiab kuv tsev neeg?

What does this mean for me and my family?

Yog hais tias koj yog ib tug TPS yas dhos los ntawm ib tug ntawm cov saum toj no lub teb chaws, tiv thaiv koj yuav xaus rau lub hnub qhia saum toj no. Qhov no txhais tau tias koj yuav tau hloov koj raws li txoj cai los yog tawm hauv lub tebchaws United States. Yog hais tias koj tsis muaj dab tsi, koj yuav ua ib tug tsis muaj ntaub ntawv nkag tebchaws. Koj yuav raug ntes thiab lub teb chaws.

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. If you do nothing, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

Rau lwm lub teb chaws nyob rau daim ntawv, qhov kev txiav txim tsis tau ua seb puas yuav cuag los xaus TPS. Cov no yog cov hnub kev txiav txim siab yuav tsum hais txog cov neeg lub teb chaws:

For other countries on the list, the decision has not been made whether to extend or end TPS. These are the dates decisions will be made about those countries:

 • Syria: Lub yim hli ntuj 1, 2019
 • Syria: August 1, 2019

Yuav ua li cas kuv yuav tsum tau ua tam sim no yog hais tias kuv TPS yog expiring?

What should I do now if my TPS is expiring?

Thov nias rau ntawm qhov cov kev mus nram qab no rau cov lus qhia txog TPS los ntawm lub teb chaws thiab txog koj cov kev xaiv. Cov ntaub ntawv yog nyob rau hauv lus Askiv thiab txhais ua koj hom lus.

Please click on the links below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

Yuav ua li cas tshwm sim rau kuv DED?

What happened to my DED?

Lub US tsoom fwv tau tshaj tawm hais tias Kob Nyiaj Kho Tsev tswj tsev (DED) rau cov neeg los ntawm Liberia tag rau Lub peb hlis ntuj 31, 2019. thov nyem qhov no yog xav paub ntxiv txog DED rau Liberians.

The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia expires on March 31, 2019. Please click here for more information about DED for Liberians.

Resources online

Resources online

Pab nyob rau hauv koj lub zej zog

Resources in your community

 • Thov siv cov RCO tus Nyob rau hauv koj lub zos database mus nrhiav rau cov koom haum nyob rau hauv koj lub zej zog uas yuav pab tau nrog kev nkag teb chaws teeb meem thiab kev cai lij choj cov tswv yim pab.
 • cov Paub Txoj database kuj sau tau ntau pua ntawm cov koom haum, lub xeev los ntawm lub xeev, uas pab cov neeg tsiv teb.
 • Please use the RCO’s In Your City database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.
 • The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

Yuav ua li cas los pab TPS tuav tseg

How to help TPS holders

Yuav ua li cas yog ib ntus kev tiv thaiv raws li txoj cai (TPS)?

What is Temporary Protected Status (TPS)?

TPS muaj kev tiv thaiv rau cov neeg nyob rau hauv lub tebchaws United States uas tsis tau xyuam xim rov qab mus rau lawv teb chaws. Qhov no tej zaum yuav vim hais tias ntawm teeb meem los yog vim hais tias ntawm natural disasters. TPS siv rau ib co neeg los cia li kaum lub teb chaws.

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS pub rau cov neeg nyob twj ywm nyob rau hauv lub tebchaws United States thiab ua hauj lwm raws txoj cai, tab sis nws tsis muab lawv ib tug pej xeem los yog ib tug npav ntsuab. TPS hwj yuav nyob twj ywm rau yam tsawg kawg rau lub hlis. Ib txhia TPS tuav tseg tau tso cai nyob rau ntau tshaj kaum xyoo.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

Photo: Helen Parshall / Capital News Service
Photo: Helen Parshall/Capital News Service

Leej twg yog pab?

Who is helping?

Lub interfaith Immigration Coalition (IIC) yog ib tug koom tes ntawm txoj kev ntseeg-raws li cov koom haum cog lus rau kev nkag teb chaws kho dua tshiab uas zoo siab txais tos tag nrho cov neeg tuaj tshiab thiab hlub tag nrho tib neeg beings uas muaj meej mom thiab saib taus. Nws cov tswv cuab ua hauj lwm ua ke los tawm suab rau xwb thiab muaj nqis sib npaug tuaj txawv teb chaws cov kev cai, kawm ntawv txoj kev ntseeg cov zej zog, thiab ua hauj lwm tuaj txawv tebchaws tuaj coob nyob ib ncig ntawm lub teb chaws.

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

mus rau hauv lub IIC website nrhiav txoj hau kev koj yuav muab kev txiav txim rau kev pab tiv thaiv TPS. Koj yuav pab tau TPS tuav tseg nyob rau hauv koj lub zej zog thiab thoob plaws lub tebchaws United States.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Siv FindHello mus nrhiav cov kev pab thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!