Nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tsiv teb thiab cov neeg tawg rog

English kujTsis English

Are you looking for scholarships for immigrants and refugees? In the USA, there are many scholarships especially for refugees and immigrants. On this page, you will find scholarships by state, by nationality, and by learning topic. You can apply for these scholarships to help pay for your education.

Are you looking for scholarships for immigrants and refugees? In the USA, there are many scholarships especially for refugees and immigrants. On this page, you will find scholarships by state, by nationality, and by learning topic. You can apply for these scholarships to help pay for your education.

 

 

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tawg rog Cov menyuam kawm ntawv
Photo los ntawm Chandler Christian, CC.
Scholarships for Refugee Students
Photo by Chandler Christian, CC.

Yuav ua li cas cov nyiaj pub dawb?

What are scholarships?

Scholarships are money awards to help you pay for your education. In the USA, many students apply for scholarships to help them pay for college. The scholarships on this page are especially for refugee and immigrant students. Ib txhia ntawm lawv yog cov rau “thawj tiam” cov tub ntxhais kawm. This could mean that your parents were immigrants or refugees. Nws kuj txhais tau hais tias koj yog ib tug neeg txawv teb chaws los yog neeg tawg rog uas tam sim no muaj ib tug pej xeem.

Scholarships are money awards to help you pay for your education. In the USA, many students apply for scholarships to help them pay for college. The scholarships on this page are especially for refugee and immigrant students. Some of them are for “first generation” students. This could mean that your parents were immigrants or refugees. It can also mean that you are an immigrant or refugee who now has citizenship.

National nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tsiv teb thiab cov neeg tawg rog

National scholarships for immigrants and refugees

Ib tug scholarship ntawm $10,000 yog muab txhua txhua xyoo. Qhov no scholarship yog uas tsis yog-txuas ntxiv dua mus. Nws txhais tau tias koj yuav tsis tau txais nws dua xyoo tom ntej. Nws yuav tsum muaj ntaub ntawv mus rau ib lub xyoo kawm ntawv. Applicants must be born outside the USA and must already be in school (los yog txais) as a full-time undergraduate student at an accredited US college or university. High tsev kawm ntawv cov laus uas xav rau npe nyob rau hauv tsev kawm qib siab yog tseem tsim nyog tau txais. Ib tug tsis ntev los no tseem ceeb yuav tsum qhia ib tug GPA ntawm 3.4 los yog ntau dua.

One scholarship of $10,000 is awarded each year. This scholarship is non-renewable. That means you will not get it again next year. It can be applied to one academic year. Applicants must be born outside the USA and must already be in school (or accepted) as a full-time undergraduate student at an accredited US college or university. High school seniors who want to enroll in college are also eligible. A recent transcript must show a GPA of 3.4 or greater.

Xov tooj: (866) 315-8261

Phone: (866) 315-8261

email: info@charterup.com

Email: info@charterup.com

Txuas ntxiv dua mus scholarship nrog ib tug ua tau stipend rau Dreamers (DACA thiab TPS). Ib tug stipend yog ib tug sum ntawm cov nyiaj uas koj yuav tau txais nyob rau hauv tas li ntawd mus rau koj tus scholarship. Koj yuav tsum tau npaj mus sau npe kawm tag nrho lub sij hawm nyob rau hauv ib tug associate los yog bachelor degree kev pab cuam rau cov thawj lub sij hawm. High tsev kawm ntawv kawm tiav (los yog HSE diploma) yuav tsum muaj GPA 2.5+. Community kawm ntawv qib siab tiav yuav tsum muaj GPA 3.0+. Koj yuav tsum tau txais kev pab nyob rau hauv lub xeev cov nqi kawm ntawv ntawm ib tug khub kawm ntawv qib siab.

Renewable scholarship with a possible stipend for DREAMers (DACA and TPS). A stipend is a sum of money you could receive in addition to your scholarship. You must be planning to enroll full time in an associate or bachelor’s degree program for the first time. High school graduates (or HSE diploma) must have GPA 2.5+. Community college graduates must have GPA 3.0+. You must be eligible for in-state tuition at a partner college.

Xov tooj: (855) 670-4787

Phone: (855) 670-4787

email: TheDream.US@applyists.com

Email: TheDream.US@applyists.com

Scholarship rau Dreamers (DACA los yog TPS) nyob rau hauv lub xeev uas lawv yuav tsum tau them tawm-ntawm-lub xeev cov nqi kawm ntawv los yog yuav tsis tau txais mus rau lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lawv lub xeev. Koj yuav tsum tau kawm tiav high school los yog khwv tau HSE diploma nrog GPA 2.8+ .

Scholarship for DREAMers (DACA or TPS) living in states where they will have to pay out-of-state tuition or will not be accepted to the schools in their state. You must have graduated high school or earned HSE diploma with GPA 2.8+ .

Xov tooj: 855-670-4787

Phone: 855-670-4787

email: TheDream.US@Applyists.com

Email: TheDream.US@Applyists.com

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov African American, American Indian/Alaska Native, Neeg Esxias Pacific Islander American, thiab Hispanic American cov tub ntxhais kawm. Koj yuav tsum muaj ib tug “tseem ceeb nyiaj txiag yuav tsum tau” nyob rau hauv lub tebchaws United States. You will need to state how much money your family makes and they will decide if you can apply.

Scholarships for African American, American Indian/Alaska Native, Asian Pacific Islander American, and Hispanic American students. You must have a “significant financial need” in the United States. You will need to state how much money your family makes and they will decide if you can apply.

Tiv tauj: hauv internet daim ntawv ntawm http://gmsp.org/a-contact-us/#

Contact: online form at http://gmsp.org/a-contact-us/#

A $90,000 muab tshaj 2 xyoo rau cov neeg tsiv teb, cov neeg tawg rog, thiab thawj-tiam Americans. Koj yuav tsum tau npaj mus sau npe kawm tag nrho lub sij hawm nyob rau hauv ib tug kawm tiav degree program. Koj kuj yuav tsum nyob rau hauv lub hnub nyoog ntawm 31.

A $90,000 awarded over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Xov tooj: (212) 547-6926

Phone: (212) 547-6926

email: PDSoros@pdoros.or

Email: PDSoros@pdoros.or

ob tug $1000 nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tsiv teb los yog cov me nyuam ntawm cov neeg tsiv teb. Yuav kom tsim nyog koj yuav tsum muaj nyob rau hauv ib tug 4-xyoo kawm ntawv qib siab los yog koj yuav tsum tau txais los ntawm ib tug 4-xyoo kawm ntawv qib siab. Koj GPA yuav tsum yog 3.0 los yog siab dua raws li zoo.

Two $1000 scholarships for immigrants or children of immigrants. To be eligible you must be in a 4-year college or you must have been accepted by a 4-year college. Your GPA must be 3.0 or higher as well.

email: scholarships@runningothebulls.com

Email: scholarships@runningothebulls.com

Tsis-profit uas muab kev pab dawb nyob rau hauv tus neeg / online kev pab txhawb nqa. Lawv muab thiab cov nyiaj scholarships rau cov tau nyiaj tsawg cov tub ntxhais kawm los ntawm qhov pib ntawm lawv cov kawm ntawv qib siab daim ntawv thov txheej txheem mus rau lawv kawm tiav los ntawm tsev kawm qib siab.

Non-profit that provides free in-person/online support. They provide and scholarships to low-income students from the start of their college application process to their graduation from college.

Xov tooj: 415 652-2766

Phone: 415 652-2766

email: info@scholarmatch.org

Email: info@scholarmatch.org

Nyiaj pab kawm ntawv los ntawm lub xeev

Scholarships by state

Qhov no yog ib daim ntawv teev cov nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nyob rau hauv txawv xeev.

This is a list of scholarships for refugees and immigrants in different states.

California

California

Scholarship txog li $7,000 rau cov uas tsis tau nyiaj cov neeg tsiv teb. Koj yuav tsum tau kawm tiav rau xyoo los ntawm high school los yog kawm nyob rau hauv tsev kawm qib siab thiab kev kawm. Koj yuav tsum nyob rau hauv los yog mus kawm ib lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub San Francisco Bay Area.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants. You must be graduating from high school or enrolled in college and graduate programs. You must live in or attend a school in the San Francisco Bay Area.

email: nancy@immigrantsrising.org

Email: nancy@immigrantsrising.org

Scholarship rau thawj-tiam neeg txawv teb chaws cov tub ntxhais kawm. You must be a US citizen or legal resident residing in California.

Scholarship for first-generation immigrant students. You must be a US citizen or legal resident residing in California.

Xov tooj: (877) 968-6328

Phone: (877) 968-6328

email: grants@foroutanfoundation.org

Email: grants@foroutanfoundation.org

Maine

Maine

A 2-xyoo scholarship mus kawm yav qab teb Maine Community College. Nws yog muab rau ib tug neeg Asmeskas teb chaws kawm tiav rau xyoo los ntawm ib tug Portland high school.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

Xov tooj: (207) 741-5957

Phone: (207) 741-5957

email: info@mapsj.org

Email: info@mapsj.org

Michigan

Michigan

Ib daim ntawv uas muaj tshaj 70 nyiaj pab kawm ntawv nrog ib daim ntawv thov rau kawm tiav rau xyoo tus menyuam kawm ntawv. Koj yuav tsum nyob rau hauv Kent County cov tsev kawm ntawv. Koj yuav tau mus rau lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, los yog Newaygo nroog.

A list of over 70 scholarships with one application for graduating student. You must live in Kent County high schools. You can also go to high schools in Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, or Newaygo counties.

Xov tooj: (616) 454-1751 ext. 103

Phone: (616) 454-1751 ext. 103

email: (Education Program Officer Ruth Npis Sov) rbishop@grfoundation.org

Email: (Education Program Officer Ruth Bishop) rbishop@grfoundation.org

Minnesota

Minnesota

Ib tug scholarship rau thawj-tiam Americans los yog neeg txawv teb chaws. Koj yuav tsum tau kawm tiav rau xyoo los ntawm ib tug Eagan, Minnesota high school. Koj yuav thov tau nrog ib daim ntawv thov rau qhov no scholarship thiab 100+ lwm yam nyiaj pab kawm ntawv nyob rau hauv lub Eagan Foundation.

A scholarship for first-generation Americans or immigrants. You must be graduating from an Eagan, Minnesota high school. You can apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships in the Eagan Foundation.

Xov tooj:(651) 243-1198

Phone:(651) 243-1198

email: admin@eaganfoundation.org

Email: admin@eaganfoundation.org

North Carolina

North Carolina

Scholarship for first-generation US citizens, cov neeg tawg rog, thiab cov neeg tsiv teb tiav los ntawm ib tug Wake County high school. Koj tsis tas yuav raws li txoj cai cov ntaub ntawv mus thov.

Scholarship for first-generation US citizens, refugees, and immigrants graduating from a Wake County high school. You do not need legal documents to apply.

Xov tooj: (919) 474-8370 ext. 4028

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028

email: julia@trianglecf.org

Email: julia@trianglecf.org

Ohio

Ohio

Scholarship rau cov neeg tawg rog nyob rau hauv lub Greater Cincinnati tri-lub xeev cheeb tsam. Tag nrho cov neeg tawg rog nrhiav kawm ntawv qib siab ntawm ib tug pej xeem, private, technical college or university in the USA can apply. Yog tsis muaj lub hnub nyoog txwv.

Scholarship for refugees residing in the Greater Cincinnati tri-state area. All refugees pursuing higher education at a public, private, technical college or university in the USA can apply. There are no age restrictions.

Xov tooj: (513) 449-0368

Phone: (513) 449-0368

email: info@refugeeconnect.org

Email: info@refugeeconnect.org

Utah

Utah

Full scholarships and mentoring for full time students with refugee background, preference given to freshman students starting at a community college. Must maintain GPA of 2.5 or higher.

Full scholarships and mentoring for full time students with refugee background, preference given to freshman students starting at a community college. Must maintain GPA of 2.5 or higher.

Xov tooj: (801) 360-5707

Phone: (801) 360-5707

email: info@onerefugee.org

Email: info@onerefugee.org

Wyoming

Wyoming

Scholarship ntawm $500 muab rau ib tug thawj tiam American cov tub ntxhais hluas. Koj yuav tsum ua pov thawj nyiaj txiag xav tau thiab npaj yuav mus kawm ib qho ntawm cov 7 community colleges ntawm lub University of Wyoming.

Scholarship of $500 awarded to a first generation American youth. You must prove financial need and plan to attend one of the 7 community colleges of the University of Wyoming.

Xov tooj: (307) 777-6198

Phone: (307) 777-6198

email: bruce.hayes@wyo.gov

Email: bruce.hayes@wyo.gov

SAT xeem nqi thiab kawm ntawv qib siab daim ntawv thov nqi zam

SAT test fee and college application fee waiver

Qhov no yog rau cov menyuam uas nws tsev neeg muaj ib tug uas tsis muaj nyiaj khwv tau los. Ib tug zam txhais tau tias koj yuav tsis tau them tus nqi. Koj yuav thov tau kom mus txog rau plaub lub tsev kawm ntawv. Waivers are available to low-income 11th and 12th grade students in the USA or US territories. US citizens living outside the USA may be able to have test fees waived. Koj yuav thov tau SAT Subject Test nqi them yog hais tias koj nyob rau hauv cov qib 9 los ntawm 12.

This is for students whose families have a low income. A waiver means that you will not need to pay the fee. You can apply for up to four schools. Waivers are available to low-income 11th and 12th grade students in the USA or US territories. US citizens living outside the USA may be able to have test fees waived. You can apply for SAT Subject Test fee waivers if you are in grades 9 through 12.

Xov tooj: (866) 630-9305

Phone: (866) 630-9305

Nyiaj pab kawm ntawv rau tej yam kev kawm ntawm txoj kev kawm

Scholarships for specific fields of learning

Ib tug ob-lub lim tiam nyob uake rau entrepreneurs thiab kev cov thawj coj. Ib tug phooj kev ywg nyob rau hauv ib txoj hauj lwm uas koj tsis them nyiaj. Es tsis txhob, koj yuav tau mus kawm cov txuj ci tshiab thiab raws li cov neeg uas yuav pab tau koj. Koj yuav tsum muaj ib qho kev txaus nyob rau hauv kev hloov thiab tus ntoo khaub lig-cultural kev sib tham. Nws yog qhov zoo tshaj plaws yog hais tias nws yog kev sib tham ntawm cov neeg Yudais thiab cov Muslim cov zej zog.

A two-week fellowship for entrepreneurs and social leaders. A fellowship in a job where you are not paid. Instead, you get to learn new skills and meet people who can help you. You must have an interest in change and cross-cultural conversation. It is best if it is conversation between Jewish and Muslim communities.

Tiv tauj: hauv internet daim ntawv ntawm http://adrfellowship.org/contact/

Contact: online form at http://adrfellowship.org/contact/

Lub 12-hli uake pab cuam rau cov neeg uas ua hauj lwm rau ib txoj hauj lwm nyob rau hauv lub thoob ntiaj teb kev loj hlob. Koj yuav tsum muaj ib tug kawm tiav degree nyob rau hauv ib daim teb yam mus thoob ntiaj teb kev loj hlob. Koj kuj yuav tsum tau siv tsawg kawg yog 6 lub hlis txawv teb chaws nyob rau hauv ib tug tsim lub teb chaws. Koj yuav tsum txawj lus Askiv thiab ib tug thib ob hom lus.

A 12-month fellowship program for people who are working on a career in international development. You must have a graduate degree in a field relevant to international development. You also must have spent at least 6 months overseas in a developing country. You must be fluent in English and a second language.

Xov tooj: (888) 277-7575

Phone: (888) 277-7575

email: idfp@crs.org

Email: idfp@crs.org

Ib tug 8 lub hli kev pab cuam uas pab txoj kev koj English kev sib txuas lus los ntawm advanced rau cov kev siv cov. Ib tug tag nrho cov nyiaj pab kawm yuav tau muab rau cov neeg uas raug lees txais yuav rau qhov kev pab cuam. Koj yuav tsum yuav tsum tau uas tau txais ib txoj hauj lwm rau tsoom fwv thaum koj ua tas nrog rau cov kev pab cuam.

A 8-month program that improves your English communication skills from advanced to professional-level. A full scholarship will be provided to people who are accepted to the program. You must requirement that get a job with the federal government when you are done with the program.

Xov tooj: (202) 687-4455

Phone: (202) 687-4455

email: info_ehlsprogram.org

Email: info_ehlsprogram.org

scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Photo courtesy of Molly Haley, Portland Adult Education Program.
scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Photo courtesy of Molly Haley, Portland Adult Education Program.

Nyiaj pab kawm ntawv rau tej pab pawg thiab nationalities

Scholarships for specific groups and nationalities

Ib txhia me nyuam yaus, cov koom haum thiab cov kev koom haum ua teb txuag tau nyiaj rau cov puav pheej nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg ntawm tej hom neeg uas muaj.

Some foundations, organizations and professional associations save money to award scholarships to people of certain ethnicities.

Students of African descent

Students of African descent

A 2-xyoo scholarship mus kawm yav qab teb Maine Community College. Nws yog muab rau ib tug neeg Asmeskas teb chaws kawm tiav rau xyoo los ntawm ib tug Portland high school.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

email: info@mapsj.org

Email: info@mapsj.org

Neeg Esxias, South East Asian and Pacific Islander students

Asian, South East Asian and Pacific Islander students

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg Esxias thiab / los yog Pacific Islanders uas muaj ib tug kub siab rau me nyuam kawm ntawv muaj zog nyiaj txiag xav tau thiab / los yog thawj zaug nyob hauv lawv tsev neeg kom mus kawm ntawv qib siab uas yog mus kawm kev universities (mus saib lub website rau daim ntawv teev).

Scholarships for Asian and/or Pacific Islanders with a focus on students with strong financial need and/or are first in their families to go to college who are attending specific universities (see website for list).

Tiv tauj: Outreach thiab Community Relations ntawm outreach@apiasf.org

Contact: Outreach and Community Relations at outreach@apiasf.org

Xov tooj: 1-877-808-7032

Phone: 1-877-808-7032

Scholarship rau cov tub ntxhais kawm uas ua activism nyob rau hauv lub neeg Asian thiab Pacific Islander (API). Nws no kuj yog rau lesbian, gay, bisexual, transgender, thiab Queer (LGBTQ) cov zej zog kawm nyob rau ib lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub US.

Scholarship for students who express activism in the Asian and Pacific Islander (API). It is also for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) communities studying at a school in the US.

Xov tooj: (415) 857-4272

Phone: (415) 857-4272

email: info@gapafoundation.org

Email: info@gapafoundation.org

Scholarship rau mob siab undergraduate thiab kawm tiav me nyuam kawm ntawv. Koj yuav tsum tau planing rau kev kawm science, kev kho mob los yog txog biology menyuam kawm ntawv ntawm Southeast Asian cuab yeej cuab tam.

Scholarship for motivated undergraduate and graduate students. You must be planing on studying science, medical or biology students of Southeast Asian heritage.

email: scholarship@stemcellthailand.org

Email: scholarship@stemcellthailand.org

Students of Arab descent

Students of Arab descent

Scholarship muab rau ib tug sib tw hauv paus rau cov tub ntxhais kawm ntawm as cuab yeej cuab tam. Koj yuav tsum tau planing rau npe mus rau ib lub community college, plaub-xyoo kawm ntawv qib siab, thiab kawm tiav lub tsev kawm ntawv. Lub tsev kawm ntawv yuav tsum muaj nyob rau hauv New York, New Jersey, los yog Connecticut.

Scholarship awarded on a competitive basis to students of Arab heritage. You must be planing on applying to a community college, four-year college, and graduate school. The school must be in New York, New Jersey, or Connecticut.

Xov tooj: (347) 924-9674/ (917) 591-2177

Phone: (347) 924-9674/ (917) 591-2177

email: fernado@amln.org

Email: fernado@amln.org

Several scholarships available for Arab Americans or individuals of Arab descent studying in the USA. Thov mus saib lub website rau tag nrho cov daim ntawv teev cov nyiaj pab kawm ntawv.

Several scholarships available for Arab Americans or individuals of Arab descent studying in the USA. Please visit the website for full list of scholarships.

Scholarship rau cov tub ntxhais kawm ntawm as qhovntsej thiaj tsis mob. Koj yuav tsum muaj ib tug junior, senior los yog mus kawm kawm tiav lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv lub teb ntawm xov xwm los yog journalism. Koj muaj peev xwm kuj yuav majoring hauv journalism, xov tooj cua, TV thiab / los yog zaj duab xis. Koj yuav tsum muaj nyob rau hauv ib tug undergraduate kev pab cuam raws li ib tug junior lossis senior. Koj muaj peev xwm kuj yuav nyob rau hauv ib tug kawm tiav kev pab cuam.

Scholarship for students of Arab descent. You must be a junior, senior or attending graduate school in the field of media or journalism. You can also be majoring in journalism, radio, television and/or film. You must be in an undergraduate program as a junior or senior. You can also be in a graduate program.

Xov tooj: (202) 244-2990

Phone: (202) 244-2990

email: organizing@adc.org

Email: organizing@adc.org

Scholarship rau Arab-Americans uas muaj yav tom ntej qib thiab yog muab kev koom tes nyob rau hauv activism thiab nyob rau hauv lawv lub zej lub zos.

Scholarship for Arab-Americans who have excellent grades and are involved in activism and in their community.

Tiv tauj: hauv internet daim ntawv ntawm http://www.naaponline.org/about-naap/contact/

Contact: online form at http://www.naaponline.org/about-naap/contact/

Scholarship rau tag nrho cov sij hawm cuv los yog kawm tiav me nyuam kawm ntawv. Koj yuav tsum tau kawm engineering, architecture, computer science, los yog NWS. Koj yuav tsum muaj ib tug tam sim no tus menyuam kawm ntawv tus neeg ntawm AAAEA – Peev Cheeb Tsam los sis ib tug me nyuam ntawm ib tug tam sim no neeg.

Scholarship for full time undergraduate or graduate students. You must be studying engineering, architecture, computer science, or IT. You must be a current student member of AAAEA – Capital Area or a child of a current member.

email: AAAEADC@AAAEADC.com

Email: AAAEADC@AAAEADC.com

Scholarship rau Arab American cov poj niam mus kawm lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv Michigan.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Tiv tauj: Yvonne Abraham

Contact: Yvonne Abraham

email: yabraham@aawbc.org

Email: yabraham@aawbc.org

Students of Iranian descent

Students of Iranian descent

Scholarship rau thawj-tiam neeg txawv teb chaws cov tub ntxhais kawm. Must be a US citizen or legal resident residing in California.

Scholarship for first-generation immigrant students. Must be a US citizen or legal resident residing in California.

Xov tooj: (877) 968-6328

Phone: (877) 968-6328

email: grants@foroutanfoundation.org

Email: grants@foroutanfoundation.org

Ntau nyiaj pab kawm ntawv rau cov tub ntxhais kawm ntawm Iranian qhovntsej thiaj tsis mob raws li cov nyiaj, lub zej lub zos kev koom tes, los yog kawm tau ntawv zoo.

Multiple scholarships for students of Iranian descent based on financial need, community involvement, or academic achievement.

email: info@theisf.org

Email: info@theisf.org

Ntau nyiaj pab kawm ntawv nyob rau cov kawm tiav rau xyoo high school cov tub ntxhais kawm thiab tag nrho lub sij hawm kawm ntawv qib siab me nyuam kawm ntawv ntawm Iranian qhovntsej thiaj tsis mob.

Multiple scholarships available to graduating high school students and full time college students of Iranian descent.

Xov tooj: 727-433-2133

Phone: 727-433-2133

email: momenifoundation@aol.com

Email: momenifoundation@aol.com

Latino/Hispanic students

Latino/Hispanic students

Scholarship rau Hispanic me nyuam kawm ntawv nrhiav 4 xyoos los sis tshaj degrees. Nyiaj pab kawm ntawv los ntawm $500 rau $5,000 raws li nyob rau hauv tus kwv tij yuav tsum tau.

Scholarship for Hispanic students seeking 4-year or advanced degrees. Scholarships range from $500 to $5,000 based on relative need.

Tiv tauj: hauv internet daim ntawv ntawm https://www.hsf.net/en_US/contact-us

Contact: online form at https://www.hsf.net/en_US/contact-us

Ib daim ntawv teev nyiaj pab kawm ntawv, nrog rau cov MALDEF Law School Scholarship Program. Qhov no yog rau kev cai lij choj cov tub ntxhais kawm uas xav mus ua rau cov pej xeem txoj cai ntawm lub Latino zej zog.

A list of scholarships, including the MALDEF Law School Scholarship Program. This is for law students who want to advance the civil rights of the Latino community.

Tiv tauj: hauv internet daim ntawv ntawm http://www.maldef.org/contact/index.html

Contact: online form at http://www.maldef.org/contact/index.html

Scholarship rau Central American thiab Latino menyuam kawm ntawv uas xav mus sau npe kawm nyob rau hauv tsev kawm qib siab. Koj yuav tsum nyob rau hauv lub Los Angeles cheeb tsam. Nyiaj pab kawm ntawv yuav qhib rau tag nrho cov me nyuam kawm ntawv tsis hais txog ntawm kev nkag teb chaws raws li txoj cai.

Scholarship for Central American and Latino students who want to enroll in college. You must live in the Los Angeles area. Scholarships are open to all students regardless of immigration status.

Xov tooj: (213) 480-1052

Phone: (213) 480-1052

Students from Myanmar

Students from Myanmar

Scholarship rau menyuam kawm ntawv tshiab los ntawm Myanmar nrhiav ib tug associate lub degree los ntawm University of cov neeg.

Scholarship for new students from Myanmar seeking an associate’s degree from the University of the People.

email: financial.aid@uopeople.edu

Email: financial.aid@uopeople.edu

Students of Palestinian descent

Students of Palestinian descent

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov Palestinian thiab Palestinian American cov tub ntxhais kawm los ntawm cov tau nyiaj tsawg tsev.

Scholarships for Palestinian and Palestinian American students from low-income homes.

Xov tooj: (734) 425-1600

Phone: (734) 425-1600

email: admin@afrp.org

Email: admin@afrp.org

Syrian students

Syrian students

Scholarship rau cov tub ntxhais kawm nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no uas yog cov neeg tawg rog los yog nyob nraim yeej ncuab cov neeg nrhiav.

Scholarship for students around the world who are refugees or asylum seekers.

email: info@uopeople.edu

Email: info@uopeople.edu

Tag nrho thiab ib nrab nyiaj pab kawm ntawv rau cov Syrian me nyuam kawm ntawv npaj mus kawm rau ib Syria Consortium neeg university. Koj yuav saib tau ib daim ntawv teev universities nyob rau hauv website.

Full and partial scholarships for Syrian students planning to attend a Syria Consortium member university. You can see a list of universities on the website.

email: syriasupport@iie.org

Email: syriasupport@iie.org

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tsiv teb thiab yog neeg thoj nam ua hauj lwm

Scholarships for immigrants and migrant workers

Scholarship muaj nqis $500 cov menyuam kawm ntawv los yog kawm nyob rau hauv tsev kawm qib siab los yog lwm yam kev kawm ntawv cov kev pab cuam. Nws tseem yog rau cov neeg uas ua tsis tiav high school tab sis qhia cov lus cog tseg ntawm muaj peev xwm mus ntxiv rua tsev qha ntawv.

Scholarship worth $500 for students entering or enrolled in college or other education programs. It is also for individuals who did not complete high school but show promise of ability to continue schooling.

Tiv tauj: Chris Norton, Director

Contact: Chris Norton, Director

email: cnorton@gvboces.org
Email: cnorton@gvboces.org
Xov tooj: 800-245-5681

Phone: 800-245-5681

Scholarship ntawm $2,500 tsim los txhawb cov hluas nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no nyob rau hauv uas xav mus kawm ntawv qib siab. Koj yuav tsum nyob nruab nrab ntawm lub hnub nyoog ntawm 18-26. Koj yuav tsum tau xaiv ib lub undergraduate degree nyob rau hauv ib tug STEM teb los yog ua lag ua luam.

Scholarship of $2,500 designed to support young people around the world in who want to go to college. You must be between the ages of 18-26. You must choose an undergraduate degree in a STEM field or business.

Tel: (202) 686-8652

Tel: (202) 686-8652

email: wufoundation@iie.org

Email: wufoundation@iie.org

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov Tshiab Americans los yog thawj-tiam pej xeem

Scholarships for New Americans or first-generation citizens

A $90,000 scholarship muab tshaj 2 xyoo rau cov neeg tsiv teb, cov neeg tawg rog, thiab thawj-tiam Americans. Koj yuav tsum tau npaj mus sau npe kawm tag nrho lub sij hawm nyob rau hauv ib tug kawm tiav degree program. Koj kuj yuav tsum nyob rau hauv lub hnub nyoog ntawm 31.

A $90,000 scholarship awarded over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Xov tooj: (212) 547-6926

Phone: (212) 547-6926

email: PDSoros@pdsoros.org

Email: PDSoros@pdsoros.org

Scholarship rau thawj-tiam pej xeem, cov neeg tawg rog, los yog neeg txawv teb chaws uas tuaj koom lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv Wake County, North Carolina. Yog tsis muaj cov ntaub ntawv yuav tsum tau.

Scholarship for first-generation citizens, refugees, or immigrants who attended school in Wake County, North Carolina. There is no documentation required.

Xov tooj: (919) 474-8370 ext. 4028

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028

Tiv tauj: Julia Da Silva
Contact: Julia Da Silva
email: julia@trianglecf.org

Email: julia@trianglecf.org

Scholarship rau thawj-tiam Americans nyob hauv Wyoming. Koj yuav tsum tau npaj yuav mus kawm ib qho ntawm lub xeev cov 7 community colleges los yog lub tsev kawm ntawv ntawm Wyoming.

Scholarship for first-generation Americans residing in Wyoming. You must be planning to attend one of the state’s 7 community colleges or the University of Wyoming.

Xov tooj: (307) 777-6198

Phone: (307) 777-6198

email: bruce.hayes@wyo.gov

Email: bruce.hayes@wyo.gov

Scholarship rau thawj-tiam Americans los yog neeg txawv teb chaws kawm tiav rau xyoo los ntawm ib tug Eagan, Minnesota high school. Thov nrog ib daim ntawv thov rau qhov no scholarship thiab 100+ lwm yam nyiaj pab kawm ntawv nyob rau hauv lub Eagan Foundation.

Scholarship for first-generation Americans or immigrants graduating from an Eagan, Minnesota high school. Apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships within the Eagan Foundation.

Xov tooj: (651) 243-1198

Phone: (651) 243-1198

email: admin@eaganfoundation.org

Email: admin@eaganfoundation.org

Nyiaj pab kawm ntawv uas tsis muaj ntaub ntawv yuav tsum tau

Scholarships with no documentation required

Scholarship rau cov neeg tsiv teb, thawj-tiam pej xeem, los yog cov neeg tawg rog (tsis muaj cov ntaub ntawv yuav tsum tau) uas tuaj koom lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv Wake County, North Carolina.

Scholarship for immigrants, first-generation citizens, or refugees (no documentation required) who attended school in Wake County, North Carolina.

Xov tooj: (919) 474-8370 ext. 4028

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028

Tiv tauj: Julia Da Silva
Contact: Julia Da Silva
email: julia@trianglecf.org

Email: julia@trianglecf.org

Ib tug txuj ci thiab kev xav tau raws li scholarship rau Dreamers mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv Chicago.

A talent and need-based scholarship for DREAMers attending a Chicago public school.

Tiv tauj: Luis Narvaez

Contact: Luis Narvaez

email: dreamers@cps.edu

Email: dreamers@cps.edu

Scholarship txog li $7,000 rau cov uas tsis tau nyiaj cov neeg tsiv teb tiav los ntawm tsev kawm ntawv. Koj kuj muaj peev xwm kawm ntawv qib siab thiab kev kawm uas nyob rau hauv / mus kawm ntawv nyob rau hauv lub San Francisco Bay Area.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants graduating from high school. You can also be enrolled in college and graduate programs who live in/attend school in the San Francisco Bay Area.

email: nancy@immigrantsrising.org

Email: nancy@immigrantsrising.org

Scholarship for students with great-grades. Koj yuav tsum tau npaj mus nrhiav ib tug undergraduate degree ntawm ib tug 4-xyoo kawm ntawv qib siab. Cov neeg thov yuav tsum tau kev pom zoo rau DACA los yog TPS. Koj yuav tsum muaj feem mus koom nyob rau hauv nyiaj.

Scholarship for students with great-grades. You must be planning to pursue an undergraduate degree at a 4-year college. Applicants must be approved for DACA or TPS. You must be eligible to participate in paid internships.

email: info@goldendoorscholars.org

Email: info@goldendoorscholars.org

Nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tawg rog los yog nyob nraim yeej ncuab cov neeg nrhiav

Scholarships for refugees or asylum seekers

Xav tau raws li scholarship rau Vermont lub neeg tawg rog thiab nyob nraim yeej ncuab-nrhiav cov tub ntxhais kawm. Qhov no yog tsuas yog rau cov menyuam kawm ntawv npaj mus kawm Champlain College.

Need-based scholarship for Vermont’s refugee and asylum-seeking students. This is only for students planning to attend Champlain College.

Xov tooj: (802) 860-2777

Phone: (802) 860-2777

email: compass@champlain.edu

Email: compass@champlain.edu

Muaj rau cov menyuam kawm ntawv nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no uas yog cov neeg tawg rog los yog nyob nraim yeej ncuab cov neeg nrhiav.

Available to students around the world who are refugees or asylum seekers.

email: info@uopeople.edu

Email: info@uopeople.edu

Scholarship rau cov neeg tawg rog los yog nyob nraim yeej ncuab cov neeg nrhiav kev npaj mus kawm University ntawm cov neeg.

Scholarship for refugees or asylum seekers planning to attend University of the People.

Xov tooj: info@uopeople.edu

Phone: info@uopeople.edu

Qhov no yog ib xyoo-ntev kev phooj kev ywg. Ib tug phooj kev ywg yog ib tug tsis them nyiaj ua hauj lwm qhov chaw uas koj tau mus rau kawm txuj ci tshiab. Nws yog rau cov professors, soj ntsuam, thiab pej xeem intellectuals uas muaj kev hem thawj rau lawv lub neej thiab hauj lwm kav ntev hauv lawv lub tsev lub teb chaws.

This is a year-long fellowship. A fellowship is a unpaid job where you get to learn new skills. It is for professors, researchers, and public intellectuals who face threats to their lives and careers in their home countries.

Xov tooj: (212) 205-6486

Phone: (212) 205-6486

email: srf@iie.org

Email: srf@iie.org

Scholarships for women

Scholarships for women

Scholarship rau Arab American cov poj niam mus kawm lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv Michigan.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Tiv tauj: Yvonne Abraham

Contact: Yvonne Abraham

email: yabraham@aawbc.org

Email: yabraham@aawbc.org

Kev kawm rau cov poj niam uas xav kom tau rov qab mus lawv cov kev teb. Tseem muaj lus hoob kawm rau kev koom ua ke rau hauv lawv lub teb chaws tshiab los sis cov yuav kis tau yuav tsum tau lub teb chaws xeem.

Professional courses for women who want to re-enter their professional field. There are also language courses for integration into their new country or courses to pass required national exams.

Xov tooj: (+41) 22 731 2380

Phone: (+41) 22 731 2380

Grants

Grants

Koj yuav tau thov rau cov nyiaj pab, which are another kind of financial support for education. Lub chaw ua hauj lwm ntawm Federal Student Aid muab nyiaj pab, nyiaj txais, thiab ua hauj lwm kev kawm nyiaj txiag rau kev kawm qib siab los yog cov hauj lwm lub tsev kawm ntawv. Apply at Tsoom fwv teb chaws daim ntawv thov rau Free Student Aid (FAFSA).

You can also apply for grants, which are another kind of financial support for education. The office of Federal Student Aid provides grants, loans, and work-study funds for college or career school. Apply at Federal Application for Free Student Aid (FAFSA).

Muaj ntau ntau nyiaj pab kawm ntawv rau cov neeg tsiv teb thiab cov neeg tawg rog. Yog hais tias koj paub txog lwm tus neeg mus ntxiv, thov xa email rau peb. Peb yuav muab lawv ntxiv rau hauv daim ntawv teev.

There are many scholarships for immigrants and refugees. If you know of others to add, please email us. We will add them to the list.

Kawm los nruab rau kev kawm qib siab

Info on thov mus kawm ntawv qib siab

Xav paub ntau ntxiv

Learn how to apply for college

Info on applying to college

Learn more
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!