Yuav ua li cas rau tsav? Cov ntaub ntawv nyob rau hauv yuav ua li cas tsav nyob rau hauv lub tebchaws United States

English kujTsis English

How do learn to drive

How do learn to drive

Nyob rau hauv thiaj li yuav pib tsav tsheb nyob rau hauv America, koj yuav tsum tau kawm yuav ua li cas tsav yam xyuam xim thiab kom dhau ib xeem uas qhia rau koj paub tias lub US tsav tsheb cai.

In order to start driving in America, you must learn how to drive safely and to pass a test showing you know the US driving laws.

Txhua lub xeev yuav tsum tau koj yuav tau txais ib tug neeg tsav tsheb daim ntawv tso cai yog tias koj npaj rau kev tsav tsheb, thiab yog hais tias koj tsiv mus nyob rau ib lub xeev koj yuav tsum pauv koj tus qub daim ntawv tso cai rau ib tug tshiab daim ntawv tso cai nyob rau hauv lub xeev ntawd. Tej zaum koj yuav xav tau tsav tsheb mus ua hauj lwm los yog kev ua hauj lwm.

Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving, and if you move to a different state you must exchange your old license for a new license in that state. You may need to drive to work or for work.

Mus cuag ib tug neeg tsav tsheb daim ntawv tso cai

Getting a driver’s license

Ib txhia cov zej zog muaj muaj teeb meem nrog cov neeg tawg rog tsav tsheb txhaum cai los yog tsis paub yuav ua li cas tsav.

Some communities have had problems with refugees driving illegally or not knowing how to drive.

Txhua lub xeev nyob rau hauv lub US muaj ntau tsav tsheb cai. Koj muaj peev xwm kawm tau cov kev cai lij choj los ntawm kev nyeem ib tug neeg tsav tsheb phau ntawv (phau ntawv ntawm cov kev cai). lub website DMV.org muaj PDFs ntawm tus neeg tsav tsheb cov manuals rau txhua lub xeev. Thaum koj tau nyeem thiab to taub cov kev cai, koj yuav tsum tau ob leeg sau ib daim ntawv xeem thiab ib tug tsav tsheb mus kuaj tau koj daim ntawv tso cai. Koj yuav tsum tau teem sij hawm qhov kev xeem no ua ntej ntawm lub sij hawm, yog online lossis los ntawm kev mus saib xyuas los yog hu xov tooj rau lub DMV chaw ua hauj lwm uas yog ze tshaj rau koj lub tsev. Koj yuav tau them ib tug nqi them li koj lub xeem thiab tau txais koj daim ntawv tso cai.

Each state in the US has different driving laws. You can learn these laws by reading a driver’s manual (handbook of rules). The website DMV.org has PDFs of the driver’s manuals for each state. Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time, either online or by visiting or calling the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license.

tsheb kev tuav pov hwm

Car insurance

Tsheb kev tuav pov hwm npog cov nqi nyob rau hauv cov kev tshwm sim ntawm cov kev huam yuaj los yog raug mob. Txoj cai yuav tsum tau yooj yim kev tuav pov hwm rau txhua lub tsheb nyob rau hauv cov ntaub ntawv tus neeg tsav tsheb raug mob ib tug neeg los yog hu plig lwm tus neeg tej khoom vaj tse. Koj tseem yuav tau txais kev tuav pov hwm them rau cov nqi ntawm kev puas tsuaj rau koj lub tsheb, thiab rau lub tsheb tub sab tub nyiag.

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

Koj yuav tsum muaj tsawg kawg yog yooj yim pov hwm tsheb nyob rau hauv thiaj li yuav tsav yam raug cai. Txawm yog hais tias koj tsav tsheb ib tug phooj ywg lub tsheb, nws yog koj lub luag hauj lwm kom paub tseeb tias lub tsheb uas koj tsav tsheb yog pov hwm. Cov kev tuav pov hwm cov ntaub ntawv yuav tsum tau khaws cia nyob rau hauv lub tsheb mus qhia yog hais tias koj raug nres los ntawm tub ceev xwm.

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

tsheb sau npe

Car registration

Tsheb sau npe yog ib tug se them txhua txhua xyoo mus rau lub xeev. Nws tso cai rau koj nqa mus siv rau hauv lub tsheb rau hauv txoj kev thiab them rau koj daim ntawv tso cai daim hlau. Nws tsis yog kev cai lij choj rau tsav ib lub tsheb uas yog tsis sau npe. Cov ntawv sau npe cov ntaub ntawv yuav tsum tau khaws cia nyob rau hauv lub tsheb mus qhia yog hais tias koj raug nres los ntawm tub ceev xwm.

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Kev nyab xeeb thiab Tsav tswv yim

Safety and Driving Tips

Lub US muaj cai los tiv thaiv koj thaum koj tsav tsheb. Koj yuav tsum nco ntsoov ua raws li cov kev cai. Cov kev cai tej zaum yuav txawv dua li nyob rau hauv koj lub tsev lub teb chaws. Koj yuav tsum tau kawm cov kev cai lij choj rau koj lub xeev. Ntawm no yog ib co tseem ceeb kev ruaj ntseg cov kev cai uas cov xeev feem ntau yuav tsum tau:

The US has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

tsheb rooj

Car seats

Cov me nyuam mos thiab cov me nyuam yuav tsum caij nyob rau hauv lub tsheb rooj tsim nyog rau lawv loj uas strapped securely nyob rau hauv lub tsheb. Lub hnub nyoog cov me nyuam yuav tsis txhob siv lub tsheb rooj txawv los ntawm lub xeev. Yog hais tias koj tsis paub, hu rau koj lub DMV chaw ua hauj lwm. Tsis txhob tuav ib tug me nyuam nyob rau hauv koj cov ceg tawv thaum tsav tsheb los yog caij nyob rau hauv ib lub tsheb; nws yog ob qho tib si txaus ntshai thiab tsis raug cai.

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

Sia siv

Seat belts

Koj yuav tsum tau hnav ib lub rooj siv thaum tsav tsheb ib lub tsheb los yog caij nyob rau hauv ib lub tsheb nyob rau hauv lub US. Txhua leej txhua tus nyob rau hauv lub tsheb yuav tsum hnav ib lub rooj siv, seb tsav tsheb los yog caij raws li ib tug neeg nrog caij. Yog vim li cas yog hais tias, nyob rau hauv ib tug kev sib tsoo, ib tug neeg tsis muaj ib tug lub rooj siv yuav ya tawm ntawm lawv cov rooj zaum, injuring lwm tus raws li tau zoo raws li nws tus kheej los yog nws tus kheej.

You must wear a seat belt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seat belt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, a person without a seat belt could fly out of their seat, injuring others as well as himself or herself.

Nyiam

Helmets

Yog hais tias koj yog caij los yog tsav tsheb maus taus, koj yuav tsum tau hnav ib lub kaus mom hlau. Yuav luag txhua txhua lub xeev nyob rau hauv lub US yuav tsum tau motorcyclists hnav nyiam.

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the US requires motorcyclists to wear helmets.

haus

Drinking

Koj tsis tau tso cai rau haus dej haus cawv ua ntej los yog thaum tsav tsheb. Qhov no yog qho tseem ceeb heev vim hais tias koj muaj peev xwm poob koj daim ntawv tso cai yog tias koj haus thiab tsav thiab yuav tsum tau them loj loj nplua los yog txawm pab lub sij hawm nyob rau hauv lub tsev kaw neeg. Koj yuav tau tiag raug mob los yog tua ib tug neeg yog tias koj haus thiab tsav.

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

Cellphones thiab tej yam

Cellphones and other distractions

Nws txhaum cai los tham nrog rau koj lub xov tooj thaum koj tsav tsheb nyob rau hauv ib co xeev nyob rau hauv lub US. Texting yog txwv nyob rau hauv yuav luag tag nrho cov xeev. Cell cov xov tooj yuav cuam tshuam koj los ntawm txoj kev. Yog hais tias koj yuav tau siv koj lub xov tooj, koj yuav tsum tau rub tshaj. Ib tug loj hlob tus naj npawb ntawm US lub zos yog txwv tej yam zoo li, xws li noj mov, haus kas fes, los yog mus kawm rau cov tsiaj.

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

Cov me nyuam nyob rau hauv cov tsheb

Children in vehicles

Koj muaj feem ntau tsis tau tso cai rau tawm koj cov me nyuam nyob rau hauv koj lub tsheb thaum koj tsis nyob rau hauv lub tsheb. Piv txwv li, Yog hais tias koj mus rau hauv ib lub khw koj yuav tsum nqa koj cov me nyuam nrog koj. Yog hais tias nyob ib leeg, lawv yuav raug mob ua kom tau tawm, tso tus nres los yog clutch, overheat los yog khov, xauv koj tawm, los yog mus ploj lawm.

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store you must bring your children with you. If left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

Tsav thaum nkees

Driving when tired

Tsis txhob tsav tsheb yog hais tias koj nkees nkees. Yog hais tias koj muaj nyob rau hauv koj lub tsheb thiab twb paub lawm koj yog nkees heev tsav, teeb liab thiab rub mus rau ib tug muaj kev ruaj ntseg qhov chaw nyob qhov twg koj tsis obstructing tsheb thiab koj tseem tsis tau nyob rau hauv txaus ntshai. Nyob rau Kev loj muaj xws so chaw. Yuav xauv koj qhov rooj thaum koj pw luv.

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

Hoob nrov thiab lwm yam suab nrov

Honking and other noise

Tsis txhob siv koj lub horn tshwj tsis yog tias muaj yog ib tug txhawj xeeb rau kev ruaj ntseg. Nyob rau hauv ib co chaw, nws txhaum cai yog siv cov horn tsis tas los yog thaum lub sij hawm tej teev. Kev siv cov nrov nrov radios no kuj poob siab los yog txhaum kev cai nyob rau hauv ib co chaw.

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

Locks thiab lag luam

Locks and keys

Tsheb tub sab tub nyiag thiab tub sab tub nyiag los ntawm tsheb yog ib qho teeb meem nyob rau hauv tej cheeb tsam. Nws yog ib qho tseem ceeb xauv koj lub tsheb qhov rooj, Txawm tias thaum nyob rau hauv koj lub tsheb, thiab coj koj lub lag luam thaum koj tawm. Tshem tawm yam khoom muaj nqis los saib.

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

Cov tsiaj nyob rau hauv lub tsheb

Pets in vehicles

Yog hais tias cov huab cua yog heev kub los yog txias heev feem ntau saum toj no 70 ° F los yog hauv qab no 40 ° F, nws yog ib tug lub tswv yim phem tawm mus cov tsiaj nyob rau hauv lub tsheb txawm nrog lub qhov rais qhib, vim hais tias lawv yuav tuag. Cov tsiaj tau raug hu mus rau xauv ib tug neeg tsav tsheb tawm ntawm ib lub tsheb, li ntawd, nco ntsoov cia ib tug tseem ceeb nyob rau hauv koj.

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

Xwm txheej

Accidents

Yog hais tias koj tau txais nyob rau hauv cov kev huam yuaj thaum koj tsav tsheb, koj yuav tsum tsis txhob. Tsis txhob tawm hauv lub scene ntawm qhov kev huam yuaj tsis muaj siv ceev xwmphem. Yog hais tias koj lub tsheb yog tseem ua hauj lwm, sim mus rub tawm ntawm txoj kev. Yog hais tias leej twg yog raug mob, koj yuav tsum tau hu rau 911 tam sim ntawd.

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

Yog hais tias tsis muaj ib tug raug mob, koj yuav tsum tau sau lub lub npe, xov tooj, chaw nyob, daim ntawv tsav tsheb tooj, daim ntawv tso cai phaj tooj, thiab kev kho mob cov ntaub ntawv ntawm tus neeg uas koj ntaus los yog leej twg ntaus koj. Yog hais tias muaj cov neeg uas ua tim khawv pom (kaw) qhov kev huam yuaj, koj yuav tsum tau sau lawv cov npe thiab naj npawb xov tooj. Yog hais tias koj muaj ib tug lub koob yees duab, koj muaj peev xwm coj cov duab ntawm muaj kev puas tsuaj. Koj yuav tsum tau sau qhov chaw ntawm qhov kev huam yuaj thiab coj cov duab ntawm lub chaw raws li tau zoo.

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

Tom qab qhov kev huam yuaj, koj yuav tsum qhia qhov kev huam yuaj rau koj lub insurance txog tam sim ntawd.

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

Tsav nyob rau hauv huab cua

Driving in bad weather

Nyob ntawm qhov chaw uas koj tuaj nyob rau hauv lub US, cov huab cua tej zaum yuav sib txawv heev los ntawm hais tias ntawm koj lub tsev lub teb chaws. Tej zaum koj yuav thawj lub sij hawm tsav tsheb nyob rau hauv cov huab tej yam kev mob.

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

Yog hais tias txoj kev no hws khov los yog los daus, koj yuav tsum tsis txhob tsav tsheb. Yog hais tias koj yuav tsum tsav, mus maj mam thiab siv daus log tsheb los yog saw hlau uas khi koj log tsheb. Chains yuav pab koj txiav zoo nyob rau hauv cov dej khov los yog daus.

If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. Chains can help you stop better in ice or snow.

Ntim ib tug thaum muaj xwm ceev cov khoom siv nyob rau hauv koj lub tsheb uas muaj kev ruaj ntseg cov khoom, xws li ib tug cov khoom pab, ntxiv sov khaub ncaws, dej, chains, ib tug daus duav, thiab ib lub teeb khoo.

Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

txoj kev npau taws heev heev

Road rage

Txoj kev npau taws heev heev yog ib lub sij hawm los mus piav txog txoj kev chim siab cov neeg xav tias thaum lawv tsav. Cov neeg tej zaum yuav qw los yog honk los yog tsav tsheb mus kaw rau koj yog hais tias lawv muaj kev npau taws txog koj kev tsav tsheb. Yog hais tias koj twb paub lawm koj ua yuam kev thaum koj tsav tsheb, koj muaj peev xwm co los qhia tus neeg uas koj yog thov txim. Yog hais tias ib tug neeg muaj txoj kev npau taws heev heev thiab yog npau taws rau koj, tsis teb. Sim cia li kom tsav tsheb raws li calmly li sai tau thiab tau tawm ntawm lawv txoj kev. Tsis txhob hais los cam ib tug npau taws tsav tsheb, thiab tsis txhob tsav tsheb thaum koj npau taws los yog chim siab. Tsav yuav siv sij hawm ib tug ntau ntawm concentration thiab ua siab ntev.

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

Cov no yog cov tag nrho xwb tswv yim los pab koj to taub zoo dua tsav tsheb nyob rau hauv lub US. Tsis muaj cov ntaub ntawv no yog npaj raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab. Yog muaj lus nug txog tsav tsheb yuav tsum tau raws kev coj kom lub xeev DMV chaw ua hauj lwm los yog hauv zos tub ceev xwm.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the US. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!