Nyob rau hauv no Section

Npaj rau pej xeem

Kawm kom paub txog lub N400 daim ntawv thov. Kawm los nruab rau pej xeem. Nyeem txog cov naturalization kev sib tham. nyeem ntxiv

Koj cov cai

Kawm kom paub txog koj cov cai raws li ib tug neeg tawg rog los yog neeg txawv teb chaws nyob rau hauv lub tebchaws United States. Koj muaj txoj cai, txawm hais tias koj tsis yog ib tug neeg pej xeem. nyeem ntxiv

Nyob nraim yeej ncuab thiab TPS

Ntaub ntawv hais txog yuav ua li cas thov nyob nraim yeej ncuab nyob rau hauv lub tebchaws United States. Cov ntaub ntawv los pab cov neeg tsiv teb nyob rau hauv txim chaw zov me nyuam. nyeem ntxiv

Tus nab npawb ntawm cov neeg tawg rog tso cai nyob rau hauv lub US nyob rau hauv 2019

Ib tug ntawv tshaj tawm yog ua hais tias lub xov tooj ntawm cov neeg tawg rog tso cai tuaj rau lub tebchaws United States nyob rau hauv 2019 yog 30,000. Ntawm no yog 3 tej yam uas koj yuav tsum paub yog tias koj yog ib tug neeg tawg rog uas yog twb nyob ntawm no nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas. nyeem ntxiv

Ntau pej xeem cov kev pab

Saib tag nrho peb cov nplooj ntawv nyob rau hauv seem no. Nrhiav kev qhia ntxiv txog kev ua pej xeem, nyob nraim yeej ncuab, cov cai thiab cov kev cai lij choj. nyeem ntxiv

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Nrhiav rau cov kev pab cuam thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav