Yuav ua li cas mus thov nyob nraim yeej ncuab

English kujTsis English
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva - lis kev cai thiab ciam teb tiv thaiv
Asylum Applicants 2018
Photo: Hector Silva – Customs and Border Protection

Yuav ua li cas kuv thov nyob nraim yeej ncuab? Nplooj ntawv no muaj cov lus qhia los pab koj kawm tau li cas mus thov nyob nraim yeej ncuab.

How do I apply for asylum? This page has information to help you learn how to apply for asylum.

Yuav ua li cas yog nyob nraim yeej ncuab?

What is asylum?

Nyob nraim yeej ncuab yog thaum koj tau txais kev tiv thaiv los ntawm lub tebchaws United States tsoom fwv vim hais tias koj muaj peev xwm tsis xyuam xim rov qab mus rau koj lub tsev lub teb chaws. Txhua txhua xyoo cov neeg tuaj mus rau hauv lub tebchaws United States nrhiav kev tiv thaiv vim hais tias lawv tau raug kev txom nyem kev tsim txom los yog ntshai hais tias lawv yuav raug kev txom nyem kev tsim txom vim: Haiv neeg, Kev cai dab qhuas, Nationality, Kev ua tswv cuab nyob rau hauv ib qho kev pab pawg, los yog nom tswv lub tswv yim.

Asylum is when you receive protection from the United States government because you cannot safely return to your home country. Every year people come to the United States seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to: Race, Religion, Nationality, Membership in a particular social group, or political opinion.

Nplooj ntawv no yog meant los pab koj to taub ntxiv txog lub tsev vwm thiab los pab koj nrhiav cov kev pab yog tias koj yuav tsum ua ntawv thov rau asylum. Nplooj ntawv no yog tsis yog raws li kev cai lij choj cov tswv yim pab.

This page is meant to help you understand more about asylum and to help you find resources if you need to apply for asylum. This page is not intended as legal advice.

Yuav ua li cas kuv thov nyob nraim yeej ncuab?

How do I apply for asylum?

Yog koj xav thov lub tsev vwm, koj yuav tsum tau nyob rau hauv lub tebchaws United States thaum koj ua ntawv thov. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

To apply for asylum, you need to be in the United States when you apply. If you arrive to the United States with a valid visa or way to enter the United States, you can enter the United States and then submit your asylum application. Most of the time, you must apply for asylum within one year of arriving in the United States, although you can ask for an exemption.

What if I am on the US-Mexico border?

What if I am on the US-Mexico border?

The Trump administration is currently breaking international law and not allowing asylum seekers to enter the US. All asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read more information about the new rules for asylum seekers on the US border.

The Trump administration is currently breaking international law and not allowing asylum seekers to enter the US. All asylum seekers are being held in camps or detention centers. Children have been taken away from their parents. Read more information about the new rules for asylum seekers on the US border.

Nrhiav kev pab nyob ze ntawm koj

Nrhiav rau cov kev pab cuam thiab cov kev pab nyob rau hauv koj lub zos.

Pib koj nrhiav
Nyob rau hauv thiaj li yuav tau nyob nraim yeej ncuab nyob rau hauv lub US, nws yuav pab koj cov ntaub ntawv yog tias koj muaj pov thawj los ua pov thawj rau koj raug tsim txom los yog ua phem rau, thiab hais tias koj tsoom fwv tsis tiv thaiv koj. Qhov ntau pov thawj uas koj muaj lub zoo sij hawm koj muaj los yeej koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv yuav tsum tau nyob twj ywm nyob rau hauv lub tebchaws United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. Koj kuj yuav tsum tau meej heev txog lub ntsiab lus. It is important to spend time remembering exactly what happened, rau lub caij nyoog hnub. Yog hais tias koj ua yuam kev, tsoom fwv tej zaum yuav xav tias koj yuav dag.

In order to get asylum in the US, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States. Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Ntawm no yog hom uas muaj pov thawj hais tias koj yuav siv los pab txhawb koj nyob nraim yeej ncuab cov ntaub ntawv:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Yog leejtwg cov ntaub ntawv (i.e. koj phau ntawv hla tebchaws, yug daim ntawv pov thawj, tub ntxhais kawm ntawv qhia kom paub card, tsev neeg npe, lub teb chaws yog leejtwg card, los yog nom tswv tog ua tswv cuab card.)
 • Yog leejtwg cov ntaub ntawv ntawm tsev neeg uas mus ncig mus rau hauv lub tebchaws United States nrog koj
 • Sib yuav daim ntawv pov thawj thiab ntawv pov thawj yug rau cov me nyuam
 • Academic cov ntaub ntawv (i.e. lub tsev kawm ntawv cov ntaub ntawv, daim ntawv pov, thiab diplomas)
 • Ntaub ntawv kho mob los ntawm tsev kho mob los yog kev kho mob vim mistreatment nyob rau hauv lub teb chaws
 • Jail los yog lub tsev hais plaub cov ntaub ntawv
 • Tej cua ntsawj ntshab nyob nraim yeej ncuab daim ntaub ntawv los yog affidavits uas tej zaum koj yuav tau tsim
 • Ib daim ntawv uas tau raug xa mus rau txhua qhov ntawm lub teb chaws United States tsoom fwv
 • Muaj lwm yam ntaub ntawv uas koj xav hais tias tej zaum yuav ib qho tseem ceeb
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm mus coj tau cov ntaub ntawv no nrog koj thaum koj khiav koj lub tsev lub teb chaws, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is okay. You can read more later on this page about proving your asylum case without documents.

More resources on how to apply for asylum

More resources on how to apply for asylum

Asylum in the United States, Wikihow
Asylum in the United States, Wikihow
Asylum in the United States, Wikihow
Asylum in the United States, Wikihow
An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

An easy to read, step-by-step explanation with a lot of information on preparing for the asylum application process.

Visit our Pro-Bono Legal Resources and Additional Help page to find someone who can offer professional advice for your case.

Visit our Pro-Bono Legal Resources and Additional Help page to find someone who can offer professional advice for your case.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

The asylum process, explained by the United States Citizenship and Immigration Services. View the I-589 Application for Asylum and Withholding of Removal. Study the application. You need to fill it out within one year of arriving to the United States.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

You might have many questions. Here are some answers for questions asked by people seeking protection in the United States.

Are you on either side of the United States/Mexico Border and not sure what to do next? Yog koj tab tom nrhiav rau lub vaj tse nyob, kev cai lij choj cov nyiaj them yug, khoom noj khoom haus, thiab pab nrog thov kev pab nyob nraim yeej ncuab? Are you under 18? Cov neeg tawg rog Center Online tau sau ib co kev pab thiab ntaub ntawv nyob rau hauv cov koom haum uas tej zaum yuav pab tau muab koj nrog yooj yim necessities thiab pab tswv yim rau koj cov ntaub ntawv.

Are you on either side of the United States/Mexico Border and not sure what to do next? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you under 18? The Refugee Center Online has collected some resources and information on organizations that may be able to help provide you with basic necessities and advice for your case.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa cia cov neeg raug ntawm tej yam teeb meem txhaum cai, who meet certain requirements, nyob rau hauv lub tebchaws United States.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa lets victims of certain crimes, who meet certain requirements, stay in the United States.

What happens during the asylum interview?

What happens during the asylum interview?

Video: Mock asylum interview

Video: Mock asylum interview

A lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

A lawyer pretends to be an asylum officer and asks questions that would normally be asked to you during an interview. This will help you prepare your own answers to the questions they will ask you.

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

How can I win my asylum case if I don’t have proof I was harmed?

This video is about how to win an asylum case, even though you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.

This video is about how to win an asylum case, even though you don’t have proof that you were harmed. It can be done if you can demonstrate that there is a pattern or practice of harm in your country.Video: Applying for asylum – winning your case

Video: Applying for asylum – winning your case

Former Immigration and Naturalization Service Attorney, Carl Shusterman, talks about how you can win your asylum case through careful preparation.

Former Immigration and Naturalization Service Attorney, Carl Shusterman, talks about how you can win your asylum case through careful preparation.Video: Several ways an asylum case can be made in the US

Video: Several ways an asylum case can be made in the US

More information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.

More information about how you could apply and qualify for asylum in the United States.Additional resources

Additional resources

Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.
Learn more about asylum, withholding of removal, the United Nations Convention against torture, the process for applying for asylum, how to seek asylum while in immigrant detention, special immigrant juvenile status, and temporary protected status.

Check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.

Check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.

Paub koj cov cai!

Know your rights!

Asylum in the United States, Human Rights Thawj
Asylum in the United States, Human Rights Thawj. There is more than one way to enter the United States and receive relief. This image shows how each way into the United States is a different process. Notice that some ways into the United States will include immigrant detention.
Asylum in the United States, Human Rights First
Asylum in the United States, Human Rights First. There is more than one way to enter the United States and receive relief. This image shows how each way into the United States is a different process. Notice that some ways into the United States will include immigrant detention.
cov manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

These manuals are intended to provide basic information to give immigrants an understanding of their rights under U.S. law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security. The information in these manuals should not be considered legal advice, and detained immigrants and their loved ones are encouraged to seek qualified legal advice from the National Immigrant Justice Center or another credible organization.

Yog hais tias muaj tau ib qho kev txiav txim muab rau koj tshem tawm los yog lub teb chaws, koj tseem muaj ib lub caij nyoog rau kev thov nyob nraim yeej ncuab, txawm hais tias koj tsis muaj ib tug kws lij choj. Ntawm no yog ib co txheej txheem rau ua ntaub ntawv foob rau lub tsev vwm tsis muaj ib tug kws lij choj.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

Nyeem cov lus qhia no los tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov neeg uas tsis tiag tiag kws lijchoj! Muaj cov neeg uas yuav ua txuj mus pab koj kom lawv thiaj li yuav kom koj cov nyiaj. Kawm tau li cas kom paub txog lawv thiab tiv thaiv koj tus kheej!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!

Information for the LGBTQ community

Information for the LGBTQ community

A document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual los yog transgender (LGBT) thiab / los yog vim lawv HIV raws li txoj cai. Tej zaum koj yuav muaj ib tug tiv thaiv tawm tsam lub teb chaws hais tias koj ntshai koj yuav muaj mob loj los yog tsim txom yog hais tias koj deported mus rau koj lub tsev lub teb chaws. Lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center yog muaj los muab kev cai lij choj qhuab ntuas thiab muab kev cai lij choj kev xa mus cuag. Koj muaj peev xwm hu tau rau lub teb chaws Txoj Kev Ncaj Ncees Center nyob rau hauv nws xov tooj hu dawb: (312) 263-0901.

A document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Nyeem cov lus qhia no los tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov neeg uas tsis tiag tiag kws lijchoj! Muaj cov neeg uas yuav ua txuj mus pab koj kom lawv thiaj li yuav kom koj cov nyiaj. Kawm tau li cas kom paub txog lawv thiab tiv thaiv koj tus kheej!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!

Applying for refugee status/political asylum in the United States: processes and organizations that help

Applying for refugee status/political asylum in the United States: processes and organizations that help

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

ASHN works with hosts to provide shelter and social support for asylum seekers. Hosts include a group house in Baltimore and individuals who open a room in their homes. Hosts and the larger ASHN community provide social support to clients.

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Tsis tas li ntawd, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Tel: 443-850-0627. Provides a nurturing community and many services to asylum seekers and asylees, including case management, employment training, English classes, wellness and nutrition programming Monday-Thursday. Additionally, AWE provides transitional housing to women seeking asylum. Service area: Baltimore

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Their pro bono legal representation program matches good lawyers with asylum-seekers who need help and would not otherwise be able to afford high-quality legal representation.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 410-230-2700. National organization for migrant and refugee advocacy and programming that works with many other groups in the U.S. They focus on refugee resettlement and community integration, alternatives to detention for asylum seekers, family reunification and foster care for unaccompanied migrant youth. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 los yog cov ntawv nyeem "PAB" los yog "INFO" rau BeFree (233733). A lub teb chaws, tus xov tooj hu-dawb hotline uas txuas lub rooj neeg raug, cov tub txawg, thiab cov neeg zej zog rau cov lus qhia thiab kev xa mus cuag, raws li zoo raws li cov kev pab rau kev kawm thiab cov kev pab. Service area: Nationwide.

Tel: 1-888-373-7888 or text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733). A national, toll-free hotline that connects trafficking victims, professionals, and community members to information and referrals, as well as resources for training and technical assistance. Service area: Nationwide.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, nyob nraim yeej ncuab, family services, support for children & youth, pej xeem, Deferred Action & YOG, and detention and deportation defense.

Northwest Immigrant Rights Project offers services in community education, impact litigation, direct legal services, support for survivors of domestic violence and other crimes, asylum, family services, support for children & youth, citizenship, Deferred Action & DACA, and detention and deportation defense.

Nplooj ntawv no qhia tau hais tias cov dawb los yog txo tus nqe raws li txoj cai kev pab muaj nyob rau hauv lub teb chaws tag nrho cov thoob lub ntiaj teb. Saib yog koj lub teb chaws muaj free kev cai lij choj nyob ze koj!

This page shows the free or reduced priced legal services available in countries all over the world. See if your country has free legal services near you!

Nyeem cov lus qhia no los tiv thaiv koj tus kheej los ntawm cov neeg uas tsis tiag tiag kws lijchoj! Muaj cov neeg uas yuav ua txuj mus pab koj kom lawv thiaj li yuav kom koj cov nyiaj. Kawm tau li cas kom paub txog lawv thiab tiv thaiv koj tus kheej!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself!

Tsis tas li ntawd, please check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.

Also, please check our Where to find legal resources page to find someone who can offer you professional guidance and advice on your case.

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!