از اردوگاه های پناهندگان به دست Pageant مینه سوتا در ایالات متحده آمریکا

در این مرکز پناهندگان در آنلاین, ما اعتقاد داریم که تازه وارد کشورمان را به مکانی بهتر

افراد ما نشان می دهد که دقیقا – نمونه هایی از چگونگی کمک مهاجران و پناهندگان به کشور ما هستند.
علاقه مند به ویژه شود و یا می خواهم به معرفی یک فرد برجسته, پست الکترونیک wمنlson@تیheReفوgeecبهteR.orG