کلاس درس

به کلاس های آنلاین رایگان دبیرستان را تمام و تبدیل شدن به یک شهروند آمریکایی

شروع یک کلاس امروز

اجتماع

دیدار با دیگر پناهندگان و مهاجران و اتصال آنلاین

تاریخ جامعه RCO

منابع

پیدا کردن اطلاعات در مورد زندگی در امریکا و منابع در جامعه خود را

پیدا کردن اطلاعات و منابع