Kirundi

Ivyakurikiye Kungingo nyamukuru Ya Perezida

Uyu musi, ibiro bikuru bijanye nubucemanza bwa America bivuga yuko bagiye kurekurira ingingo nkuru yafashwe na nyakubahwa Trump. Iyo ngingo ikazotangura gukora kwigenekerezo ry’ukwezi kwindwi (July) 29, 2017.

Nyakubahwa Trump yafashe iyo ngingo mukwezi kwambere rikaba ryari ryarahagaritswe nibiro bikuru bijanye nubucemanza muri reta zunze ubumwe bwa America.

Ivyo biro bikuri nivyo birengeye ibindi muri reta zuze ubumwe bwa America. Iryo tegeko ryafashwe bavuga kwo rizorangira mukwezi kwicumi. Iryo tegeko rivuga yuko atabantu bagiye kuzanwa muri reta zunze ubumwe bwa America mumisi mirongo icenda (90 days). Iryo tegeko rirankira abantu bava muri ibi bihugu bitandatu (Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen) kwinjira muri America hadaheze imisi ijana na mirongo ibiri (120 days).

Iryo tegeko rira uruhusha impunzi canke abandi bantu bava muri ivyo biguhugu bitandatu iyo baza bafise imigenderanire na reta zuze ubumwe bwa America kwinjira mugihugu cabo. Nkakarorero, impunzi ziriko zinjira mugihugu kwiyungana canke kwifatanya nimiryango yabo canke abanyeshure bava muri ivyo bihugu bakaba biga muri America. Abo bantu bararekuriwe kwinjira muri America. Ntabwo tuzi imigenderanire yemerewe niyitemerewe.

Muri ico gihe cimisi mirongo icenda, nyakubahwa Trump avuga yuko reta ya America izoba irikwo irihweza umutekano usanzwe uri mwizanwa ryabantu muri reta ya America. Haheze iyo misi mirongo icenda, ukuzanwa kwimpunzi kuzoyongera kubandanye. Ariko iyi ngingo izofatwa na nyakubwahwa Trump, na reta yigihugu yifatanije nibiro bikuru bijejwe nubucemanza muri reta zunze ubumwe bwa America.

 

Iyo ngingo nyamukuru yafashwe isigura iki kumpuzi

  • Iyo ngingo ivugako atampunzi nimwe yemerewe kwinjira kubutaka bw’America imbere yimisi ijana na mirongo ibiri (120), bivanye numigenderanire canke umubano yumuntu afise nico gihugu.  Bisigura, ko nabari kurutonde bwogukora ibibazo vyo kwinjira bishobora kuba biratenyenya kuvana igenekerezo rya gatandatu mukakaro, 2017 gushika mukwa ndwi itariki cumi na zine, 2017 (March 16 2017- July 14, 2017) ariko bivanye nukuntu urabanza gwumuntu rumeze.
  1. Iyo ngingo ihagarika ukwinjira kw’impunzi ziva muri Syria. Bisigura ko atampunzi nimwe iva muri Syria yemerewe kwinjira mwiki gihugu gushika hafashwe izindi ngingo.
  1. Iyo ngingo irabuza kwo abantu bava mubihugu bitandatu kwo atamuntu badakwiye kwinjira mubutaka bwa America mumisi mirongo icenda 90. Ivyo bihugu navyo nivyo: Iran, Sudan, Syria, Libya, Somalia na Yemen. Abanyaguhugu bafitse ivyangombwa bita Green Card kandi bakaba bafise imyidegenvyo mubihugu bibiri ntabwo barimwo. Nimba hariho umuntu woba uzi yafatiriwe niyimpanuka, ukwiriye guhamagara: airport@refugeerights.org canke local ACLU

Hahise imisi mirongo 90, harigihe iryo tegeko rishobora guhinduka. Nimba udafise icagombwa bita Green Card ntuhirahire ngo ugende gutembera hanze yigihugu kuva iki gihe. Nimba ukeneye kujabuka inzuzi ngo uje hanze yigihugu kwimpanuka mbi zoba zahaciye mubuzima ukaba ufise green card canke ivyangombwa, urarekuriwe guhabwa uburenganzira bugukingira, ariko ukwiye kubusaba kuri ambasade yigihugu urimwo hakiri kare imbere yuko ufata urugendo.

Iyo ngingo yafashwe ifise ingaruka nyabaki kuri jewe?

  • Kumpunzi ziba muri Reta Zunze Ubumwe za America, iyingingo ntaco ihindura kubijanye n’amategeko asanzwe akugenga murico gihugu. Ubandanya ukingigwa nayo mategeko. Ufise uburenganzira bwo kurondera “Green card” mugihe uzoba umaze umwaka umwe uhabaye.
  • Mugihe woba wari urindiriye umuryango wawe wimirije kwakigwa muri iki gihugu, canke uwo wasizeyo yoba yimirije kuza ngo musubire guteranira hamwe. Ivyo rero bishobora gutwara igihe kirere kugira bemeregwe kwinjira muri Reta Zunze Ubumwe za America. Mugihe woba ufise umuryango uhaye uza uvuye muri kimwe mubihugu vyahagaritswe kwinjira muri Reta Zunze Ubumwe za America, ntibizoshoboka ko baza mpaka iyo ngingo ihindutse.

Hokogwa iki ukeneye imfashanyo ijanye namategeko yigihugu?

Nimba woba ufita amakenga kubijanye n’amategeko y’igihugu kumvo yiyi ngingo nfatakibanza canke ufise umuryango wimpunzi bakaba bari mu nzira yo kuza muri reta zunze ubumwe, birakwiye guhamagara ishirika yitwa International Refugee Assistance Project. IRAP ishobora kuguha impanuro namajambo yubaka, ariko ntabwo iri shirika rifita uburenganzira bwo kuzana umuntu numwe muri U.S. at’arekuriwe ningingo mfatakibaza ziherutswe gushingwa: info@refugeerights.org

Wokora iki?

Nk’impunzi, umaze guca mumagogwa menshi. Ariko turazi yuko ufita inkomezi. Ubunyene, hariho ibintu bitatu woshobora gukora:

  1. Wibuke ko ufise uruhara rukenewe mugihugu ca America. Turazi ko ufasha kuzana amashimwe mugihugu cacu. Kandi benshi mubava America barerekana impundu kumpunzi.
  1. Nimba wiyumva neza, yaga uyagire abandi akahise kawe. Kumenya akahise k’impunzi nibintu vyingira k’amaro ntangere kubantu b’imvukira zo muri kino gihugu.
  1. Fasha abandi nkawe. Gabanganya ububutumwa buva muri Refugee Center Online: https://therefugeecenter.org/
  2. Nimba utararonka ubwene gihugu kandi umaze kuba muri ikiigihugu ikiringo kitari gito, uyu niwo mwanya wokwitaho kuronka ubwene gihugu. Refugee Center Online irashobora kugufasha kwiga ishure y’ubwene gihugu kubuntu, iryo shure rigufasha kwitegurira ikibazo c’ubwene gihugu. Kurikiza uyo murongo:  http://classroom.therefugeecenter.org/programs/citizenship-preparation

Wokoriki uhohotewe kubera akaranga kawe canke wankwa bivanye n’akoko?

Nimba umaze guhohotegwa, terefina aba police kurizi numero 911

Nimba ufise impunda yuko wewe canke umuntu wobuzi amaze gukumigwa bivanye nukwemera kwawe canke bivanye numugwi woba urimwo, ufise kubivuga kuri: https://www.splcenter.org/reporthate

Wokora iki ufise nkibindi bibazo?

Nimba ufise ibindi bibazo, gerageza utume ikete ryokumenyesha RCO.

info@therefugeecenter.org

Ni inde aserukura impunzi?

Muri Reta Zunze Ubumwe za America, hariho umugwi userukira impunzi mu gihugu cose witwa Refugee Council USA usanzwe ukwirikirana nibijanye no kwakira impunzi zivuye mu mahanga yose. Refugee Council USA ihaye ikorana na reta kugira urusangi kwa kera rutuma inyakira yimpunzi zivuye mumahanga yose ntiruhagarare. Hari amashirahamwe meshi atandukanye afatanye nuyu mugwi ajejwe kwakira impunzi. Ayo mashirahamwe yompi, hamwe n’abanyagihugu benshi barikumwe nawe muriki gihe kigoye.

 

Enter your email address to receive the latest information on policies for refugees and immigrants.

Did this page help you? Smiley face Yes Frown face No
Thank you for your feedback!