Kirundi

Inkuru yihutigwa: Guhera iyisaha, itegeko ryari ryashinzwe n’umukuru w’igihugu Donald Trump, rihagarika kwinjira kw’abantu canke impunzi ziva mu bihugu bitandukanye; ryaraye rihinduwe n’abacempanza bakuru muri Reta Zunze Ubumwe za America. Bisigura ko, Impunzi canke uwari wese yaba uwuva muri birya bihugu indwi vyari vyahagaritswe ( Iran, Iraq, Sudan, Libya, Somalia na Yemen) ararekuriwe kw’injira mugihugu hakwirikijwe amategeko nkuko vyahahora.

Turasaba yuko abantu boba bava murivyo bihugu indwi batotembera hanze ya Reza Zunze Ubumwe Za America kiretse hari ingorane ikomeye cane utoshobora  kwihanganira, kubera iri tegeko ryaraye rishinzwe rirashobora guhinduka. Nimba wewe canke umuntu wobuzi yoba yaratembereye hanze y’igihugu akaba yankiwe kwinjira muri Reta Zunze Ubumwe Za America, ukwiye guhamagara” airport@refugeerights.org canke ugahamagare ibiro vyoba biri hafi yawe ACLU.

Turazi yuko turi mubihe bitoroshe, Tugiye kubandanya tubamenyesha uko ibintu bigenda bihindagurika mundimi zitandukanye.

Umukuru w’igihugu Trump yashinze itegeko nyamukuru rimaze guhindura uburyo bujanye ninteguro zokuzana impunzi muri Reta Zunze Ubumwe Bwa America.

 

Perezida wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, yafashe ingingo ihindura ibitari bike mubijanye no kwakira impunzi muri America. Iyo nayo ikaba ifatwa nkitegeko muri America. Bijanye nuko itegeko ryo kwakira impunzi riri muminwe yumukuru wi gihugu, afise ububasha bwo guhindura ayo mategeko. Yamara iyo ngingo ntishobora guhonyanga ibwirizwa shingiro canke amategeko yashizweho n’inama nkuru y’igihugu.

Iyo ngingo nyamukuru yafashwe isigura iki kumpuzi?

  1. Iyo ngingo ivugako atampunzi nimwe yemerewe kwinjira kubutaka bw’America imbere yimisi ijana na mirongo ibiri (120). Bisigura, ko nabari kurutonde bwogukora ibibazo vyo kwinjira bishobora kuba biratenyenya.
  1. Iyo ngingo ihagarika ukwinjira kw’impunzi ziva muri Syria. Bisigura ko atampunzi nimwe iva muri Syria yemerewe kwinjira mwiki gihugu gushika hafashwe izindi ngingo.
  1. Iyo ngingo kandi ivuga ko mumisi 90 atamuntu n’umwe arekuriwe kwinjira kubutaka bwa America  avuye muri Iran, Iraq, Sudan, Syria, Libya, Somalia na Yemen. Harashobora kuba ihinduka kuri bamwe bamwe inyuma yico kiringo. Ariko nimba uri umwe mubafise  “green card” ahaye uva muri kimwe mwivyo bihugu, urarekuriwe kubandanya urugendo. Bivanye nizo mvo, imbere yuko utangura urugendo, vyoba vyiza urondeye umucemanza aguhagarikira muriryo tunganwa ryugwo rugendo rwawe. Uka mumenyesha ibijanye nigihe uzoshika naho uzoshikira. Niyo bakubuza kwurira, uze ubaze ibijanye n’itegeko rigukingira, usabe uwuguserukira (lawyer) hama ntiwurire indege. Nimba ugomba uwuguserukira, turagusavye wandikire: info@refugeerights.org
  1. Iyo ngingo igabanya igitigiri c’impunzi zirikuriwe kwinjira muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika mumwaka wa 2017. Hakaba hazorekurigwa abangana ibihumbi 25,000. Mur’ico gitigiri ntituzi ibihugu bazoba baje bavamwo, canke igihe bazorekurigwa kuzanwa muri U.S.

Iyo ngingo yafashwe ifise ingaruka nyabaki kuri jewe?

 

  • Kumpunzi ziba muri Reta Zunze Ubumwe za America, iyingingo ntaco ihindura kubijanye n’amategeko asanzwe akugenga murico gihugu. Ubandanya ukingigwa nayo mategeko. Ufise uburenganzira bwo kurondera “Green card” mugihe uzoba umaze umwaka umwe uhabaye.
  • Mugihe woba wari urindiriye umuryango wawe wimirije kwakigwa muri iki gihugu, canke uwo wasizeyo yoba yimirije kuza ngo musubire guteranira hamwe. Ivyo rero bishobora gutwara igihe kirere kugira bemeregwe kwinjira muri Reta Zunze Ubumwe za America. Mugihe woba ufise umuryango uhaye uza uvuye muri kimwe mubihugu vyahagaritswe kwinjira muri Reta Zunze Ubumwe za America, ntibizoshoboka ko baza mpaka iyo ngingo ihindutse.

Hokogwa iki ukeneye imfashanyo ijanye namategeko yigihugu?

Nimba woba ufita amakenga kubijanye n’amategeko y’igihugu kumvo yiyi ngingo nfatakibanza canke ufise umuryango wimpunzi bakaba bari mu nzira yo kuza muri reta zunze ubumwe, birakwiye guhamagara ishirika yitwa International Refugee Assistance Project. IRAP ishobora kuguha impanuro namajambo yubaka, ariko ntabwo iri shirika rifita uburenganzira bwo kuzana umuntu numwe muri U.S. at’arekuriwe ningingo mfatakibaza ziherutswe gushingwa: info@refugeerights.org

Wokora iki?

Nk’impunzi, umaze guca mumagogwa menshi. Ariko turazi yuko ufita inkomezi. Ubunyene, hariho ibintu bitatu woshobora gukora:

  1. Wibuke ko ufise uruhara rukenewe mugihugu ca America. Turazi ko ufasha kuzana amashimwe mugihugu cacu. Kandi benshi mubava America barerekana impundu kumpunzi.
  1. Nimba wiyumva neza, yaga uyagire abandi akahise kawe. Kumenya akahise k’impunzi nibintu vyingira k’amaro ntangere kubantu b’imvukira zo muri kino gihugu.
  1. Fasha abandi nkawe. Gabanganya ububutumwa buva muri Refugee Center Online: https://therefugeecenter.org/ 
  2. Nimba utararonka ubwene gihugu kandi umaze kuba muri ikiigihugu ikiringo kitari gito, uyu niwo mwanya wokwitaho kuronka ubwene gihugu. Refugee Center Online irashobora kugufasha kwiga ishure y’ubwene gihugu kubuntu, iryo shure rigufasha kwitegurira ikibazo c’ubwene gihugu. Kurikiza uyo murongo:  http://classroom.therefugeecenter.org/programs/citizenship-preparation

Wokoriki uhohotewe kubera akaranga kawe canke wankwa bivanye n’akoko?

Nimba umaze guhohotegwa, terefina aba police kurizi numero 911

Nimba ufise impunda yuko wewe canke umuntu wobuzi amaze gukumigwa bivanye nukwemera kwawe canke bivanye numugwi woba urimwo, ufise kubivuga kuri: https://www.splcenter.org/reporthate

Wokora iki ufise nkibindi bibazo?

Nimba ufise ibindi bibazo, gerageza utume ikete ryokumenyesha RCO.

info@therefugeecenter.org

Ni inde aserukura impunzi?

Muri Reta Zunze Ubumwe za America, hariho umugwi userukira impunzi mu gihugu cose witwa Refugee Council USA usanzwe ukwirikirana nibijanye no kwakira impunzi zivuye mu mahanga yose. Refugee Council USA ihaye ikorana na reta kugira urusangi kwa kera rutuma inyakira yimpunzi zivuye mumahanga yose ntiruhagarare. Hari amashirahamwe meshi atandukanye afatanye nuyu mugwi ajejwe kwakira impunzi. Ayo mashirahamwe yompi, hamwe n’abanyagihugu benshi barikumwe nawe muriki gihe kigoye.

 

Enter your email address to receive the latest information on policies for refugees and immigrants.